Редакційно-видавнича діяльність

Положення про редакційно-видавничу діяльність в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Додатки
1. Форма Плану підготовки рукописів для забезпечення навчального процесу
2. Договір на передачу виключного (невиключного) права на використання об`єкту авторського права
3. Зразок бланку замовлення на віддрук
4. Приклади оформлювання вихідних відомостей у неперіодичних, періодичних і продовжуваних виданнях
5. Приклади оформлювання вихідних відомостей у періодичних і продовжуваних виданнях
6. Приклад обґрунтування доцільності видання навчальної книги
7. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання кафедри щодо видання навчальної книги
8. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання методичної комісії факультетів щодо видання навчальної книги
9. Орієнтовний зразок оформлення рецензії
10. Рекомендований зразок витягу з протоколу вченої ради ПДАТУ (для основних навчальних книг)
11. Приклади оформлення вихідних відомостей у навчальних виданнях (підручник, навчальний посібник)
12. Зразок оформлення титульного аркуша навчальної книги (друковане видання, електронний ресурс)
13. Приклади оформлювання вихідних відомостей практикуму
14. Приклади оформлення вихідних відомостей перекладних видань
15. Приклади оформлення титульного аркуша та надвипускних і випускних даних у довідкових виданнях
16. Вимоги до обсягу підручників та навчальних посібників
17. Вимоги до структури підручників та навчальних посібників
18. Вимоги до структури та обсягу практикумів
19. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання кафедри щодо видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
20. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання методичної комісії факультетів щодо видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
21. Структура навчально-методичної літератури
22. Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша друкованого видання методичних матеріалів
23. Зразок оформлення надвипусних та випускних даних друкованого видання та електронних ресурсів (прикінцева сторінка)
24. Звіт про видавничу діяльність