32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра екології і загальнобіологічних дисциплін

Department of Ecology and General Biological Subjects

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел. (03849) 68329
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру екології і загальнобіологічних дисциплін створено в 2021 року після відповідної реорганізації кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін, яку очолював кандидат хімічних наук Роговик Л.Й  і кафедри екології, карантину і захисту рослин, якою завідував доктор сільськогосподарських наук, професор Бахмат О.М. Вона є випусковою за спеціальністю «Екологія». Кафедра забезпечує виконання освітньої програми вищої освіти на рівні бакалавр, магістр, відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, забезпечення програм, керівництво виробничою практикою, організацію роботи екзаменаційних комісій.

Підготовка фахівця-еколога на сучасному етапі є одним із завдань, яких фахівців буде підготовлено в нашій країні, значною мірою залежить майбутнє народу і суспільства. Отримуючи спеціальність еколога, фахівці зможуть безпосередньо здійснювати професійну діяльність у сфері охорони і збалансованого використання природних ресурсів.

На кафедрі науково-педагогічні працівники виконують навчальне навантаження хімічних та біологічних дисциплін для здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій і природокористування, інженерно-технічного факультету, факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.

З кафедри хімії походить історія кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін. У різні роки кафедру хімії очолювали доценти М.Я. Шлякман (1955-1962), С.П. Оліфіренко (1962-1977), А.І. Каретник (1977-1981), Л.Й. Роговик (1981-2005), Т.В. Коваль (2005-2010), Т.М. Приліпко (2011-2015). У 2015 році у зв'язку з оптимізацією навчального процесу на базі кафедри хімії було створено кафедру агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін.

Свою історію кафедра екологічного спрямування розпочала в 1991 році із заснуванням кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Її очолював кандидат біологічних наук, доцент Гищук В.П. В 2002 році кафедра була реорганізована в кафедру загальної біології, екології та моніторингу навколишнього середовища, а в 2005 році в кафедру екології та моніторингу навколишнього середовища, яку очолював професор Шелудченко Б.А.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» почали здійснювати ще з 2003 р року в Інституті агротехнологій. Згодом у 2008 році було організовано кафедру моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування, після відповідної реорганізації кафедри екології та моніторингу навколишнього середовища. У 2008 р. відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Згодом у 2010 році була створена кафедра екології та захисту рослин, яку очолила доктор сільськогосподарських наук, професор Шевчук В.К. У 2014 р. була створена кафедра екології та збалансованого природокористування, а у 2018 р. реорганізовано в кафедру екології, карантину і захисту рослин.

Навчальна робота

Навчальна робота кафедри багатопланова і досить обширна. Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Хімія
 • Органічна хімія
 • Біонеорганічна хімія
 • Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
 • Ботаніка
 • Агрометеорологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія
 • Агроекологія
 • Основи екології
 • Загальна мікологія
 • Фізіологія рослин
 • Вступ до фаху
 • Біологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Стратегічна екологічна оцінка
 • Основи сталого розвитку
 • Моніторинг довкілля
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 • Екологічна безпека
 • Фізична екологія
 • Основи органічного агровиробництва
 • Техноекологія
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Основи наукової діяльності
 • Хімічна екологія
 • Радіоекологія
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Урбоекологія
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Екологічна географія
 • Екологія промислового виробництва та транспортно-комунікаційних систем
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Міжнародна екологічна діяльність
 • Екологія агроландшафтів
 • Загальна екологія
 • Заповідна справа
 • Моніторинг довкілля
 • Промислово-транспортна екологія
 • Екологія людини
 • Гідрологія
 • Ландшфтна екологія
 • Методика наукових досліджень
 • Стратегія сталого розвитку
 • Екологічна раціоналізація сучасних технологій
 • Інтелектуальна власність
 • Екологічна паспортизація земель
 • Конструктивна екологія
 • Еколого-ландшафтне проектування
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічна стандартизація і сертифікація
 • Аналіз і оцінка екологічних ризиків
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Експертна діяльність в екології
 • Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
 • Рекультивація екологічно небезпечних територій
 • Біохімія плодів, овочів та винограду

Методична робота

З метою методичного забезпечення викладання навчальних  дисциплін на  основі  діючих  освітньо-професійних програм,  розроблені робочі програми викладачів, де враховано міжпредметні зв'язки. З більшості  дисциплін  розроблені і надруковані посібники, методичні рекомендації до практичних та лекційних занять,  розроблені тексти лекцій.  На кафедрі працює щомісячний науково-методичний семінар з проблем управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у рецензуванні авторефератів кандидатських дисертацій та різних науково-методичних посібників, підвищуючи у такий спосіб і свій фаховий рівень.

Для професійної підготовки майбутніх фахівців розроблено різні види самостійних робіт, які сприяють формувати уміння працювати з спеціальною літературою професійно-орієнтованих та фахових дисциплін. Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину за допомогою платформ Moodle, Zoom.

Підвищенню якості навчального процесу шляхом впровадження новітніх освітніх інноваційних технологій сприяє  співпраця з провідними високоефективними установами, підприємствами, господарствами будь-якої форми власності в регіоні та області. Оскільки сьогодення диктує свої умови, за якими випускник повинен відповідати критеріям провідних роботодавців та бути затребуваним на ринку праці.

Наукова робота

Поряд з навчальною роботою із завдань кафедри є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів-екологів в області екологічної експертизи, контролю і прогнозування стану навколишнього середовища в умовах активної господарської діяльності людини. Тому наукова підготовка включає теоретичні та практичні знання і уміння, а також навики фахових  дисциплін.

При кафедрі систематично функціонують наукові гуртки. Щорічно  виконуються роботи на конкурси студентських наукових робіт, доповідаються виступи на наукових студентських конференціях.  Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами докторських і кандидатських дисертацій, беруть безпосередню участь та організовують конференції, обмінюючись досвідом і результатами наукового пошуку.

У межах своєї наукової діяльності кафедра співпрацює з промисловими підприємствами, науково-дослідними установами із питань, пов'язаних із розробкою та екологічною експертизою проектів, моніторингом та оцінкою впливів виробничої діяльності на довкілля, захистом навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів. 

Напрями наукових досліджень:

 1. Агроекологічне обґрунтування та розробка адаптивних технологій вирощування біоенергетичних культур.
 2. Розробка та удосконалення екологічних і агротехнічних заходів адаптивної сортової технології вирощування сої в Лісостепу західному»
 3. Вплив екологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур на їх продуктивність.
 4. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування біологічної фіксації азоту та продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного.
 5. Ресурсозберігаючі технології вирощування проса.
 6. Використання біопрепаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур.
 7. Утилізація рослинних решток.
 8. Обґрунтування елементів технології вирощування с.-г. культур на їх продуктивність.
 9. Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних і біологічних дисциплін.
 10. Агроекологічні і біологічні основи введення гречки татарської в культуру в умовах західного Лісостепу України.
 11. Технології вирощування круп'яних культур.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої, в господарствах Хмельницької області» нагороджені дипломами Хмельницької обласної ради професори – Бахмат О.М. та Чинчик О.С.

Доцент Плахтій Д.П. нагороджений подякою МОН України та грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі охоплює усі напрямки виховання молодої людини та формування особистості майбутніх фахівців факультету агротехнологій і природокористування, здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення. Викладацький склад кафедри разом з наставниками академічних груп активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі у поза навчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою.

Ведеться профорієнтаційна робота,  проведення днів відкритих дверей, поширення інформації спеціальності серед учнівської молоді. Колектив кафедри дбає про всебічний розвиток студентів, заохочуючи їх науковий пошук, звертаючи увагу на ідейно-патріотичне виховання молодого покоління.

Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою

Department of Landscaping, Geodesy and Land Management

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальна характеристика кафедри

Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування (випускова кафедра за двома спеціальностями). Вона забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти бакалавр та магістр за спеціальностями 206 «Садово-паркове господарство», 193 «Геодезія і землеустрій» і відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних робіт (проектів), виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій з підключенням до мережі Internet. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 2 мультимедійних проектори та мультимедійний екран.

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 • Геоінформаційні системи
 • Топографія
 • Основи сталого розвитку
 • Метрологія і стандартизація
 • Земельне право
 • Топографічне і землевпорядне креслення
 • Геодезія
 • Землеустрій
 • Державний земельний кадастр
 • Математична обробка геодезичних вимірів
 • Вища геодезія
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування
 • Землеустрій
 • Оцінка земель
 • Картографія
 • Рекультивація з основами маркшейдерії
 • Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
 • Кадастр населених пунктів
 • Проектування доріг
 • Землевпорядне проектування
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія
 • ГІС і бази даних
 • Інженерна інфраструктура територій
 • Автоматизація ДЗК
 • Державна землевпорядна експертиза
 • Прогнозна оцінка використання земель з основами рекультивації
 • ГІС в кадастрових системах
 • Моніторинг та охорона земель
 • Формування агроландшафтів
 • Кадастрова реєстраційна система
 • Методологія та методика наукових досліджень у землеустрої
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
 • Організація використання земель
 • Муніципальні ГІС
 • Стандартизація та нормування в землеустрої
 • Лісова зоологія
 • Дендрологія
 • Історія садово-паркового мистецтва
 • Біометрія
 • Лісова селекція
 • Лісознавство
 • Ландшафтна таксація
 • Основи образотворчого мистецтва
 • Декоративне розсадництво і насінництво
 • Декоративна дендрологія
 • Гідротехнічні споруди садів
 • Лісовідновлення і лісорозведення
 • Захист зелених насаджень
 • Луківництво і газони
 • Квітникарство
 • Рекреаційне лісівництво
 • Озеленення населених місць
 • Ландшафтна архітектура
 • Основи містобудування
 • Декоративні рослини закритого ґрунту
 • Інвентаризація садово-паркових об'єктів
 • Основи аранжування
 • Садово-паркове будівництво
 • Топіарне мистецтво
 • Організація СПГ
 • Лісопаркове господарство
 • Заповідне паркознавство
 • Архітектоніка рослин
 • Тепличне господарство
 • Сучасні тенденції садово-паркового мистецтва
 • Дендропроектування
 • Декоративне садівництво
 • Дизайн ландшафту
 • Агротехніка зеленого будівництва
 • Фітодизайн закритого середовища
 • Вертикальне планування СПО
 • Реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів
 • Експлуатація садово-паркових об'єктів
 • Зберігання садивного матеріалу і квітів
 • Світові технології в декоративному розсадництві
 • Планування зеленого будівництва

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми, навчально-методичні комплекси до них.

Активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Викладачами кафедри видано більше 50 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  створено філії кафедри на виробництві, зокрема:

  1. ПП фірма «Земля» м. Кам'янець-Подільський
  2. ФОП «Артнаєв Петро Михайлович» м. Кам'янець-Подільський
  3. ТзОВ «Подільський земельний центр» м. Хмельницький
  4. ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» м. Хмельницький
  5. Національний природний парк «Подільські Товтри» м. Камянець-Подільський Хмельницької обл
  6. ДП «Камянець-Подільське лісове господарство» м. Камянець-Подільський Хмельницької обл.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «рослинництво». Керівництво науковими дослідженнями здійснює доктор наук М'ялковський Р. О.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також розвитку земельних відносин та управління земельними ресурсами. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує три наукових гуртки: «Картографічне моделювання проблем природокористування», «ГІС в автоматизованих кадастрових системах», «Фітодизайн середовища».

Публікації студентів під керівництвом НПП

 • Деркач К.В Підвищення ефективності управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад: реалії та перспективи. Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток: Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція 21 березня 2019 року – Кам'янець-Подільський, 2019. 148с. (30-34).
 • Іваськів Н.О. Адаптація системи державного управління землями сільськогосподарського призначення відповідно до вимог угоди про асоціацію України та Європейського союзу. Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток: Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція 21 березня 2019 року – Кам'янець-Подільський, 2019. 148с. (40-44).
 • Чайковська Ю. В. Інтродукційна оцінка сортів чорнобривців (tagetes l.) Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 124-127.
 • Малевич О. Б. Особливості озеленення і благоустрою території біля православного храму Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 77-80.
 • Зозулюк В. В. Проект реконструкції присадибної ділянки у селі лісогірка городоцького району хмельницької області. Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 51-53.
 • Новіков П. О. Умови отримання екологічної продукції шпинату городнього. Перші кроки в аграрну науку: матеріали студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2018 рік. - Кам'янець-Подільський, 2019. С. 88-91.

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;
 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;
 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі.

Кураторами студентів є доценти Безвіконний П. В., Потапський Ю. В., Кушнірук Т. М., асистенти: Петрище О. І., Лобунько Ю. В., Додурич В. В.

Кафедра садівництва і виноградарства

Department of Horticulture and Viticulture

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Кафедра садівництва і виноградарства є однією з провідних кафедр факультету агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство». Кафедра відповідає за розробку навчальних планів, програм, підготовку дипломних робіт (проектів), проведення навчальних і виробничих практик, організацію роботи екзаменаційних комісій

Історія кафедри, сучасний стан справ, наукові досягнення

Кафедру садівництва і виноградарства, створено за наказом ректора № в 2021 році, яка на факультеті агротехнологій і природокористування є випусковою кафедрою спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство». Крім цього, кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 201 «Агрономія», 101 «Екологія», 202 «Захист і карантин рослин».

В останні роки відбуваються досить швидкі і значні зміни в навчальному процесі, пов'язані з новими вимогами до фахівців сільського господарства, зміною концепції вищої освіти в Україні, загальними інтеграційними процесами. Ці зміни впливають на організацію роботи кафедр, як основної структурної одиниці вищих навчальних закладів, та на їх науково-педагогічний склад. Історія кафедри була створена в 1963 році.

Першим завідувачем кафедри з часу її утворення і до 1970 року був доктор біологічних наук, професор Л.М. Горев. В його творчому добутку понад 150 наукових праць і навчально-методичних розробок з плодівництва та виноградарства. Під його керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук.

З 1970 до 1983 рік кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Г.Е. Усик – відомий вчений-овочівник в Україні і далеко за її межами. Автор понад 200 наукових праць – монографій, підручників, наукових та науково-виробничих статей методичних та науково-методичних розробок.

З 1988 до 2000 року кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.Г. Тонкочеєв.

З 2000 року завідувачем кафедри є доктор с-г наук, професор академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений діяч науки і техніки, В.І. Овчарук.

За час створення кафедри, в різні роки, на кафедрі працювали доценти Калашнік Д.І., Бескровна В.М., Зацерковний Р.М., Бацей С.І., Хомовський І.Д., Сухолиткий М.Д., Букшій В.Д, асистент – Хоптяр Л.П., лаборант – Дорошенко В.М., Ковальчук С.О.

Навчальну, наукову і методичну роботу на кафедрі забезпечують 6  науково-педагогічних працівиків. Серед них: доктор сільськогосподарських наук, професор – В.І. Овчарук, п'ять кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів – О.І. Мулярчук, В.В. Лапчинський, Т.В. Козіна, Т.О. Падалко, В.М. Степанченко. У штаті кафедри старший лаборант – Галицька К.Е. і лаборант Ткачук І.В.

Співробітниками кафедри опубліковано ряд методичних розробок для проведення лабораторних занять з дисциплін – плодівництво, овочівництво, спеціальне плодівництво, розсадництво, селекція плодових і ягідних культур, овочівництво, грибівництво, овочівництво відкритого грунту, овочівництво закритого ґрунту, післязбиральна доробка плодів та інші.

Видано навчальні посібники: «Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду», «Ягідні культури в Україні», «Товарознавство продукції рослинництва», «Субтропічні культури», «Цитрусові та субтропічні плодові культури», «Ягідні культури в селянських і фермерських господарствах України», «Догляд за насадженнями плодових культур» (методичні та практичні поради), «Ягідні культури в Україні», «Овочеві культури в селянських і фермерських господарствах України», «Рекомендації. Технологія вирощування і зберігання овочів і картоплі».

В центрі уваги співробітників кафедри є наукові дослідження по вдосконаленню існуючих і розробки нових технологій вирощування насаджень зерняткових і кісточкових порід та овочевих культур. Розроблено технології вирощування основних ягідних культур. Проводяться дослідження з визначенню оптимальних для зберігання строків збору плодів районованих і перспективних сортів, встановлені раціональні температурні режими зберігання плодів у сховищах з використанням різних пакувальних матеріалів.

Програмою з науково-дослідної роботи з овочівництва є: «Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій вирощування коренеплідних, капустяних, гарбузових, бобових, малопоширених овочевих культур та картоплі в умовах Західного Лісостепу України».

З метою зміцнення науково-виробничих зв'язків співробітників кафедри, а також для підвищення ефективності навчального процесу та покращання практичної підготовки студентів, заключено договори про спільну діяльність та договори про створення філіалу кафедри філії – фермерське господарство «Яніс» с. Шалівці Хотинського району Чернівецької області, ТОВ СП «НІБУЛОН» філія Кам'янець-Подільська, ПСП «Константа» Хмельницька область Кам'янець-Подільський район с. Гринчук, ПП Буковина Агросвіт» Чернівецької області, Сокирянського району с. Сербичани, ФГ «Тарас» Чернівецька область Хотинський район с. Білівці.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних приміщень, які обладнані стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. Також при кафедрі є теплично-парникове господарство площею 500 м2, яке розміщене на території університету. Теплично-парникове господарство є навчальною базою кафедри під час підготовки спеціалістів зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Зокрема в теплиці проводяться практичні заняття з дисципліни «Овочівництва закритого ґрунту», де студенти спеціальності під керівництвом професора Овчарук В.І. і доцента Мулярчук О.І. освоюють секрети вирощування розсади, догляду за овочевими культурами, що вирощуються в теплиці в осінньо-зимовий період.

В теплиці, що розташована на території університету, щорічно вирощується розсада овочевих культур, які використовуються в навчальному процесі як наглядний матеріал для проведення лабораторних занять з дисципліни «Овочівництво».

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 • Картоплярство
 • Плодівництво
 • Овочівництво
 • Овочівництво та плодівництво
 • Радіобіологія Виноградарство
 • Селекція та насінництво овочевих культур
 • Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і виноградарстві
 • Овочівництво відкритого ґрунту
 • Розсадництво
 • Помологія
 • Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної продукції
 • Ампелографія
 • Товарознавство овочів
 • Спеціальне плодівництво
 • Селекція плодових, ягідних культур та винограду
 • Цитрусові та субтропічні плодові культури
 • Проектування технологічних процесів в овочівництві
 • Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції
 • Овочівництво закритого ґрунту
 • Органічне овочівництво
 • Товарознавство плодів, ягід та винограду
 • Стандартизація та управління якістю овочевої продукції
 • Проектування технологічних процесів в садівництві і виноградарстві
 • Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції
 • Овочівництво відкритого ґрунту
 • Помологія Вірусологія плодово-ягідних культур та винограду
 • Малопоширені плодові і ягідні культури
 • Інтенсивне горіхівництво
 • Органічне садівництво
 • Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і виноградарстві
 • Методика наукових досліджень
 • Світові агротехнології в овочівництві відкритого і закритого ґрунту
 • Логістика продукції садівництва і овочівництва
 • Вирощування плодових, декоративно-листяних і субтропічних рослин закритого ґрунту Грибівництво
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін
 • Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві
 • Післязбиральна доробка овочів
 • Органічне плодівництво і виноградарство
 • Прогресивні технології в розсадництві
 • Ягідництво

Наукова робота

Періодично викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації в провідних та навчальних закладах регіону і України, а також закордонне стажування, що дає змогу залучати в навчальний процес прогресивні методи  організації і навчання

Основою методичної роботи кафедри є впровадження новітніх методів викладання, підготовка та ефективне використання дидактичних матеріалів у навчальному процесі. Кафедра успішно працює в цьому напрямку. На лекціях і лабораторно-практичних заняттях використовується різноманітний дидактичний матеріал: карти, схеми, стенди, діаграми, рисунки, фотографії

Викладачі кафедри є керівниками дипломних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр». Залучення студентів до наукової роботи ще з 2-го курсу дає змогу провести наукові експериментальні  дослідження, зібрати матеріал для дипломних робіт (проектів), проаналізувати всесторонньо наукові джерела та фондові матеріали і підготувати якісну дипломну роботу

Монографії:

М'ялковський Р.О, Овчарук В.І., Безвіконний П.В., Мулярчук О.І., Кравченко В.С. Технологія вирощування ранньої картоплі. Монографія. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019  134 с.

Taras Hutsol, Szymon Glowacki, Krzysztof Mudryk, Serhii Yermakov, Oleg Kucher, Adrian Knapczyk, Oksana Muliarchuk, Olena Koberniuk, Nataliia Kovalenko, Vitalii Kovalenko, Oleh Ovcharuk, Liliia Prokopchuk.Agrobiomass of Ukraine - Energy Potential of Central and Eastern Europe(Engineering, Technology, Innovation, Economics). Monograph. –Warsaw: 2021. – 136р. DOI: 10.22630/SGGW.IIM.ISBN:9788382370201

Патенти

 • Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова кругова теплиця. Деклараційний патент на корисну модель № 15291, 2006 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Пристрій для вловлювання плодів при збиранні урожаю вібраційними машинами. Патент на корисну модель № 25081 від 2007 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Сушарка. Патент на корисну модель № 23395. -  2007 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна. Патент на корисну модель № 31208, 2008 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.38367 України. Побутова сушарка. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 12.01.2009.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Пристрій для удобрення і формування кореневої системи плодових і ягідних культур. Патент 16407, 2009 р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.42453 Україна. Застосування мінікоренеплодів для вирощування моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 10.07.2009 р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.43016. Україна. Спосіб зберігання коренеплодів моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 27.07.2009 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. ПАТ.40874.Україна. Сушарка-Водонагрівач. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 27.04.2009.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент на корисну модель № 56797 пристрій для збирання ягід і цвіту. Подільський державний аграрно-технічний університет, зареєстровано25.01.2011 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент. Захист систем опалювання і водопостачання від розморожування.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Житомірський А.В. Спосіб обробітку ґрунту під посадку картоплі. Патент на корисну модель № 106398 зареєстровано 25.04.2016 р. Патент на корисну модель. 2011р.
 • Овчарук В.І., Божок А.М. Патент на корисну модель №63143. Геліо дистилятор. ПДАТУ Зареєстр.26.09.2011 р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова сушарка. Патент на корисну модель. № 67975 Зареєстр.12.03 2012р.
 • Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Чинчик О.С. Спосіб визначення об'єму рослини. Патент на корисну модель №78384 11.03 2013р.
 • Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. Спосіб зберігання моркви. ПАТ. 430164, Д01F 25/00.Патент на корисну модель. №4 2009/14 02683 ; заяв. 24.09/14.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Пристрій для різання насіннєвої картоплі. Патент на корисну модель №106402 2015 р.
 • М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Спосіб вирощування картоплі. Патент на корисну модель №130296 зареєстровано 10.12.2018 р.

Виховна робота

 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету
 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності

 

Рослинництва, селекції та насінництва

Department of Crop Production, Selection and Seed Production

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Кафедра рослинництва , селекції та насінництва є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування. Реорганізована в 2021 році.

Кафедра забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти на рівні бакалавр, магістр та аспірант (доктор філософії) відповідає за рівень підготовки цих фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських і аспірантських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних і дисертаційних робіт, виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 201«Агрономія».

Історична довідка

1920 року (9 серпня) за пропозицією професора М.І. Геращенка, декана с.-г. факультету Кам'янець-Подільського державного університету, створено секцію (катедру) загального і приватного хліборобства, де приват-доцент В.П. Храневич розпочав читати курс лекцій – культурні рослини і луківництво.

1921-1924 рр. – завідував кафедрою професор С.І. Городецький.

1924-1934 рр. – завідувачем кафедри був призначений професор В.П. Шиван.

У січні 1927 року 4 кафедри агрономічного факультету були об'єднані в кафедру природи, сільського господарства і культур Поділля, до складу кафедри входило 29 співробітників і 24 аспіранти.

З 1954 року (26 жовтня) після відновлення роботи Кам'янець-Подільського с. -г. інституту знову запрацював агрономічний факультет.

1954-1958 рр. – завідувачем кафедри рослинництва і деканом факультету був призначений доцент Н.С. Бабченко.

1958-1963 рр. – кафедру рослинництва і агрономії очолював доцент Б.Й. Хмельов.

1963-1970 рр. – кафедру рослинництва очолював доцент В.С. Кочетком, згодом професор, ректор Луганського СГІ.

1970-1973 рр. – завідувачем кафедри рослинництва був призначений професор М.П. Перепічко.

1973-2005 рр. – кафедру рослинництва, селекції і насінництва очолювала професор О.С. Алексеєва.

2005-2008 рр. завідувачем кафедри рослинництва, селекції, насінництва і генетики призначений професор І.М. Ковтуник.

2003-2015 рр. – кафедра кормовиробництва (з 1983 р.) реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувач професор М.І. Бахмат.

2008-2015 рр. кафедра селекції, насінництва і генетики реорганізована в кафедру селекції, насінництва і загально-біологічних дисциплін, завідувач професор О.С. Гораш.

2015-2019 рр. – дві кафедри факультету були об'єднані в одну кафедру рослинництва, селекції і насінництва, завідувач професор О.С. Гораш.

2019 р. – кафедра реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувачем кафедри обрано професора М.І. Бахмата.

2021 р. – кафедра реорганізована в кафедру рослинництва, селекції та насінництва, завідувачем кафедри обрано професора Вероніку ХОМІНУ.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 4 мультимедійних проектори та мультимедійний широкоформатний монітор. Є сучасний комп'ютерний клас на 10 комп'ютерів з підключенням до мережі Internet з методики наукових досліджень.

 Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Вступ до фаху
 • Генетика
 • Біотехнологія
 • Селекція сільськогосподарських культур
 • Лікарські рослини
 • Технічні культури
 • Основи наукових досліджень
 • Комп'ютерні методи в агрономії
 • Система технологій в галузі рослинництва
 • Система технологій галузей в  с.г
 • Рослинництво
 • Селекція та насінництво с.-г. культур
 • Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 • Біотехнологія у захисті рослин
 • Буряківництво
 • Фітонцидно-лікарські рослини
 • Насіннєзнавство
 • Польове кормовиробництво
 • Кормовиробництво та луківництво
 • Агрономія з оновами польового кормовиробництва
 • Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування с.-г. культур 
 • Системи сучасних інтенсивних технологій
 • Біотехнологія в рослинництві
 • Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 • Генетика і біотехнологія
 • Селекція і насінництво гетерозисних гібридів
 • Енергетичні рослинні ресурси
 • Методика наукових досліджень
 • Агрономія
 • Рослинництво з основами кормовиробництва
 • Технології органічного рослинництва
 • Кваліфікаційна експертиза сортів рослин
 • Біоенергетичні культури і буряківництво
 • Агроресурси лучних фітоценозів
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін

Методика наукових  досліджень в агрономії  та організація підготовки дисертаційної роботи

При кафедрі функціонує лабораторія рослинництва з вивчення польових сільськогосподарських культур, створені колекції зернових, круп'яних, технічних і біоенергетичних рослин. Це дає змогу проводити практичні заняття з дисциплін кафедри, поглиблювати вивчення біологічних та морфологічних особливостей польових культур.

Навчальні практики проводяться провідними викладачами кафедри згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри щорічно поновлюється необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми та навчально-методичні комплекси до них.

Зараз активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою мережі комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Видано підручники та навчальні посібники, серед них:  

 • «Круп'яні культури навчальний посібник» ( автори - Кващук О.В., Сучек М.М., Хоміна В.Я., Сучек М.М., Пастух О.Д.
 • «Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу західного: монографія» (Хоміна В.Я.)
 • «Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного: монографія» (автори – Хоміна В.Я., Сухар С.В.)
 • «Атлас лікарських рослин: Навчальний посібник» (автори – Хоміна В.Я., Климишена Р.І.,  Шейко І.М.)
 • «Управління продуційним процесом пивоварного ячменю» (автор – Гораш О.С.;
 • «Ячмінь озимий пивоварний» (автори – Гораш О.С., Климишена Р.І.) – два видання;
 • «Ячмінь ярий» (автори – Гораш О.С., Климишена Р.І.);
 • «Хвороби лікарських рослин» (автори Шевчук В.К., Вільчинська Л.А.);
 • «Ячмінь: управління пивоварною якістю: Монографія» (автори – Гораш О.С., Климишена Р.І.).

Крім цього, викладачами кафедри видано більше 80 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних дипломних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво», 06.01.12 – «Кормовиробництво і луківництво», 06.01.05 – «Селекція і насінництво». Керівництво науковими дослідженнями здійснюють професори Хоміна В.Я., Гораш О.С.; доцент Вільчинська Л.А.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить польові дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування сільськогосподарських культур. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує науковий гурток та постійно видається стінгазета «Вавіловець», в якій висвітлюються питання науки і навчального процесу. Керівник гуртка – доцент Вільчинська Л.А.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази університету, досягнуті успіхи у підготовці фахівців, виховання студентської молоді професору кафедри Горашу О.С. оголошена подяка ректора.

 

 

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;

реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;

проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри та факультету, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;

формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі з ветеранами АТО, керівниками с.-г. підприємств.  

Кураторами студентів є доценти Вільчинська Л.А., Хмелянчишин Ю.В.

Навчальна лабораторія «Ботанічний сад»

 
Завідувач навчальної лабораторії «Ботанічний сад» 
Хомовий Михайло Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (03849) 6-83-90, моб. 0676462552

Наша адреса: 
Ботанічний сад ЗВО «Подільський державний університет»
32302, м.Кам'янець-Подільський Хмельницької області
вул. Лесі Українки, 64

Історична довідка

Історія Ботанічного саду розпочалася, коли в 1925 році при Інституті Народної освіти були закладені перші ботанічні ділянки.

Вже в 1928 році був створений ботанічний кабінет при сільськогосподарському інституті.

1 жовтня 1930 року Народний комісаріат освіти України виділяє Кам'янець-Подільський ботанічний сад в окрему науково-дослідну установу. Перший директор і водночас засновник установи – професор, видатний український ботанік Нестор Теодорович Гаморак.

1931-1933 рр. – в саду проводиться велика науково-дослідна робота з фізіології рослин, геоботаніки, фітопатології, акліматизації рослин. Організовано такі відділи:

 • відділ фізіології та акліматизації;
 • систематики та геоботаніки;
 • лікарських та технічних культур.

З 1932 року ботанічний сад підпорядковано Вінницькому обласному відділу народної освіти.

У 1962 році Розпорядженням Міністерства освіти УРСР ботанічний сад виділено як Кам'янець-Подільський обласний ботанічний сад Міністерства освіти УРСР.

У 1963 році Розпорядженням Ради Міністрів УРСР №1180 від 7.03.1963 р. саду надано статус: "Пам'ятка природи республіканського значення".

У 1983 році Постановою Ради Міністрів УРСР №311 від 22.07.1983 р. ботанічному саду присвоєно статус "Кам'янець-Подільський державний ботанічний сад".

З 1996 року, рішенням X сесії Кам'янець-Подільської міської ради XXII скликання №46 від 23.05.1996 р. та рішенням виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради №558 від 04.06.1996 р., ботанічний сад передано Подільській державній аграрно-технічній академії зі статусом "Пам'ятка природи загальнодержавного значення".

З 2004 року сад перейменовано в Ботанічний сад Подільського державного аграрно-технічного університету зі статусом "Пам'ятка природи загальнодержавного значення".

На теперішній час ботанічний сад є структурним підрозділом університету, який входить до складу природно-заповідного фонду України, як об'єкт загальнодержавного значення відповідно до чинного законодавства.

Ботанічний сад є освітньо-науковою базою, де студенти мають можливість проходити учбову практику та лабораторні заняття з ботаніки, екології, фізіології рослин, кормовиробництва, садівництва та ландшафтного дизайну.

Загальна площа ботанічного саду 17,5 га, в тому числі площа закритого ґрунту – біля 1,0 тис. м2, куди входять оранжерея тропічних і субтропічних рослин та теплиці.

У структурі ботанічного саду функціонують:

 1. лабораторія дендрології;
 2. лабораторія флори та рослинності;
 3. лабораторія декоративного квітникарства.

Колекційний фонд ботанічного саду нараховує:

 1. колекцію дерев і кущів, яка представлена 480 видами, сортами і формами;
 2. колекцію тропічних і субтропічних рослин, яка представлена 410 видами;
 3. колекцію раритетних рослин – 40 видів;
 4. колекцію лікарських й інших корисних рослин – 110 видів;
 5. колекцію одно-, дво- та багаторічних рослин, яка нараховує 370 видів.

У 2019 році на території створено сад сакур. Розпочато роботу по створенню саду магнолій.