Науковий журнал “Інноваційна економіка”

ED
ISSN 2410-0919 (PRINT)
ISSN 2410-7476 (ONLINE)
DOI: 10.36742/2410-0919

Науковий журнал “Інноваційна економіка” започатковано у 2006 році (Реєстраційне посвідчення, Серія КВ № 11715-586Р від 08.08.2006 р.); перереєстрований (Реєстраційне посвідчення Серія КВ № 25074-15014ПР від 10.12.2021 р.).

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України згідно наказу МОН України від 17.03.2020 року №409 - економічні науки; спеціальності:

051 – Економіка;

071 – Облік і оподаткування;

072 – Фінанси, банківська справа та страхування;

073 – Менеджмент;

075 – Маркетинг;

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

292 – Міжнародні економічні відносини.

  

Науковий журнал “Інноваційна економіка” призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, оподаткування, обліку, аналізу, економічної безпеки і дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.

Тематика: міжнародні економічні відносини; економіка та інноваційний розвиток національного господарства; економіка та конкурентоспроможність підприємств; економічна політика регіонального розвитку і місцеве самоврядування; демографія, зайнятість населення і соціально – економічна політика; статистика, облік, аналіз та аудит; фінансово-кредитна і грошова політика; інформаційні технології та економічна безпека.

Мова рукопису: українська, англійська

Періодичність публікації: щоквартально

 

Рік заснування: 2006

 Засновники: 

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

 Журнал “Інноваційна економіка” індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах:

Google Scholar

INDEX COPERNICUS (ICV 2021: 98.37) (Польща)

ERIH PLUS

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

ResearchBib

Polska Bibliografia Naukowa

CROSSREF