Первинна профспілкова організація співробітників та студентів

Склад профкому
Голова первинної профспілкової організації співробітників та студентів ЗВО «ПДУ»
Ліщук Світлана Георгіївна
кандидат сільськогосподарських наук
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Заступник голови профкому
Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (097) 213-28-26
 
Профорг навчально-наукового інституту енергетики
Потапський Павло Васильович
кандидат технічних наук
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (098) 470 20 51
 
Профорг факультету агротехнологій і природокористування
Кобернюк Олена Тарасівна
кандидат сільськогосподарських наук
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (03849) 6-83-90
 
Профорг факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Савчук Любов Броніславівна
кандидат сільськогосподарських наук
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (03849) 94025
 
Профорг інженерно-технічного факультету
Бурдега Василь Юрійович
кандидат технічних наук, доцент
:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (067)3912209
 
Профорг економічного факультету
Гайбура Юлія Анатоліївна
кандидат економічних наук
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (097) 535 30 97
 
Профорг Навчально-наукового інституту харчових технологій
Коваль Тетяна Вячеславівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (097) 217-02-04
 
Профорг навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти
Нестеренко Валерій Анатолійович
кандидат історичних наук, доцент
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: +38 (097) 540-39-66
 
Профорг адміністративно-господарської частини
Яворська Неля Вікторівна
інженер з ремонту АГЧ

 

У Подільському державному університеті, з метою представництва та захисту прав та інтересів співробітників та осіб, що навчаються, створена і діє Первинна профспілкова організація співробітників та студентів ЗВО «ПДУ» (далі – ППО), яка входить до Профспілки працівників агропромислового комплексу України.

Первинна профспілкова організація співробітників та студентів ЗВО «ПДУ» – це добровільна неприбуткова громадська організація Університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації перед адміністрацією університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед іншими об'єднаннями громадян.

Виконавчим органом ППО є Профспілковий комітет співробітників та студентів (профком). На факультетах та в інституті діють профбюро в, які завжди беруть активну участь у житті факультету. Голова профбюро (профорг) факультету входить до складу профкому.

Метою діяльності ППО є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань ППО в установленому законодавством порядку:

 1. Захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення.
 2. Веде переговори, укладає колективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об'єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 3. Може брати участь у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, взаємодіяти з депутатськими комісіями і групами, співпрацювати з політичними партіями, виборчими блоками під час виборчої кампанії, пропонувати для включення в їх виборчі списки авторитетних членів профспілкових організацій відповідного рівня, надавати допомогу членам профспілки, які само висуваються кандидатами в депутати сільських, селищних рад та на посади голів цих територіальних утворень.
 4. Має право вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій.
 5. Як представник застрахованих осіб, бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів профспілки, прийняття нових.
 6. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам ППО необхідну безкоштовну юридичну допомогу.
 7. Представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів.
 8. Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).
 9. Має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.
 10. Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки може організовувати та проводити страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації відповідно до діючого законодавства.
 11. Вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
 12. Сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів ППО.
 13. Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.
 14. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
 15. У разі необхідності проводить незалежну експертизу умов праці, об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них. Для здійснення цих функцій може створювати службу правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та самоврядування подання, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.
 16. Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.
 17. Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об'єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.
 18. Налагоджує та підтримує зв'язки з іншими профспілками та профспілковими об'єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).
 19. Здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву. Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри та центри незалежних експертиз.
 20. Бере участь у виробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.
 21. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги. Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я.
 22. Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки та членів їх сімей. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.
 23. Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу, не заборонену законом діяльність у цій сфері.

Профком – це єдина в Україні неполітична громадська організація, яка володіє потужною законодавчою базою, що дозволяє вирішувати різноманітні питання, які можуть виникнути протягом всієї Вашої роботи або навчання в Університеті.

Якщо Ти хочеш жити і навчатися в гідних умовах, знати свої права та вміти їх відстоювати – ВСТУПАЙ ДО ПРОФСПІЛКИ!!!

Профком у соцмережах:

Профком та Студентський Парламент ЗВО «ПДУ»
profkom_pdatu