1108

Гаврилюк Віта Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

: 067 268 45 08
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4685-5544
Scholar
Publons
Scopus
 
 
 
 
 

Місце і дата народження:
22 листопада 1969 року в м. Кам'янець – Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1995 році закінчила Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит».
Кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві» захистила у 2015 році в спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» ( спеціальність 08.00.08. – «Гроші, фінанси і кредит»).


Напрям наукового дослідження:
«Удосконалення управління фінансовими ресурсами пенсійної системи в умовах її реформування».


Викладає навчальні дисципліни:
«Основи фінансово – економічної безпеки», «Міжнародні фінанси», «Лізинг в АПК», «Казначейська справа», «Фінансова думка України».


Діяльність:

  • З 1995 по 2004 року  – працювала асистентом кафедри фінансового обліку Подільської державної аграрно – технічної академії ( нині Подільський державний аграрно – технічний університет).
  • З  2004 року по 2014 року – працювала асистентом кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно – технічного університету.
  •  2014 рік начальник планово – фінансового відділу Подільського державного аграрно – технічного університету і за суміщенням асистент кафедри фінансів і кредиту.
  • З листопада 2014 року по серпень  2019 року – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З листопада 2019 року по теперішній час – асистент  кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З вересня 2021року і по теперішній час – асистент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Подільського державного аграрно – технічного університету.
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».

Наукові статті
1. Гаврилюк В.М. Аналіз методик оцінки ефективності лізингових операцій. Ефективна економіка. 2015. №6. URL. http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2015
2. Гаврилюк В.М. Особливості механізму лізингових операцій Науковий журнал «ScienceRise». 2015. № 6/3(11). С. 9-14.
3. Гаврилюк В.М. Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві. Економіка АПК. 2015. №10. С.38-42.
4. Гаврилюк В.М. Об’єкт лізингових відносин: ознаки, характеристики та функції. Вісник Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2015. №10. С.162-167.
5. Гаврилюк В.М. Перспективи співпраці лізингових і страхових компаній. Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології: Матеріали міжнародної наукової конференції 25 листопада 2016 року (Кишинів, Республіка Молдова), 2016. С.175-177.
6. Гаврилюк В.М. Особливості розвитку страхових ризиків фінансового лізингу в сільському господарстві. Економіка та суспільство. 2016. №6. URL. http://economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/52.pdf
7. Гаврилюк В.М. Механізм реалізації фінансового лізингу в сільському господарстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. URL. http://global-national.in.ua/archive/20-2017/162.pdf
8. Гаврилюк В.М. Оцінка кредитоспроможності в системі регулювання кредитних ризиків Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць, міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2, (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський), Тернопіль: Крок, 2017. С. 90-92.
9. Гаврилюк В.М. Особливості оцінки платоспроможності потенційних лізингоотримувачів сільському господарстві. Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації 24 березня 2017 року : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції в Університеті Клайпеди (Литва), 2017. С.117 - 120.
10. Гаврилюк В.М. Особливості оцінки платоспроможності потенційних лізингоотримувачів сільському господарстві. Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації 24 березня 2017 року: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції в Університеті Клайпеди (Литва), 2017. С.117 - 120.
11. Havriliuk V. THE PREROGATIVE OF FINANCIAL LEASING FOR MAJOR SUBJECTS. Стратегічні напрями соціально – економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22-23 вересня 2017р.); за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В.П. м. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 107-110.
12. Гаврилюк В.М. Функціональна природа фінансового лізингу в сільському господарстві. Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017 року). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С.259 - 262.
13. Гаврилюк В.М. Страхування операцій фінансового лізингу в сільському господарстві. Фінансові інструменти регіонального розвитку, збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2017 року, м Житомир), 2017. С.181-184.
14. Гаврилюк В.М. Історичне становлення лізингу в зарубіжних країнах світу. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «Way Science». 2018. № 1. С.41 - 49.
15. Гаврилюк В.М. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «лізинг». «Сучасний рух науки», збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 червня 2018року, м. Дніпро), 2018. С.76-80.
16. Гаврилюк В.М. Лізингові платежі: економічний зміст та їх структурне наповнення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : Менеджмент, підприємництво та цифрові інновації: аналіз тенденцій та науково – економічний розвиток: (Львів, 30 березня 2019 року) ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. С.79-81.
17. Гаврилюк В.М. Особливості системи управління кредитними ризиками на сільськогосподарських підприємствах. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 2(64). С. 125-130.
18. Гаврилюк В.М. Пріоритетні напрямки розвитку біоенергетики України на макро- та мікрорівнях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів»: зб. матеріалів, присвячений 50-річчю факультету економіки та менеджменту Дон НТУ (Покровськ,13-14 травня 2019р) 2019. С.83-86.
19. Havryliuk Vita. Innovative financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance // Yuliia Aleskerova, Liubov Kovalenko, Vita Havryliuk // Baltic Journal of Economic Studies.- 2019.- Vol. 5 (2019) No. 4. – P. 34-41. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-34-41
Навчальні посібники
1. Гаврилюк В.М. Актуарні розрахунки: навчально-методичний посібник. С.А. Навроцький, А.В. Фурса, В.М. Гаврилюк. Київ. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. 97с.

Методичні рекомендації
1. Гаврилюк В.М. Методичні вказівки з підготовки контрольної роботи з дисципліни «Страхування» студентами заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. 27с.
2. Гаврилюк В,М. Страховий менеджмент : навчально-методичний комплекс для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець - Подільський: ПДАТУ, 2016. 27с.
3. Гаврилюк В.М. Страхові послуги : навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. 146с
4. Гаврилюк В.М. Страхові послуги : конспект лекцій для студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. 158с.
5. Гаврилюк В.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. 90с.
6. Гаврилюк В.М. Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. 26 с.
7. Гаврилюк В.М. Інструктивно-методичні матеріали для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. 18 с.
8. Гаврилюк В.М. Засоби діагностики для поточного та проміжного контролю з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. 50 с.
9. Гаврилюк В.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни « Страхові послуги » для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. 30с.
10. Гаврилюк В.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Страхування». Розділ 1. «Теорія страхування. Страховий ринок» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. 57 с.
11. Гаврилюк В.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Страхування». Розділ 2. «Основні галузі страхування Фінансово-економічна діяльність страхових компаній» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. 64с.
12. Гаврилюк В.М. Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2018р. 24 с.
13. Гаврилюк В.М. Інструктивно-методичні матеріали для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. 14 с.
14. Гаврилюк В.М. Засоби діагностики для поточного та проміжного контролю з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. 34 с.
15. Гаврилюк В.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. 32с.
16. Гаврилюк В.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 92с.
17. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни «Страхові послуги» для студентів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 32с.
18. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з дисципліни «Страхові послуги» для студентів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дистанційної форми навчання, спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 22с.
19. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Страхові послуги» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 42с.
20. Гаврилюк В.М. Методичні матеріали для проведення діагностики знань здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти з дисципліни «Страхові послуги», спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 56с.
21. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студентів з дисципліни «Страхові послуги» спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 38с.
22. Гаврилюк В.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 122с.
23. Гаврилюк В.М. Методичні вказівки з підготовки контрольної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти дистанційної форми навчання спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 52с.
24. Гаврилюк В.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Фінанси підприємств» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності, 072 – Фінанси, банківська справа і страхування. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 19с.
25. Гаврилюк В.М. Методичні вказівки та рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт магістрами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 24с.