32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти

Кафедри

 

Дирекція інституту
Директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти

Волощук Юлія Олександрівна
доктор економічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 213-28-26
Заступник директора
Голова методичної комісії ННІЗДО

Підлісний Віталій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (067) 914-23-58
Відповідальна за наукову роботу

Боднар Алла Миколаївна
кандидат історичних наук

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (097) 390 46 52
Відповідальна за виховну роботу

Мушеник Ірина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (098) 975 92 85
Навчальний процес обслуговують:
 • Уривко Надія Іванівна
  секретар спеціальностей факультету агротехнологій і природокористування
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Корольчук Олена Михайлівна
  методист спеціальностей інженерно-технічного факультету, навчально-наукового інституту енергетики та факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, секретар методичної комісії ННІЗДО 
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Колісніченко Ірина Олександрівна
  секретар спеціальностей навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Пілець Надія Іванівна
  оператор
  : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Електронна адреса:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» є структурним підрозділом університету, створений рішенням Вченої ради університету в липні 2018 р.

Діяльність навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти та організація навчального процесу в ньому проводиться згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову науково-технічну діяльність», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку ЗВО «ПДУ», наказами та розпорядженнями ректора університету, рішеннями вченої ради університету, Положенням про інститут та іншими загальноуніверситетськими актами.

Метою діяльності інституту є створення умов, достатніх для отримання освіти здобувачами вищої освіти, підготовкою яких займається Університет, для задоволення потреб суспільства, української держави та ринку праці у фахівцях.

До складу ННІЗДО входять кафедри: математики, інформатики та академічного письма; іноземних мов; права, професійної та соціально-гуманітарної освіти. В штаті кафедр спеціалісти, доктори та кандидати наук, професори і доценти, які проходили науково-педагогічну підготовку в провідних наукових закладах України.

Навчальний процес в інституті в основному здійснюється науково-педагогічними працівниками університету. До навчального процесу залучаються провідні вчені, науково-педагогічні працівники інших навчальних і наукових установ, спеціалісти-практики, провідні фахівці на умовах сумісництва.

Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти організовує і здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за заочною формою навчання згідно ліцензованих та акредитованих напрямів та спеціальностей університету за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» відповідно до вимог державних стандартів освіти.

Враховуючи специфіку заочної (дистанційної) форми навчання, в навчальному процесі дирекцією інституту в співпраці з науково-педагогічними працівниками університету  вживаються заходи по організації індивідуально-консультативної роботи студентів, формуванню електронної бази даних для методичного забезпечення самостійної роботи, формуванню та оновленню навчально-методичних комплексів дисциплін на електронних носіях.

Для підвищення якості освітнього процесу для здобувачів всіх рівнів впроваджується у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету змішане навчання (blended learning) – освітня технологія, в основі якої лежить концепція об'єднання технологій аудиторного і електронного навчання та створення дистанційних курсів дисциплін.

Основними завданнями Інституту є:

 • організація навчальної роботи для підготовки фахівців різних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів за ліцензованими та акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
 • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами і спеціальностями;
 • організація у співпраці з факультетами, інститутами та кафедрами Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» державної атестації студентів Інституту;
 • впровадження, у співпраці з науково-педагогічними працівниками університету, інноваційних технологій в навчальний процес, в т. ч. щодо розробки і застосування дистанційних технологій навчання;
 • підтримка інформаційного середовища денної та заочної форм навчання;
 • інша діяльність.

Функціонування навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти спрямоване на раціональне використання наявного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету, на підвищення рівня навчально-виховного процесу за заочною (дистанційною) формами навчання.

Студентами навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти ЗВО «ПДУ» можуть бути особи, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.

Навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації

 
Директор
Федірко Павло Петрович
кандидат технічних наук, доцент
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Провідний фахівець
Корольчук Олександр Володимирович
Секретар
Мількевич Алла Дмитрівна

 

Місце знаходження:
32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12/13,
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчально-науковий центр перепідготовки і підвищення кваліфікації ЗВО «Подільський державний університет» створений з метою надання освітніх, науково-навчальних, проектних, консультативних, інформаційних, інноваційних, посередницьких та практичних послуг, підготовки і підвищення кваліфікації за назвами професій, надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання. Крім того, центр бере безпосередню участь у пропаганді наукових розробок вчених університету, сприянні розвитку сільських територій Поділля, здійсненні навчання дорадників, організації груп експертів для надання консультаційної допомоги фахівцям аграрних формувань різноманітних форм власності.

Центр керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом університету, наведеним Положенням, наказами і розпорядженнями ректора університету та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції центру.

До складу центру входять:

 • сектор перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • сектор розвитку сільських територій;
 • сектор інформаційно-консультативного забезпечення агропромислового виробництва.

Основною метою діяльності центру є спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки слухача шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок, або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування інші форми підготовки фахівців для задоволення потреб регіону.

Основним завданням центру є провадження гнучкої системи неперервної професійної освіти осіб, яка має на меті забезпечення їх здатності до діяльності в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин.

Центр може виконувати інші завдання, які не суперечать чинному законодавству України.

Слухачами центру є:

 • науково-педагогічні і педагогічні працівники та допоміжний персонал університету;
 • науково-педагогічні і педагогічні працівники інших навчальних закладів;
 • фермери, приватні підприємці та громадяни, що займаються виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції;
 • керівники всіх підприємств і спеціалісти з питань охорони праці;
 • безробітні та інші категорії, що бажають підвищити свій фаховий рівень.

Освітній процес в центрі здійснюється кваліфікованими науково-педагогічними працівниками університету.

До освітнього процесу в центрі залучаються провідні фахівці факультетів університету та наукових установ, спеціалісти-практики, спеціалісти управлінь на умовах сумісництва та з погодинною оплатою праці.

Факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

Кафедри факультету

 

Деканат факультету
Декан факультету

Горюк Віктор Васильович
кандидат ветеринарних наук, доцент


: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Заступник з навчальної роботи

Лайтер-Москалюк Світлана Василівна
кандидат ветеринарних наук, доцент

 
Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності

Димчук Анатолій Васильович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 
Відповідальний з виховної та організаційної роботи

Добровольський Володимир Антонович
старший викладач

 
Голова методичної комісії факультету

Карчевська Тетяна Миколаївна
кандидат ветеринарних наук, доцент

 

Нормативні документи ОПП «Кінологія»

Меморандум про співробітництво з Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області
Навчальний план (2019-2020 н.р.)
Навчальний план (2020-2021 н.р.)
Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОПП «Кінологія»
Методичні рекомендації і програма для проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204 - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОПП «Кінологія»
Відомості про самооцінювання освітньої програми «Кінологія»
Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП «Кінологія»
Результати анкетування здобувачів вищої освіти ООП «Кінологія» ОС «Магістр» заочної форми навчання
Програма проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Кінологія» за спеціальністю «204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (ID у ЄДЕБО 33089) в Подільському державному аграрно-технічному університеті з 15.10.2020 р. по 17.10.2020 р.

 

Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів

Кафедри інституту

 

Дирекція інституту
Директор інституту

Місюк Микола Васильович
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники директора
Заступник з навчальної роботи

Бурлаков Олександр Сергійович
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності

Гайбура Юлія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

Відповідальна з виховної та організаційної роботи

Савіцька Світлана Іванівна
кандидат економічних наук

Голова методичної комісії інституту

Кучер Олег Володимирович
кандидат економічних наук, доцент

Навчальний процес обслуговують:
 • Томаржевська Ніна Валентинівна
  методист інституту бізнесу і фінансів
  : (03849) 6-83-81

 

В 1972 році при агрономічному факультеті Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту було відкрите економічне відділення і здійснено набір на перший курс двох груп: економістів-організаторів і економістів з бухгалтерського обліку загальною чисельністю 50 чоловік. В 1974 році на базі цього відділення організовано економічний факультет з набором 150 студентів на очну і 50 – на заочну форми навчання. Деканом факультету став доцент Лотоцький І.І.

1978 року деканом факультету обрали доцента Бабаніна В.В., який очолював факультет до 1996 року.

З 1996 до 2001 року деканом працював доцент Володимир Касянович Рудик, з 2001 до 2002 року виконував обов'язки декана Леонід Микитович Двойнос.

З 2002 до 2015 роки факультет очолював Рудик В.К., а в 2015 році деканом обрали доктора економічних наук, професора Місюка Миколу Васильовича.

Підготовка фахівців

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»

051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент» 
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОС «Магістр»

073 «Менеджмент»
071 «Облік і оподаткування»
051 «Економіка»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Після отримання диплома фахівці можуть

 • навчатись в аспірантурі за спеціальностями:
 1. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 2. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
 • працювати викладачами у професійно-технічних закладах освіти, ВНЗ І-ІV рівнів акредитації аграрного спрямування (коледжах, технікумах, інститутах, університетах), наукових установах тощо.

 • працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем із зв'язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

 • працювати фінансовим директором, головним бухгалтером, бухгалтером-ревізором, керівником аудиторської фірми, економістом, судово-бухгалтерським експертом, викладачем облікових дисциплін, податковим інспектором, фінансовим аналітиком, консультантом з антикризових питань, спеціалістом з інвестиційного менеджменту, обліковим фахівцем страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування, спеціалістом з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції.

 • працювати фахівцями з економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних та муніципальних фінансів; в банківських установах, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей економіки, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і брокерських конторах, фінансових службах адміністрацій; в науково-дослідних установах; керівниками функціональних підрозділів; викладачами вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.

Організаційно-виховна робота

Суспільні трансформації, розвиток сучасної освіти та науки в Україні, вимагають формування нової концепції виховання здобувачів вищої освіти, основою якої є національна ідея, спрямованість на розвиток особистості, громадянської позиції та компетентісних професійних характеристик майбутніх фахівців.

Організаційно-виховна робота здійснюється у відповідності з комплексним планом виховної роботи економічного факультету та його структурних підрозділів (кафедр) за наступними напрямами: професійно-етичного, національно-патріотичного, морально-естетичного, екологічного, фізичного, інформаційно-культурного та громадянського виховання студентської молоді.

Загальне керівництво виховним процесом здійснює декан факультету М.В. Місюк  та заступник декана із організаційно-виховної роботи Т.В. Гоголь. Вагома частка в забезпеченні виховного процесу належить науково-педагогічним працівникам факультету, керівникам академічних груп та раді студентського самоврядування, які у своїй діяльності дотримуються принципів науковості, гуманізму, демократизму, добровільності та патріотизму.

Щороку в університеті та економічному факультеті традиційно відзначають День знань. Метою заходу є активізувати студентів в перший навчальний день, довести важливість знань в житті кожної людини, а особливо при вивченні професій, які вони обрали; виховувати почуття відповідальності при підготовці та безпосередньо в процесі навчання.

Святкове дійство першого дня навчального року студенти економічного факультету продовжують з наставниками своїх академічних груп. Найбільше вражень новоприбулі студенти отримують від виховного заходу «Екскурс в історію» - цікавої екскурсії, під час якої роблять акценти на історії створення і значних досягненнях нашого навчального закладу та міста, де проходитиме їх навчання.

Науково-педагогічний колектив факультету при реалізації освітньої концепції постійно веде пошук нових педагогічних та інформаційних технологій, які сприяють формуванню середовища, що розвиває, навчає та виховує. Одним із важливих напрямів є забезпечення безперервного зв'язку між теоретичними знаннями та практичними навиками студентів економічного факультету. З цією метою проводяться виїзні навчально-практичні семінари на базі провідних підприємств нашого міста та регіону, що сприяє розвитку у студентів почуття причетності до кола висококваліфікованих фахівців-практиків, формуванню професійно-етичної поведінки майбутніх спеціалістів та їх професійного світогляду.

З метою налагодження ефективної комунікації, висвітлення діяльності економічного факультету, представлення напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців, колектив бере участь у «Ярмарці професій», проводяться Дні відкритих дверей, що дає змогу абітурієнтам та їх батькам дізнатися про правила вступу до університету, ознайомитися з матеріально-технічною базою, умовами навчання, поспілкуватися з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом, отримати консультації щодо вибору спеціальності та форми навчання.

Традиційною для викладачів та студентів економічного факультету є участь у загально-університетському заході, який поєднує День науки (20 травня) та День вишиванки (18 травня), концепція якого передбачає презентацію наукових здобутків вчених університету в контексті національної ідеї та патріотизму. Позитиву додає той факт, що до заходу долучаються не тільки викладачі і студенти університету, а й школярі, наукові та мистецькі гуртки, громадські об'єднання, народні майстри та всі ті, кому не байдужа українська національна ідея та наука.

Студенти та науково-педагогічні працівники радо зустрічають гостей та орієнтовані на плідну співпрацю із іншими закладами вищої освіти нашої держави. Зокрема, на базі економічного факультету проходить другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», який об'єднує кращих студентів вітчизняних навчальних закладів та сприяє посиленню наукової взаємодії та культурно-естетичному вихованню молодого покоління. В рамках цих заходів викладачі та студенти нашого факультету проводять тематичні екскурсії музеями та туристичними шляхами нашого міста.

Гарною традицією є проведення економічного турніру серед студентів коледжів Західного регіону з метою популяризації економічної науки, формування знань та компетенцій майбутніх фахівців. За підтримки адміністрації, Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів радо приймає гостей-учасників.

Належна увага на факультеті приділяється організації дозвілля, а саме фізичному вихованню студентської молоді. Щороку проводиться спартакіада університету, де студенти факультету неодноразово виборють призові місця.

На факультеті працює рада студентського самоврядування – комітет студентів та молоді. Студентське самоврядування стало тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають навичок організаторських і управлінських здібностей, які стануть їм у нагоді в майбутньому.

Викладачі факультету щоденно чергують у гуртожитках, допомагаючи студентам у позаурочний час. Куратори академічних груп проводять виховні та тематичні заняття із студентами, організовують різноманітні колективні відвідування музеїв, пам'ятних місць, виставок, підприємств, поїздки, прогулянки з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.

1 квітня викладачі та студенти беруть участь в організації мистецького заходу «Сміємося – значить не здаємося». Студенти та викладачі весело та цікаво проводять час, лунають жарти та веселий сміх. Особливого обговорення набувають кумедні історії в обліковій роботі під час проходження виробничих практик майбутніх фахівців. Жарти, кава та повітряні кульки додають особливої атмосфери.

Влаштовуються заходи до свята «День Матері», на які запрошуються молоді мами-студентки, які успішно продовжують навчання після народження малюків і діляться досвідом, як успішно справлятися з обов'язками турботливої та ніжної мами, а також відповідальної студентки.

Викладачами, із залученням студентів перших курсів, організовується захід «Свято Осені» для дітей дошкільного віку, що перебувають в обласному дитячому спеціалізованому будинку санаторного типу.

Значна увага у виховній роботі зосереджена на історичних аспектах становлення і розвитку економічного факультету, що проявляється вшануванням пам'яті відомих науковців, які свого часу представляли факультет та економічну науку університету.

Разом з тим, науково-педагогічні працівники факультету чітко розуміють ті виклики та проблеми, які характерні для сучасного етапу суспільного розвитку, враховують їх у виховній діяльності, вчасно реагують на зміни та докладають зусиль для усунення дії негативних факторів з метою формування демократичних засад освітнього, наукового та громадянського середовища.

На економічному факультеті функціонують різноманітні гуртки, дискусійні клуби, студії, що сприяють формуванню рис гармонійного розвитку особистості, вихованню у студентської молоді моральних і культурних цінностей, соціального досвіду, а також організації культурного дозвілля та розвитку творчих обдарувань студентів.

Під час зустрічей з волонтером Корпусу Миру в Україні Кларком Хьюзом з Техасу, що приймає участь в програмі розбудови Дунаєвецької ОТГ, студенти та викладачі на англійській мові обговорюють особливості навчання в закладах вищої освіти нашої країни та США, напрями та тенденції економічного розвитку сільськогосподарського господарства. Загалом, під час зустрічей в доброзичливій атмосфері проходить міжкультурний обмін цінностей та традицій наших народів, коли учасники спілкуються про дозвілля, спортивні захоплення, переваги у туризму, святкування національних свят тощо.

Одним із завдань колективу економічного факультету є забезпечення здобувачам вищої освіти належного виховного процесу, задля сприяння формуванню особистості, з притаманними їй індивідуальними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на громадянське виховання студентської молоді.

Інженерно-технічний факультет

Кафедри факультету

 

Деканат факультету
Декан факультету

Панцир Юрій Іванович
кандидат технічних наук, доцент

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступники декана
Заступник декана з навчальної роботи

Слободян Сергій Борисович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності

Семенов Олександр Михайлович
кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний з виховної та організаційної роботи

Павельчук Юрій Федорович
кандидат технічних наук, доцент

 

Адреса деканату інженерно-технічного факультету:
Проспект Грушевського, 2/8 м. Кам'янець-подільський Хмельницька обл. 32305
Тел.: (03849) 6-83-97
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підготовка інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва розпочалася 1 вересня 1966 року. До 1970 року інженерів-механіків готували на відділенні механізації сільського господарства в складі агрономічного факультету (декан - професор Усик Г.Е.). Керував відділенням доцент Печуриця А.М. В різні роки факультет очолювали: доцент Ю.А. Бобильов (1970 - 1977 р.), професор М.І. Самокиш (1977 - 1983 р.), доцент В.К. Фаюстов (1983 - 1988 р.).

З 1988 по 2015 рік деканом факультету працював доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Бендера І.М. В 1997 році факультет перемістився на колишню територію військової кафедри, де розмістився в мальовничому куточку поряд з факультетом ветеринарної медицини. З того часу і до 2015 року факультет мав назву – Інститут механізації і електрифікації сільського господарства. З 2015 року деканом інженерно-технічного факультету було обрано доцента Панцира Ю.І.

Схема Інженерно-технічного факультету
Схема університету

Інженерно-технічний факультет готує високоякісних фахівців:

бакалаврів за спеціальностями:

 • 208 «Агроінженерія»;
 • 274 «Автомобільний транспорт»;
 • 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»;
 • 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»;
 • 181 «Харчові технології»

магістрів за спеціальностями:

 • 208 «Агроінженерія»;
 • 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»;
 • 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»

аспірантура за спеціальностями:

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Форми навчання:  денна, вечірня, дистанційна (заочна).

На інженерно-технічному факультеті навчається близько 500 студентів за денною формою навчання. Спеціальні інженерні дисципліни читають понад 40 викладачів (професорів та доцентів). У складі факультету функціонує 7 кафедр. Навчання проходить у спеціалізованих лабораторіях із сучасним обладнанням і зразками техніки. Значна увага приділяється вивченню загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, що дає можливість працевлаштовуватись не тільки в аграрні, а й в інші підприємства України. Під час навчання студенти мають можливість здобувати робітничі професії газо-електро-зварювальника, водія та  тракториста-машиніста.

Практичне навчання здійснюється на навчальному полігоні, у численних філіалах кафедр та безпосередньо на виробництві. Кращі студенти обираються для навчання і роботи у великих аграрних компаніях «Кернел», «Сварог», «Мрія», «Миронівський хлібопродукт» та ін., а по закінченні випускники успішно працюють у цих компаніях.

Студенти, які добре навчаються і володіють необхідними знаннями з іноземної мови, мають можливість проходити практики та стажування за кордоном в передових аграрних господарствах Польщі, Німеччини, Англії, Австрії, Чехії, Фінляндії, Швейцарії, Нідерландів та США.

Тільки за останні п'ять років співробітниками факультету опубліковано понад 300 наукових праць, отримано більше 40 патентів на винахід. В 20% від всієї кількості наукової продукції співавторами виступають студенти.

За бажанням студенти паралельно з основним навчанням можуть проходити військову підготовку і одержати військове звання офіцера запасу. Після закінчення терміну навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» бажаючі можуть отримати спеціальність іншого спрямування в Навчально-науковому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації. До послуг наших студентів - бібліотека (одна з найкращих серед аграрних навчальних закладів), спортивні зали та майданчики, комфортабельні гуртожитки, студентська їдальня та мережа буфетів, комп'ютерні класи з мережею Internet тощо. В усіх навчальних корпусах є покриття WiFi. Студенти під час навчання мають змогу не лише здобути професійні знання, але й збагатитися духовно, підвищити особистий культурний рівень. Вони беруть активну участь у художній самодіяльності: танцювальні колективи «Горлиця», «Подільський колос», духовий оркестр та ін. Гордістю університету є команда КВК «Аграрвард», яка успішно виступає на сценах університету та за його межами.

Кожен студент факультету, який бажає розвинути свої спортивні здібності, має змогу зробити це, займаючись у спортивних секціях чи беручи участь у спортивних змаганнях. Щорічно студенти беруть участь у змаганнях з футболу, волейболу, легкої атлетики, гирьового спорту, шахів і шашок.

Інженерно-технічний факультет є піонером впровадження в системі аграрної освіти України ступеневої підготовки фахівців та наскрізної організації курсового і дипломного проектування, що передбачає скорочення терміну навчання після закінчення училищ, технікумів і коледжів.

Після отримання диплома фахівці можуть працевлаштовуватись на такі посади:

 • «Агроінженерія» - керівник с.-г. підприємства, головний інженер с.-г. підприємства, інженер-конструктор, інженер з експлуатації та ремонту с.-г. техніки, інженер переробних підприємств.
 • «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» - керівник професійно-технічного навчального закладу (директор, завуч), викладач технічних дисциплін, методист, інженер с.-г. підприємства.
 • «Транспортні технології» - керівник транспортного підприємства, інспектор з міжнародних транспортних перевезень та контролю за дорожнім рухом, інженер-контролер митної служби, працівник сервісних центрів МВС, працівник патрульних підрозділів поліції.
 • «Автомобільний транспорт» - керівник автосервісних підприємств,  інженер з експлуатації і ремонту транспортних засобів, працівник сервісних центрів МВС, менеджер центрів забезпечення автозапчастинами.