32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Публічна інформація

Статут Подільського державного аграрно-технічного університету
Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами
Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми (ОС Бакалавр)
Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми (ОС Магістр)
Сертифікати про акредитацію спеціальностей (ОС Бакалавр)
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензованого обсягу.
Правила внутрішнього розпорядку Подільського державного аграрно-технічного університету
Колективний договір між виборним органом профспілкової організації та адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету на 2015-2019 роки
Положення про порядок заміщення вакантних посад у Подільському державному аграрно-технічному університеті (нова редакція)
Положення про Вчену раду Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про Вчену раду факультету Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про факультет Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про кафедру Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про ректорат Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про наглядову раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Наказ №62 від 25 квітня 2016 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про науково-методичну раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія поліпшення якості навчання і викладання
Положення про структурні підрозділи
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих науковців ПДАТУ
Положення про перекладацький навчально-методичний центр «LinguoPDATU»
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах учасників освітнього процесу у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про академічну доброчесність
Положення про комісію з етики та управління конфліктами у ПДАТУ
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватися Закладом вищої освіти "Подільський державний університет"
Положення про організацію патентно-ліцензійної і винахідницької роботи у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про порядок та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про науково-методичну раду ПДАТУ
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Меценат Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Почесний професор Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Доцент кафедри «Фізичного виховання» Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про уповноважених осіб із організації та проведення процедур закупівель у закладі вищої освіти "Подільський державний університет"
Інформація про проведення тендерних процедур за 2021 рік у закладі вищої освіти "Подільський державний університет" 
Наказ про надання освітніх послуг та встановлення вартості навчання для вступників на 2022-2023 навчальний рік
 

ВИСНОВКИ
комісії про результати проведення чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки фахівців в ПДАТУ

Напрям 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»
Напрям 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Напрям 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»
Напрям 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
Напрям 6.070106 «Автомобільний транспорт»
Спеціальність 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Спеціальність 101 «Екологія»
Спеціальність 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 
Спеціальність 201 «Агрономія»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Спеціальність 015 «Професійна освіта»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Спеціальність 6.110101 «Ветеринарна медицина»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
 
Спеціальність 015 «Професійна освіта» (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Спеціальність 201 «Агрономія»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
 
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»
Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Перелік інститутів, факультетів, кафедр

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. Геодезії та землеустрою (Кінаш І.А.)
2. Рослинництва, селекції та насінництва (Гораш О.С.)
3. Садівництва, овочівництва і садово-паркового господарства (Овчарук В.І.)
4. Екології і збалансованого природокористування (Бахмат О.М.)
5. Землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин (Рихлівський І.П.)
6. Агрохімії, хімічних і загально-біологічних дисциплін (Роговик Л.Й.)

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ

7. Годівлі, розведення тварин та технології кормів  (Цвігун А.Т.)
8. Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Приліпко Т. М.)
9. Ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії (Желавський М. М.)
10. Мікробіології, фармакології і гігієни тварин (Супрович Т. М.)
11. Інфекційних та інвазійних хвороб (Мушинський А. Б.)
12. Нормальної та патологічної фізіології і морфології (Савчук Л. Б.)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

13. Менеджменту, публічного управління та адміністрування (Чикуркова А.Д.)
14. Обліку і оподаткування (Мельничук О.В.)
15. Інформаційних технологій (Цвігун І.А.)
16. Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Волощук К.Б.)
17. Фінансів, банківської справи та страхування (Рудик В.К.)

ІНЖЕНЕРНО – ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

18. Машиновикористання в АПК (Ткач О.В.)
19. Ремонту машин та енергообладнання (Федірко П.П.)
20. Сільськогосподарських машин і механізованих технологій (Рудь А.В.)
21. Енергетики та електротехнічних систем в АПК (Гарасимчук І.Д.)
22. Охорони праці та фізичного виховання (Марущак А.М.)
23. Професійної освіти (Ляска О.П.)
24. Транспортних технологій та засобів АПК (Комарніцький С.П.)
25. Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (Дуганець В.І.)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ

26. Математичних дисциплін і моделювання
27. Соціально-гуманітарних дисциплін
28. Фізики і загальнотехнічних дисциплін
29. Відділення підвищення кваліфікації
30. Відділення перепідготовки

Історія

1919 – відкрито сільськогосподарський факультет при Кам'янець-Подільському державному українському університеті.

1921 – сільськогосподарський факультет реорганізовано в Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

1930 – на базі сільськогосподарського інституту створено: інститут технічних культур (функціонував до 1933 р.), зоотехнічний інститут (функціонував до 1935 р.).

1954 – на державному рівні прийнято рішення про відновлення Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту, у складі двох факультетів: агрономічного (нині факультет агротехнологій і природокористування) та зоотехнічного (нині факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві). 7 лютого 1955 року розпочалися заняття.

1956 – відкрито заочний факультет (діяв до 1988 р.).

1963 – при інституті відкрито аспірантуру.

1964 – при інституті створено Хмельницьку обласну зональну агрохімічну лабораторію (нині Хмельницька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»).

1966 – розпочато підготовку інженерів-механіків зі спеціальності механізація сільського господарства.

1966 – створено факультет підвищення кваліфікації (нині навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації).

1967 – відкрито Музей історії інституту (нині Музей історії університету).

1970 – відкрито підготовче відділення для вступу в інститут (існувало до 1992 р.).

1972 – при інституті почала функціонувати спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Агрономія» і «Зоотехнія».

1972 – створено науково-дослідну лабораторію гречки.

1974 – розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей «Економіка і організація сільського господарства», «Бухгалтерський облік в сільському господарстві».

1979 – розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина».

1979 – на базі науково-дослідної лабораторії гречки створено «Проблемну науково-дослідну лабораторію гречка»

1983 – відкрито ветеринарний факультет (нині факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві).

1990 – створено факультет соціально-гуманітарної освіти.

1990 – почала функціонувати лабораторія генетики і адаптивної селекції сої.

1993 – на базі Вищого військово-інженерно командного училища ім. маршала С. Харченка сформовано військово-інженерний факультет при Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті.

1995 – на базі Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту створено Подільську державну аграрно-технічну академію.

1996 – до складу Подільської державної аграрно-технічної академії передано міський ботанічний сад.

1996 – при Подільській державній аграрно-технічній академії відкрито спеціалізовану вчену раду з захисту докторських дисертацій за спеціальністю «Рослинництво».

1997 – до складу Подільської державної аграрно-технічної академії в статусі технікуму ввійшов Кам'янець-Подільський сільськогосподарський радгосп-технікум (нині Кам’янець-Подільський фаховий коледж ПДАТУ).

1997 – створено Науково-дослідний інститут круп’яних культур.

1998 – військово-інженерний факультет реформовано у військово-інженерний інститут при Подільській державній аграрно-технічній академії.

2004 – на базі Подільської державної аграрно-технічної академії створено Подільський державний аграрно-технічний університет.

2005 – до складу університету в статусі технікумів увійшли Новоушицький технікум механізації сільського господарства (нині Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ) і Шепетівський технікум бухгалтерського обліку в сільському господарстві (нині Шепетівський фаховий коледж ПДАТУ).

2006 – до складу університету в статусі коледжу увійшов Бучацький державний аграрний коледж (нині Бучацький коледж ПДАТУ),а в статусі технікумів – Кіцманський державний аграрний технікум (нині Кіцманський фаховий коледж ПДАТУ), Снятинський сільськогосподарський технікум (нині Снятинський фаховий коледж ПДАТУ), Хотинський сільськогосподарський технікум (нині Хотинський фаховий коледж ПДАТУ).

2014 – при університеті почала функціонувати спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю «Рослинництво».

2014 – при університеті почала функціонувати спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями «Економіка та управління національним господарством» та «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

2015 – при університеті почав функціонувати Навчально-виробничий центр «Поділля» (нині Науково-дослідний центр «Поділля»).

2017 – при університеті почала функціонувати спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями «Економіка та управління національним господарством» та «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

2018 – створено Навчально-науковий інститут дистанційної освіти.

2019 – створено Навчально-науковий інститут енергетики.

 


 

Історія становлення

Історія університету розпочалася понад 100 років тому, коли у 1919 році при Кам'янець-Подільському державному українському університеті почав функціонувати сільськогосподарський факультет. Першим деканом факультету було призначено приват-доцента Сергія Бачинського. 26 лютого 1921 р. факультет реорганізовано в інститут, а першим ректором призначено професора Олексу Полонського. Надалі інститутом керували: професори Микола Баєр (1921–1926), Федір Донський (1926–1928), Віктор Чугай (1929–1930).

В 1930 році сільськогосподарський інститут розділено на два вищих навчальних заклади: інститут технічних культур та зоотехнічний інститут. Інститут технічних культур готував агрономів та проіснував у Кам’янці-Подільському до 1933 року. В 1933 році його було приєднано до Житомирського сільськогосподарського інституту. Зоотехнічний інститут здійснював підготовку зоотехніків і перебував у Кам’янці-Подільському до 1935 року. Потім його було переведено до Херсона.

За довоєнні роки нашим навчальним закладом було підготовлено 800 спеціалістів-аграріїв вищої кваліфікації. Більшість з них були яскравими особистостями. Наприклад, випускник 1925 року, Герой Соціалістичної Праці, академік Олексій Квасницький, який вперше у світі вивів поросят-трансплантатів. Випускник 1926 року, професор Володимир Лєхнович в голодні 1941-1943 роки блокади Ленінграда організував збереження відомої колекції сортів і видів картоплі, що було великим подвигом.

Пройшовши через ряд перетворень, заклад вищої освіти розпочав своє відновлення в середині 50-х років. 26 жовтня 1954 року, за пропозицією Міністерства вищої освіти України, Рада Міністрів СРСР прийняла рішення про відновлення діяльності Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.

З тих пір відбулося чимало позитивних змін: контингент студентів збільшився від 950 до більш ніж 6000 чоловік; професорсько-викладацький склад – з 29 до 221, з яких 33 доктори наук, 173 кандидати наук, з них 24 професори, 121 доцент, 76 асистентів, 5 наукових співробітників; збільшено кількість спеціальностей – з 2 до 19; площі навчальних приміщень розширились з 2,5 до більш 50 тисяч квадратних метрів; бібліотечний фонд зріс з 20 000 томів до 635 000.

У 1960-1980-х роках значно покращилась матеріально-технічна база інституту. В 1964 році збудовано головний корпус, в 70-80-х роках  приміщення факультетів механізації сільського господарства, економічного, ветеринарної медицини, нові гуртожитки із спортивним комплексом для студентів, 2 житлових будинки для викладачів. В ці роки відкриваються підготовче відділення, факультет підвищення кваліфікації, Проблемна лабораторія з селекції гречки. Інститут стає регіональним навчальним закладом, більшість його випускників працює в господарствах та держаних установах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей. Багато з них трудяться в інших областях України та за кордоном.

В університеті свято шанують пам'ять про доктора біологічних наук, професора Семена Сербіна, який потягом 23-х років (з 1957 по 1980 рр.) очолював колектив, професорів Олену Алексеєву, Івана Гриценка, Леоніда Горєва, Івана Задерія, Дмитра Доманчука, Івана Лотоцького, Миколу Перепічка, Григорія Райченко, Ісмаїла Садикова, Володимира Ступакова, Дмитра Степанова, Гаврила Усика, Валентина Яблонського та десятки інших, які плідно працювали на освітній і науковій ниві. Значний внесок в розбудову навчального закладу зробили заслужені працівники освіти України, професор Михайло Самокиш (ректор з 1983 по 2002 рр.), доцент Микола Тихонов (проректор з 1983 до 2002), а також професор Іван Бендера (директор інституту механізації і електрифікації сільського господарства 1988-2015 рр.) і доцент Василь Печенюк (директор інституту агротехнологій 1983-2011 рр.). Подібних прикладів у нас чимало.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 року за № 856 Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституту надано статус Подільської державної аграрно-технічної академії, а Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 472 від 13 липня 2004 р. прийнята пропозиція Міністерства аграрної політики України про створення на базі Подільської державної аграрно-технічної академії Подільського державного аграрно-технічного університету, яким він є сьогодні.

З часу відновлення закладом вищої освіти керували видатні керманичі, кожен з яких зробив вклад у його розвиток і становлення: доцент Макар Іванов (1954-1957 рр.); професор Семен Сербін (1957-1980 рр.); доцент Анатолій Байдюк (1980-1983 рр.); професор Михайло Самокиш (1983-2002 рр.); професор Микола Бахмат (2002-2013 рр.). З 2014 року університет очолює заслужений працівник сільського господарства України, доктор економічних наук, професор Володимир Іванишин.

Сьогодні в структурі університету функціонують 4 факультети, 2 навчально-наукові інститути, Науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О. Алексеєвої, навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації, науково-дослідний центр «Поділля», ботанічний сад, 19 навчально-наукових лабораторій. До складу університету входять 7 фахових коледжів в Хмельницькій (Кам’янець-Подільський, Шепетівський, Новоушицький фахові коледжі), Тернопільській (Бучацький фаховий коледж), Чернівецькій (Кіцманський, Хотинський фахові коледжі) Івано-Франківський (Снятинський фаховий коледж) областях.

Щорічно в університеті проводиться біля 50 Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних конференцій, результати яких публікуються наукових виданнях, занесених до наукометричних баз даних. Університет активно провадить міжнародну діяльність для здійснення спільних наукових досліджень, стажувань науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти. Функціонують дві спеціалізовані вчені ради з захисту докторських дисертацій з 4 спеціальностей.

Міжнародними партнерами університету є 30 закордонних закладів вищої освіти, більше 20 наукових установ в 15 країнах світу. Успішною є співпраця з закладами вищої освіти Республіки Польща, зокрема з Варшавським університетом природничих наук, Краківським аграрним університетом ім. Гуго Коллонтая, Державним університетом в Тарнові, Поморською академією, Національним дослідним інститутом нафти і газу, Люблінським політехнічним університетом. З 2017 року університет є асоційованим членом Всесвітньої конфедерації установ вищої аграрної освіти і науки.

В університеті функціонує велика кількість творчих об'єднань і колективів художньої самодіяльності, які відіграють значну роль у культурному розвитку здобувачів вищої освіти: Народний аматорський ансамбль танцю «Подільський колос» - керівник Віра Чернишева (заснований у 1959 році); Зразковий ансамбль танцю «Колосок» - керівник Віра Чернишева; студія сучасного та спортивного бального танцю «МАХІ» - керівник Катерина Мильнікова (заснований у 2004 році); студентський театр студії «Лінк» - керівник Валерій Свереда (заснований у 2010 році); літературно-мистецький гурток «Ольвія» - керівник доцент Ольга Прокопова (заснований у 2016 році); жіночий вокальний ансамбль «Рутенія» - керівник Руслан Вознюк (заснований у 2016 році); фотостудія «Позитив» - керівник Ігор Ткачук (заснована у 2016 році); творче об`єднання працівників підрозділу з виховної роботи Формація «АртГрадація» - керівник Микола Томайчук (заснований у 2018 році); вокально-інструментальний ансамбль «Мікс Бенд» - керівник Володимир Сірант (заснований у 2019 році); вокальна студія «Перевесло» - керівник Руслан Вознюк (заснований у 2019 році).

Фізична культура є складовою частиною загальної культури університету, що спрямована на зміцнення здоров'я студентської молоді та співпрацівників ЗВО, підвищення їх морально-вольових та інтелектуальних здібностей. Щорічно в університеті проводяться: спартакіади серед збірних команд факультетів, серед науково-педагогічних працівників та співробітників університету спартакіада «Здоров'я», «Козацькі забави». Гордістю Подільського державного аграрно-технічного університету є студенти, які мають значні спортивні досягнення: майстер спорту міжнародного класу Андрущенко Андрій – чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу; майстер спорту України з легкої атлетики Рибак Віталій - чемпіон Всеукраїнських студентських спортивних ігор Мінагрополітики України серед ЗВО з бігу на довгі дистанції та багаторазовий чемпіон України з марафонського бігу; Данильчук Наталія – чемпіонка України серед студентів з важкої атлетики. На чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів інваспорту майстер спорту України Токарєв Сергій посів І місце у метанні диску і метанні спису та ІІ місце у штовханні ядра; Трушев Віталій та Антонюк Володимир стали чемпіонами ХШ Параолімпійських ігор (м. Пекін, Китай, 2011 р.); Роман Головатюк – майстер спорту України міжнародного класу, Чемпіон Європи з кікбоксингу (2016 р.); Роман Гаврищук – майстер спорту України, чемпіон України, срібний призер чемпіонатів Європи і світу з бодібілдінгу; Клепацький Сергій – майстер спорту з важкої атлетики чемпіон України серед молоді, срібний призер Кубка України; Котюк Андрій – майстер спорту України, бронзовий призер Всеукраїнських студентських спортивних ігор; Антоніна Осецька – майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу; Остапюк Андрій – майстер спорту України з важкої атлетики. Чоловіча команда з волейболу університету – багаторазові чемпіони міста, Чемпіони кубка Міністерства аграрної політики та продовольства України (2016 р)., Чемпіони Подільської ліги (2018 р.). При університеті функціонують наступні спортивні секції: секція Українського рукопашу «Спас» - тренер Андрій Гадай, президент Хмельницької Обласної Федерації «Спас»; секція важкої атлетики – тренер, майстер спорту міжнародного класу Олександр Хомовський; жіноча секція з волейболу – тренер Сергій Андреєв; чоловіча секція з волейболу – тренер Тетяна Комарова; секція з настільного тенісу – тренер, майстер спорту Сергій Степанков; секція з футболу – тренер В’ячеслав Цимбалістий.

Загалом за період функціонування закладу з 1919 року підготовлено 63084 фахівці, які у свій час працювали і зараз працюють в аграрному секторі та інших галузях народного господарства України. Серед них державні і політичні діячі, науковці, знані виробничники, фахівці, службовці збройних сил України, служби безпеки України і органів внутрішніх справ. Багато випускників удостоєні високих державних нагород і відзнак. Чимало випускників різних років працювали і працюють головами обласних і районних адміністрацій, керівниками департаментів, фермерських господарств, аграрних підприємств різних форм власності.

Гордість університету – випускники-Герої Соціалістичної Праці і Герої України. Двоє з них, Долинюк Євгенія Олексіївна і Ткачук Григорій Іванович удостоєні звання Двічі героїв соціалістичної праці. Почесного звання Героя Соціалістичної Праці удостоєні 35 випускників, Звання Героїв України присвоєно 6 випускникам.

До 1991 року Депутатами Верховної Ради колишніх СРСР і УРСР обирались випускники: Глігор С.С., Долинюк Є.О., Лендюк Ю.В., Скринчук Л.Ю., Стецько В.І., Ткачук Г.І., Щепановський А.М.

Народними депутатами України різних скликань (з 1991 р.) обиралися Йосип Вінський, Вячеслав Дубицький, Олена Копанчук, Анатолій Корчинський, Микола Любенчук, Ігор Марчук, Володимир Мельниченко, Віталій Олуйко, Іван Рудик, Іван Томич, Сергій Тимчук, Василь Чуднов, Василь Ядуха.

Сьогодення дещо сутужне і складне, майбутнє ж – обнадійливе, і ми (як і засновники вищої аграрної освіти на Поділлі) бачимо головне своє завдання у формуванні таких фахівців, які ставитимуться до землі та людей з високою повагою, шаною та з вірою в їхнє заможне і щасливе життя, - бакалаврів, магістрів, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.

Загальна характеристика

ЗВО «Подільський державний університет» створений Постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2004 року за № 472 на базі Кам'янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту заснованого у 1919 році. Підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Розташований у мальовничому історичному центрі Поділля, місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області, на скелястих берегах річки Смотрич, яка є притокою річки Дністер.

Місія, візія, цінності та принципи розвитку ЗВО «Подільський державний університет»

Місія університету

Університет – багатогалузевий аграрний заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за рівнями вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність. Мовою викладання в університеті є державна мова України.

Місією університету є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового покоління шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні дисциплін, науковій і професійній діяльності фахівців для ключових сфер розвитку держави. Сприяння у подоланні сучасних викликів шляхом удосконалення і розвитку освітніх послуг, які відповідають технологічній конвергенції різних областей знань у сфері продовольчої, соціальної, економічної та державної безпеки, що представляють собою прогресивні розробки і формують конкурентні переваги та резерви сталого розвитку і стійкого економічного зростання.

Візія

Ми хочемо побудувати систему, яка сама є інтелектом, породжує інтелект і впливає на розвиток та гармонізацію суспільства.

Цінності

Взаємоповага. Ми поважаємо особистість і людську гідність кожного; ми чуємо і цінуємо думку кожного в контексті етичних норм.

Єдність колективу. Ми будуємо міцні ділові стосунки із колегами, партнерські відносини із студентами на основі взаємної підтримки та допомоги кожному проявити себе.

Креативність. Ми створюємо відкрите середовище для продукування нових нестандартних шляхів вирішення існуючих та майбутніх проблем і поставлених завдань.

Ініціативність. Ми підтримуємо та заохочуємо будь-які ідеї та їх реалізацію, що сприятиме досягненню місії та стратегії ЗВО «ПДУ».

Якість. Ми надаємо послуги, що відповідають сучасним вимогам та стандартам, використовуючи свої професійні знання, компетентності, досвід та технології. Ми діємо з метою досягнення найвищого результату у своїй професійній діяльності.

Гармонія освіти, науки та бізнесу. Ми формуємо сучасний світогляд в органічній взаємодії освіти, науки та бізнесу.

Відкритість до позитивних змін. Ми активно і відкрито сприймаємо, використовуємо і продукуємо нові знання, вміння, навички.

Професіоналізм. Ми є компетентними та майстерними у своїй професії, здатні самовдосконалюватися та розвиватися для того, щоб вирішувати професійні задачі.

Відповідальність та порядність. Ми дотримуємося в нашому середовищі морально-етичних норм та кодексу академічної доброчесності; відповідаємо за взяті на себе зобов'язання. Ми приймаємо наслідки своїх дій та недотримання своїх зобов'язань.

Принципи

Адаптивність та саморегульованість – гнучкість, здатність швидко реагувати на зміни, мобілізувати власний потенціал з метою досягнення цілей.

Інноваційність – реагування на виклики часу через створення та використання новітніх технологій та продуктів.

Інтеграція – взаємодія та співпраця зі стейкхолдерами для задоволення взаємних інтересів та реалізації місії ЗВО «ПДУ».

Конкурентоздатність – спроможність задовольняти потреби стейкхолдерів краще за конкурентів (шляхом створення максимальних переваг).

Студентоцентризм – співпраця із здобувачами вищої освіти як рівноправними учасниками освітнього процесу.

Ефективність – оптимальний економічний і соціальний результат діяльності ЗВО «ПДУ».

Безперервність розвитку – постійне вдосконалення та оновлення  усіх складових системи ЗВО «ПДУ».

Реалізація здібностей, талантів, компетентностей – створення та забезпечення умов для самореалізації та розвитку здібностей та талантів кожного.

Збалансованість ресурсного потенціалу – гармонійне поєднання складових діяльності ЗВО «ПДУ».

Дотримання цінностей університету майбутнього – безумовне дотримання цінностей ЗВО «ПДУ».

Гармонійне природокористування – відповідальність перед природою та прийдешніми поколіннями, свідоме розуміння і ставлення до природи.