32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту

Department of Energy Saving Technologies and Energy Management

 

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контакти:
Телефон: : 067-384-14-25
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту була заснована рішенням Вченої Ради ПДАТУ № 1 від 29 серпня 2019 р. на базі кафедри «Енергетики та енергетичних систем а агропромисловому комплекси». Очолює кафедру доктор сільськогосподарських наук, кандидат технічних наук, доцент, Ткач Олег Васильович.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 5 осіб, у тому числі 3 доцента, 2 асистента.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих конкуренто-спроможних спеціалістів в галузі енергозбереження.

Основні завдання кафедри - підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь

Навчально-методична діяльність

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми дисциплін та навчально-методичні комплекси до них. В навчальний процес активно впроваджується дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп’ютерної системи Moodle.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки:

 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Енергетичний аудит
 • Енергозбереження в агропромисловому комплексі
 • Енергоощадні технології
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних систем
 • Інженерна діяльність при обслуговуванні систем електрифікації та автоматизації
 • Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 • Методика наукових досліджень
 • Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
 • Основи електроприводу
 • Основи систем автоматичного проектування
 • Системи обліку і контролю використання енергії
 • Теоретичні основи електротехніки.

Оснащеність навчально-лабораторної бази

На кафедрі функціонують навчально-практичні лабораторій:

 • лабораторія КВП
 • лабораторія електроніки і мікросхемотехніки
 • лабораторія монтажу систем електрообладнання
 • лабораторія енергетичного менеджменту
 • лабораторія енергоощадних технологій
 • лабораторія нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії

Наявна кількість лабораторних стендів дозволяє проводити лабораторні заняття практичним методом. Лабораторні стенди мають оригінальні дослідні комірки, оснащені необхідними вимірювальними датчиками і приладами, а саме термопарами, термометрами опору, тепломірами, цифровими вольтметрами, амперметрами, ротаметрами, вакуумметрами та ін. Кожна лабораторна робота забезпечена методичними вказівками, затвердженими на засіданні кафедри та виданими у встановленому порядку.

Кафедра має клас для розрахункових завдань, проведення віртуальних лабораторних робіт та розрахунків дипломного проектування.

Наукова діяльність

Енергозберігаючі технології, енергоефективне виробництво, широке використання поновлюваних джерел енергії є найбільш діючим інструментом у подоланні енергозалежності та світових енергетичних та економічних криз.

Наукова діяльність кафедри зорієнтована на підвищення ефективності використання паливно-енергетичного потенціалу країни у різних сферах споживання. Напрямки діяльності:

 • проведення систематичних комплексних досліджень у сфері енергозбереження, захисту навколишнього середовища;
 • розробка проектів з енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у різних галузях народного (сільського) господарства та сферах споживання;
 • розробка систем обліку, керування і контролю споживання енергоносіїв.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі здобувачами вищої освіти в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту.

Співробітництво

Викладачі кафедри співпрацюють із науковцями Краківського аграрного університету (Польща). Співробітники кафедра активно співпрацює з науково-педагогічними працівниками аграрних ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Вінницьким національним аграрним університетом, та науково-дослідними установами НААН: Інституту біонергетичних культур і цукрових буряків, Інститут механізації і електрифікації сільського господарства. Здобувачі вищої освіти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових енергозберігаючих технологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Партнери кафедри на виробництві

 • Кам’янець-Подільський район електричних мереж АТ Хмельницькобленерго;
 • ТОВ Хмельницькенергозбут Кам’янець-Подільський ЦОК;
 • Кам'янець-Подільський СКП Міськліфтсвітло;
 • Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», м. Кам'янець-Подільський

Участь членів кафедри у міжнародних проектах та програмах

Program ERASMUS+, Staff mobility in the academic years 2019, Agreement NO 2019-1-PL01-KA 107-064836-STA-3. Own Scholarship Fund Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland.

Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін

Department of Technical Service and General Technical Subjects

Викладацький склад
Обслуговуючий персонал

 

Адреса кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел. (03849) 6 83 89
Тел. моб. (067) 456 56 48
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін було створено 1 жовтня 2020 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Технічного сервісу та інженерного менеджменту» і «Загальнотехнічних дисциплін». Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук, доцент Дуганець Василь Іванович.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»; Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; «Ремонт машин та обладнання»; «Інженерний менеджмент», «Основи технічної діагностики енергетичних засобів», «Газоелектрозварювання», «Дослідження і оптимізація процесів при ремонті машин», «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», «Технологічні основи машинобудування; «Фірмове обслуговування автомобілів» «Технічний сервіс в АПК»; «Електротехнічні матеріали», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Патентознавство», «Відновлення деталей», «Діагностування енергообладнання», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Системи автоматизованого проектування», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін», «Технічна механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Деталі машин», «Теорія механізмів і машин», «Сучасні методи розрахунку деталей машин», «Автоматизоване робоче місце інженера», «Інженерна механіка».

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі працює дванадцять співробітників. Це завідувач кафедри к.т.н., доцент Дуганець В.І., к.т.н., доцент Бончик В.С., к.т.н., доцент Девін В.В., к.т.н., доцент Ткачук В.С., к.т.н., доцент Федірко П.П., к.п.н., доцент Семенишена Р.В., к.т.н., доцент Бурдега В.Ю., к.т.н., доцент Оленюк О.А., старший лаборант Синчак М.О., лаборант Вишневський В.М., техніки Підперигора А.В., Куровський М.Т.

 

Історична довідка

Якщо згадати історію двох об'єднаних кафедр, то кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту, яка була реорганізована у вересні 2019 р. (до жовтня 2003 р. - ремонту машин і технології металів, а до серпня 2019р. – ремонту машин та енергообладнання) була створена у вересні 1972 року. При організації факультету механізації сільського господарства (1966р.) дисципліни, які викладаються на кафедрі, а саме: «Технологія металів», «Основи взаємозамінності», «Ремонт машин» вивчалися на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. Очолював об'єднану кафедру один із перших доцентів факультету Каминін Дмитро Федорович.

У 1970 р. керівництвом інституту було доручено кандидату технічних наук Голотіну Михайлу Митрофановичу почати організацію окремої випускної кафедри. Було придбано і розміщено ремонтно-технологічне обладнання, прилади, пристосування та інструмент.

Організовувались робочі місця і пости в лабораторіях згідно розроблених робочих програм, формувався кадровий склад.

Голотін М.М. Фаюстов В.К. Дудчак В.П. Федірко П.П.

Робота завершилась наказом ректора інституту професора Сербіна Семена Сергійовича і наказом головного управління вищої і середньої спеціальної освіти Міністерства сільського господарства СРСР про створення кафедри "Ремонт машин і технологія металів". Першим її завідуючим був канд. техн. наук, доцент Голотін М.М. Він працював на цій посаді 10 років з невеликою перервою пов'язаною з тим, що у вересні 1978 року за розпорядженням міністерства, був направлений до Республіки Куба, де працював радником ректора сільгоспвузу. Під час його перебування в закордонному відрядженні функції завідувача кафедри виконував доцент, к.т.н. Фаюстов Валерій Костянтинович. Пізніше, на цю посаду було обрано к.т.н., доцента Дудчака Віталія Петровича.

З 1994 р. по 2019 р. кафедру очолював к.т.н., доцент, Федірко Павло Петрович. Пріоритетними напрямками його роботи стали зміцнення матеріально-технічної бази кафедри; комплектування кадрового складу досвідченими виробничниками, випускниками ведучих технічних вузів країни; комп'ютеризація навчального процесу; впровадження кредитно-модульної системи, що дозволяло удосконалювати навчально-методичний процес і підготовку висококваліфікованих спеціалістів в університеті.

У різні роки на кафедрі працювали науково-педагогічні працівники: Голотін М.М., Теслюк А.К., Фаюстов В.К., Калашнік Л.Д., Коляско І.В., Дудчак В.П., Оленюк А.М., Бойко М.В., Корчак М.М., Копоть Є.А., Яровой Б.С., Бердник В.І., Худякова Р.М., Краснолуцький Г.П., Борковський С.М., Кроль В.О., Карамишев В.К., Присяжнюк А.Й., Соколан С.І., Кочетков А.І., Лебедь В.С., Вябжев Л.П., Морозов В.В., Кузьмінська І.М., лаборанти та техніки: Березовський А.С., Бучковський В.В., Ляльчук П.П., Дуганець С.М., Гончарук А.О. та інші.

Що стосується кафедри "Загальнотехнічних дисциплін", то вона була створена також у 1972 році. Першим завідуючим кафедри був доцент Персіянов Олексій Георгійович, він очолював кафедру до 1974 року. З 1974 року по 1988 рік завідуючим кафедри було обрано Трубнікова Леоніда Ароновича, з його приходом робота на кафедрі значно пожвавилася. З 1989 по 2000 рік керівництво кафедрою здійснював доцент Конюк Євген Андрійович. До об'єднання кафедри в жовтні 2020 року обов'язки завідувача кафедрою виконував к.т.н., доцент Девін Владлен В'ячеславович.

ПЕРСІЯНОВ
Олексій Георгійович
ТРУБНІКОВ
Леонід Аронович
КОНЮК
Євген Андрійович

В різні роки на кафедрі загальнотехнічних дисциплін працювали науково-педагогічні працівники: доценти Токар А.М., Девін В.В., Ткачук В.С., старші викладачі Ткачук Вал. С., Шкварський В.А., викладачі Водяник А.О., Ульянова Н.О., Муляр В.В., Лісовий В.О., Братаніч Н.О., Цикра Н.П., Шкварська Н.М., Маковська О.О., Скоробагатов Д.В.

Враховуючи специфіку зони Поділля, де розташований університет на викладачів кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін накладені відповідні завдання по забезпеченню навчального процесу необхідними матеріалами. Зусиллями співробітників кафедри підготовлено та видано друком цілий ряд навчальних посібників і методичних розробок. Під керівництвом ведучих викладачів розроблені методичні рекомендації для проведення лабораторних і розрахунково-графічних робіт, виконання курсових та дипломних проектів. Викладачі кафедри готують методичні матеріали з використанням комп'ютерної техніки, і широко використовують їх в навчальному процесі.

Значний вклад в організацію дистанційної освіти в університеті вніс старший викладач Кроль В.О. Велику роль у створенні матеріальної бази і організацію зв'язків з виробництвом напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" внесли Лебедь В.С. та Морозов В.В., а напряму «Агроінженерія» – Мигаль В.Г.

На даний час над проблемою вдосконалення навчального процесу працюють: доценти Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. та Семенишена Р.В.. Мета роботи – інтенсифікація навчального процесу та активізація самостійної роботи студентів. По даних темах викладачі готують доповіді на наукові конференції.

Кафедра співпрацює із спорідненими підрозділами Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Технічного університету Молдови, Вінницького національного технічного університету, Львівського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Аграрного Університету ім. Гуго Коллонтая (Uniwersytet Rolniczyim. Hugona Kołłątajaw Krakowie) - (м. Краків, Польща) та інших закладів вищої освіти.

Заняття по всіх дисциплінах, що читаються на кафедрі, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і добре обладнаних аудиторіях. На кафедрі функціонує комп'ютерний клас на 20 місць.

На кафедрі проводять науково-дослідну роботу згідно розділів загальної кафедральної теми: «Дослідження технологічних процесів, надійності агрегатів, вузлів і деталей сільськогосподарських машин та комплексів при їх експлуатації, а також організація технічного сервісу» з тематик:

«Розробка та розрахунок нових робочих органів сільськогосподарських машин».

«Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій відновлення і зміцнення деталей машин»;

«Теоретичне дослідження міцності деталей сільськогосподарських машин методом скінчених елементів», «Використання новітніх педагогічних технологій в навчальному процесі»;

«Дослідження напружено-деформованого стану анізотропних циліндрів та дисків з використанням чисельних методів»;

«Дослідження та розробка сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин»;

«Дослідження робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь для енергоощадних технологій обробітку ґрунту»;

«Дослідження методичних підходів у напрямі підвищення наукового рівня навчання загальнотехнічних дисциплін»;

«Інноваційні методи застосування електромагнітних біотехнологій та електронних систем»

За результатами наукових досліджень опублікована велика кількість статей, патентів та авторських свідоцтв.

На кафедрі створені і функціонують гуртки науково-технічного напрямку: (гурток «Основи робототехніки і комп'ютерного моделювання»), (гурток «Комп'ютерна графіка і моделювання»), (гурток «Газоелектрозварювальник»).

Підготовка висококваліфікованих фахівців полягає не тільки в отриманні глибоких теоретичних знань, але й в їх практичній професійній підготовці. Для більш якісного проведення практичних занять і для ознайомлення здобувачів вищої освіти з реальним виробництвом, частина занять проводиться на філіях кафедри. Колектив кафедри цілеспрямовано працює над удосконаленням навчальної, методичної та організаційно-виховної роботи із здобувачами вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у роботі щорічної наукової конференції викладачів та молодих науковців Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення в дисципліни доповнень та нових тем.

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Мета практичного навчання – узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня.

Завдання практичного навчання:

 • Підготовка фахівців, які спрямовані вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

 • Набуття навичок у прийнятті самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;

 • Впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;

 • Співпраця з трудовим колективом.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються в журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема у виданнях, що входять у наукометричну базу «SCOPUS, Web of Science.» та ін. Всього за останні роки викладачами кафедри опубліковано 300 наукових статей, понад 180 одиниць методичних рекомендацій, підручників, посібників, монографій.

 

Кафедра агроінженерії і системотехніки

Department of Agricultural Engineering and Systems Engineering

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки:
Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97
Тел. моб. (097) 97 58 890
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1 вересня 2019 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Машиновикористання в АПК» та «Сільськогосподарські машини і механізовані технології» було створено кафедру «Агроінженерія і системотехніка» було створено. Завідувач кафедри – доктор філософії в галузі технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Анатолій РУДЬ.

Навчально-методична робота

На кафедрі агроінженерії і системотехніки проводяться навчання здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 206 – Садово-паркове господарство, 015 – Професійна освіта, 073 – Менеджмен, 281 – Публічне управління та адміністрування.

Кафедра забезпечена тракторами загального призначення та універсально-просапними, які використовуються під час проведення лабораторних занять і на роботах в науково-дослідному саду університету та науково-дослідному центрі «Поділля». При кафедрі діють спеціалізовані навчальні лабораторії та філіали кафедри на виробництві.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має достатнє методичне забезпечення і добре оснащену діагностичну лабораторію з діагностичними біговими барабанами для випробування автомобілів, діагностичний стенд для визначення тягових властивостей тракторів, діагностичну установку КІ-4935 і мотор-тестер КІ-5524. На території кафедри знаходяться: павільйон сільськогосподарських машини і механізованих технологій, ангар тракторів і автомобілів, пункт технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, пункт технічної діагностики, лабораторія використання і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки ім. Д.Ф. Каминіна, лабораторія технічного обслуговування та діагностування тракторів і автомобілів, майданчики сільськогосподарської техніки, методичний кабінет і кабінет дипломного та курсового проектування.

У павільйоні сільськогосподарських машин і механізованих технологій є п'ять лабораторій, зокрема: лабораторія ґрунтообробних машин і знарядь, лабораторія посівних і садильних машин, лабораторія машин для збирання урожаю сільськогосподарських культур, лабораторія машин для первинної обробки урожаю, лабораторія механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять науково-педагогічні працівники кафедри використовують технічні засоби: мультимедійне обладнання (проектор з персональним комп'ютером та екран), аудиторна дошка. Широко запроваджуються інноваційні методи проведення занять з використанням 3D технологій.

На відведених кафедрі площах розташовані класи і лабораторії, в яких змонтовано необхідне інженерно-технічне обладнання, що дає можливість на високому рівні виконувати всі види навчального процесу.

В лабораторії технічного обслуговування і діагностики сільськогосподарської техніки встановлено унікальне обладнання для визначення технічного стану агрегатів і вузлів безрозбірним методом. Так, для повного комплексу діагностування автомобільних бензинових двигунів, включено визначення потужності та паливо-економічних показників без зовнішніх навантажувальних пристроїв, встановлено мотор-тестер КІ-5524. Окрім того, укомплектована навчальна лабораторія «Проектування технологічних процесів у тваринництві» в аудиторії № 17, корпус 3; лабораторія «Машини для приготування та роздавання кормів», корпус 4; лабораторія «Сучасна та перспективна техніка підприємства «Ельворті», корпус 4; лабораторія «Доїльна техніка і первинна обробка молока ім. В.Д. Курʼянова» в аудиторії № 132, корпус 6.

Під час навчання на кафедрі агроінженерії і системотехніки здобувачі вищої освіти мають можливість здобути професію інженера-механіка, агронома та різні робочі професії.

Для покращення навчального процесу створено філії кафедри на яких проводяться лабораторні та практичні заняття, виробничі практики здобувачів вищої освіти, а також підвищення кваліфікації у формі стажування викладачів кафедри. Серед них підприємства: приватне підприємство фірма «Деметра», с. Кам'янка Камʼянець-Подільського району; ВАТ «Камʼянець-Подільський комбінат хлібопродуктів»; корпорація «Колос ВС» Борщівського району тернопільської області; ТзОВ «Адамівка Агро» Віньковецького району Хмельницької області; група компаній «ВІТАГРО» Волочиського, Городоцького і Чемеровецького районів Хмельницької області; ТОВ «Оболонь-Агро», смт. Чемерівці Хмельницької області; відкрите акціонерне товариство Городоцьке підприємство «Агрохім» Хмельницької області.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри агроінженерії і системотехніки проводиться за темами:

РУДЬ Анатолій Володимирович

– Дослідження твердості ґрунтів та розробка ґрунтообробних машин для їх розущільнення.

– Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та  автоматизації сільськогосподарського виробництва.

КОТОВ Борис Іванович

– Обґрунтування наукових основ інтенсифікації тепломасообмінних процесів при сушінні рослин, сировини та зерна.

ГРУШЕЦЬКИЙ Сергій Миколайович

– Механіко-технологічні основи вдосконалення викопувально-сепаруючих робочих органів машин для збирання коренебульбоплодів.

КОРЧАК Микола Миколайович

– Розробка енергоощадних технологій обробітку ґрунту.

ПАВЕЛЬЧУК Юрій Федорович

– Розробка та вдосконалення робочих органів посівних і садильних машин.

За результатами досліджень публікуються наукові статті в наукометричних базах Skopus i Veb of sеins, а також у фахових та закордонних виданнях; оформляються заявки для отримання патентів; готуються доповіді на міжнародні, всеукраїнські та університетські конференції.

Науковці кафедри агроінженерії і системотехніки ведуть госпдоговірну роботу  і долучаються до надання консалтингових послуг господарствам різних видів агроформувань. В останні роки під керівництвом професора Рудя А.В. велась госпдоговірна робот з дослідження переущільнення ґрунтів на землях корпорації «Колос-ВС» Борщівського району Тернопільської області. В результаті були розроблені та передані замовнику рекомендації з розущільнення ґрунтів з обґрунтуванням економічної та екологічної ефективності реалізації цих заходів.

У 2020 і 2021 роках кафедрою агроінженерії і системотехніки виконувався госпдоговір на тему «Дослідження переущільнення ґрунтів на землях приватного підприємства «Аграрна компанія 2004»» Волочиського району Хмельницької області. Науковий керівник теми професор, заслужений працівник освіти України Рудь Анатолій Володимирович. Обсяг фінансування 50 000 гривень. Також велась госпдоговірна робота на тему «Удосконалення технологічного процесу викопувально-сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин» на землях товариства з обмеженою відповідальністю «Адамівка Агро» Віньковецького району Хмельницької області. Науковий керівник теми доцент Грушецький Сергій Миколайович. Обсяг фінансування 40 000 гривень.

Окрім того, кафедрою щорічно надаються консалтингові послуги виробничникам на суму в межах 30 000 гривень.

На 2022 і 2023 роки за замовленням фермерського господарства «Романів Агро» Теофіпольського району Хмельницької області заключено госпдоговір з дослідження переущільнення ґрунтів та розробка заходів з їх розущільнення. Науковий керівник теми професор, заслужений працівник освіти України РУДЬ Анатолій Володимирович. Обсяг фінансування 100 000 гривень.

На 2022 рік також заключні госпдоговора з селянським фермерським господарством «Олександр», товариством з обмеженою відповідальнісю «Аграрна Країна» і сільськогосподарським виробничим кооперативом «Батьківщина». Наукові керівники доценти Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф. і Корчак М.М. загальний обсяг фінансування 120 000 гривень.

 

Кафедра геодезії та землеустрою

Викладацький склад

 

Сумісники кафедри:

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Пуздимір Людмила Іванівна
лаборант

: +38(068) 059 59 34

 

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри геодезії та землеустрою, як й історія університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з ряду етапів, пов'язаних з науковими напрямами, що розвивались на кафедрі на той час.

Витоком і праджерелом кафедри геодезії та землеустрою є кафедра агрохімії і ґрунтознавства, яку у 2004 році було реорганізовано, і на базі якої створено кафедру агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, очолювану кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Вахняком Василем Степановичем.

Подальшим етапом в історії кафедри було створення у 2007 році кафедри землевпорядкування, кадастру і землеробства, завідувачем якої було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Рихлівського Ігоря Петровича.

Історія кафедри, як окремого самостійного структурного підрозділу починається 30 серпня 2008 року, коли відповідно до наказу №0202-1/087 в Подільському державному аграрно-технічному університеті, як структурний підрозділ  інституту агротехнологій і природокористування була створена кафедра «Землеустрою і кадастру».

Її першим завідувачем з моменту створення був кандидат економічних наук, доцент Двойнос Леонід Микитович (2008-2013 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Доманчук Дмитро Потапович (2013-2014 рр.), професор Місюк Микола Васильович (2014-2015 рр.), доцент Лаврук Віталій Валерійович (2015-2016 рр.), професор Ясінецька Ірина Анатоліівна (2016-2018 рр.).

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників, які з самого початку роботи кафедри внесли посильний вклад в її розвиток: доктор технічних наук, професор, член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, почесний землевпорядник України Черняга Петро Гервазійович; доктор економічних наук, професор, дійсний член Української екологічної академії наук, почесний землевпорядник України Ступень Михайло Григорович; Лященко Анатолій Антонович, заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту геодезії і картографії, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України; кандидат технічних наук, доцент Лісевич Михайло Пилипович; кандидат економічних наук, доцент Тібілова Людмила Михайлівна; кандидат технічних наук, доцент Кахнич Петро Федорович та інші.

На цьому етапі формувався професіональний професорсько-викладацький колектив, створювалися імідж та метеріально-технічна база кафедри.

Подальшим етапом в історії кафедри було перейменування на кафедру геодезії та землеустрою з 11 липня 2016 року відповідно до наказу №106. Завідувачем кафедри з 01.09.2018 року було призначено доктора економічних наук Лаврука Віталія Валерійовича.

Нині склад кафедри – це потужний колектив фахівців, які працюють за різними напрямками землеустрою, раціонального використання земельних ресурсів. У складі кафедри активно працюють: професор Ясінецька І.А.; кандидати сільськогосподарських наук, доценти Лапчинський В.В. та Потапський Ю.В.; кандидати сільськогосподарських наук Кушнірук Т.М., Трач І.В., Петрище О.І., кандидати економічних наук Лобунько Ю.В., Лобанова О. П.; старший викладач Додурич В.В.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітніми ступенями бакалавр та магістр: «Державний земельний кадастр», «Топографія», «Геоінформаційні системи», «Землеустрій», «Земельне право», «Автоматизація ДЗК», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографія», «Організація і управління землевпорядним виробництвом», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Землевпорядне проектування», «Управління персоналом в землеустрої», «Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та охорона земель», «Оцінка нерухомості».

Структура навчального процесу орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, землекористування, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру.

За роки існування кафедри випущено не одне покоління фахівців-землевпорядників.

Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків.

Щорічно організовується та проводиться на базі університету та кафедри Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток», яка присвячена Дню землевпорядника. За результатами якої видається збірник тез доповідей та відзначаються дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня кращі учасники конференції.

На кафедрі функціонують наукові студентські гуртки різного спрямування. Один з них це «Картографічне моделювання проблем природокористування», керівниками якого є доценти Кушнірук Т.М. та Лобанова О.П. У процесі роботи гуртка студентами здійснюється:

 • освоєння технологій науково-дослідної роботи у сфері картографічного забезпечення раціонального природокористування та землекористування;
 • оволодіння методикою виконання науково-дослідної роботи, підготовки та виголошення доповідей за результатами досліджень;
 • оволодіння методикою підготовки публікацій до друку (за результатами проведених досліджень);
 • оволодіння навиками ведення наукової дискусії (у сфері землевпорядкування та його картографічного забезпечення).

Гурток сприяє фаховій зацікавленості студентів. Професіоналізм викладацького складу кафедри та людські якості зумовлюють ефективну систему комунікації між викладачами та студентами.

Молоді науковці поглиблюють свої знання у науковому гуртку «ГІС в автоматизованих кадастрових системах» керівниками даного гуртка є кандидат сільськогосподарських наук Трач І. В. Метою діяльності гуртка є ознайомлення зацікавлених студентів з виробничим процесом виконання кадастрових та землевпорядних робіт в Україні; забезпечення більш повного засвоєння начального матеріалу; оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції, а також  набуття практичних навичок.

До гуртка переважно залучені студенти 3 та 4 курсів, які виявили бажання поглибити знання із застосування ГІС-технологій у землеустрої та здійсненні наукової діяльності.

Основними завданнями гуртка є:

 • оволодіння додатковими знаннями та навичками, які не викладаються в процесі навчання;
 • поглиблене вивчення ГІС-технологій;
 • набуття практичних навичок по створенні баз даних та цифрового картографічного матеріалу.

Студентський науковий гурток «Прогнозування розвитку сільських територій» створений з метою організації та сприяння науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Керівниками даного гуртка є доктор економічних наук Лаврук В. В.. доктор економічних наук Ясінецька І. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент Лапчинський В. В.

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Члени гуртка «Прогнозування розвитку сільських територій» здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі гуртка, представляють результати своєї наукової роботи на засіданнях гуртка (доповіді, статті тощо).

Наукові напрацювання кафедри геодезії та землеустрою визначаються актуальністю, стратегічною спрямованістю та практичним значенням. У процесі проведення наукових досліджень кафедра співпрацює із науково-дослідними та проектними інститутами землеустрою, а також з підприємствами, організаціями, установам та іншими закладами, про що свідчать укладені угоди про співпрацю.

Основною метою цієї роботи є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-землевпорядників, що повинні володіти сучасними технологіями й прагнути до постійного професійного самовдосконалення.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

№ з/п Назва дисципліни
1 Земельний кадастр
2 Автоматизація ДЗК
3 Вища геодезія
4 Географічні інформаційні системи
5 Геодезичні роботи в землеустрої
6 Геодезія
7 Геоінформаційні системи в агросфері
8 ГІС в кадастрових системах
9 ГІС і бази даних
10 Державна землевпорядна експертиза
11 Державний земельний кадастр
12 Державний контроль за використанням земель
13 Електронні геодезичні прилади
14 Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
15 Земельне право
16 Землевпорядна експертиза
17 Землевпорядне проектування
18 Землеустрій
19 Інженерна інфраструктура територій
20 Інтелектуальна власність
21 Інфраструктура територій
22 Кадастр населених пунктів
23 Кадастрова реєстраційна система
24 Картографія
25 Комп'ютерна графіка в землеустрої
26 Ліцензування і патентування наукової продукції
27 Математична обробка геодезичних вимірів
28 Методологія та методика наукових досліджень
29 Метрологія і стандартизація
30 Моніторинг та охорона земель
31 Муніципальні ГІС
32 Організація використання земель
33 Організація і управління виробництвом
34 Основи управління земельними ресурсами
35 Оцінка земель
36 Оцінка нерухомості
37 Планування розвитку сільських територій
38 Прогнозування використання земель
39 Проектування доріг
40 Рекультивація з основами маркшейдерії
41 Соціально-економічний розвиток сільських територій
42 Супутникова геодезія та сферична астрономія
43 Топографія
44 Топографія з основами картографії
45 Управління земельними ресурсами
46 Управління персоналом в землеустрої
47 Формування агроландшафтів
48 Фотограмметрія та дистанційне зондування

 

Методична робота кафедри геодезії та землеустрою спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення фахової підготовки студентів-землевпорядників.

Методична робота кафедри включає: комплексне методичне забезпечення всіх дисциплін кафедри: підготовка програм, навчальних посібників, практикумів, методичних посібників, що передбачають найбільш ефективне використання сучасних форм і методів навчання.

Навчально-методична робота кафедри направлена на реалізацію основних завдань факультету агротехнологій і природокористування, що полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі землевпорядкування, удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

 • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
 • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
 • подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес;
 • вдосконалення існуючих та розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • вдосконалення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю та критеріїв оцінювання знань студентів по кожній дисципліні;
 • розробка екзаменаційних матеріалів комплексного характеру за програмами навчальних дисциплін кафедри відповідно до Ухвал Вченої ради ПДАТУ;
 • розробка нових методик читання лекцій, читання проблемних лекцій;
 • підготовка до видання навчально-методичних посібників та наукових видань;
 • продовження впровадження та використання новітніх інноваційних освітніх технологій;
 • проведення методичних семінарів, участь у конференціях, круглих столах.

Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: земельне право, землевпорядне проектування, державний земельний кадастр, фотограмметрія та дистанційне зондування землі, метрологія і стандартизації, автоматизація ДЗК, ГІС і бази даних, управління земельними ресурсами, геодезія, картографія, супутникова геодезія, вища геодезія, землеустрій, геодезичні роботи в землеустрої.

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів вивчення дисциплін.

НАУКОВА-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії та землеустрою веде науково-дослідну діяльність, спрямовану на дослідження проблем ведення державного земельного кадастру, удосконалення грошової оцінки земель, розвитку ринку землі, ефективного використання сільськогосподарських земель та земель населених пунктів, питань землеустрою сільських та міських територій, питань територіального розвитку, дослідження у сфері вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки та управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу в рамках кафедральної теми «Дослідження генезису й розвитку земельних відносин, управління земельними ресурсами та моделювання сталого природокористування з застосуванням ГІС-технологій».

Основними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень науковців кафедри є:

 • інституційні та організаційні проблеми розвитку кадастрово-реєстраційних систем;
 • розвиток інструментів ринкової та податкової оцінки землі і її поліпшень;
 • методологічні та прикладні аспекти ринків землі та майнових прав щодо неї;
 • інституційне забезпечення стандартів земле- та природокористування в умовах ринкової економіки;
 • теорія та практика земельних відносин у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання;
 • вдосконалення нормативно-методичної бази щодо землеустрою, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності;
 • уніфікація землевпорядної та кадастрової документації, з метою підвищення ефективності управління земельними ресурсами;
 • розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій в інформаційних та реєстраційних системах;
 • дослідження закономірностей та особливостей функціонування ринку нерухомості й вдосконалення методів грошової оцінки нерухомості;
 • моделювання та прогнозування розвитку територій з урахуванням їх якісних та кількісних особливостей.

Викладацький колектив кафедри геодезії та землеустрою успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання. Викладачі кафедри проводять активну наукову роботу в різних сферах геодезії та землеустрою, проводять практичні дослідження, беруть участь у семінарах, конференціях, публікують наукові статті, навчальні посібники, монографії, видають навчально-методичну літературу. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА НА КАФЕДРІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; придбання навичок самостійного виконання польових і камеральних геодезичних робіт, які є основою здійснення робіт із геодезії та землеустрою.

Завдання: оволодіння студентами практичними навиками зі спеціальності.

Мета та завдання виробничої практики

Виробнича практика студентів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій є важливою складовою частиною навчального процесу. Під час проходження виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані у процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички практичної діяльності. У період проходження виробничої практики студент стає учасником практичної діяльності, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності спеціалістів-практиків, вчиться виконувати специфічні види робіт притаманні конкретному підприємству.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завданням практики є оволодіння студентами практичними навичками зі спеціальності, зокрема опанування сучасними методами та методикою комплексних робіт з геодезії, картографії, землеустрою через використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення.

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин

Department of Agriculture, Soil Science and Plant Protection

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

Контактні телефони : (067) 383-16-36; (097) 586-08-33
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин є однією з провідних кафедр факультету агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» факультету агротехнологій і природокористування. Кафедра відповідає за розробку навчальних планів, програм, підготовку дипломних робіт (проектів), проведення навчальних і виробничих практик, організацію роботи екзаменаційних комісій.

Історія кафедри, сучасний стан справ, наукові досягнення

Кафедру землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин створено за наказом ректора №103 від 24 червня 2021 року. Вона забезпечує підготовку спеціальності            202 «Захист і карантин рослин».  Крім цього, кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 201 «Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій», 101 «Екологія»,           203 «Садівництво та виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство».

Поєднання досвідчених педагогів та молодих перспективних людей, які працюють над докторськими і кандидатськими дисертаціями є запорукою впевненості в подальшому розвитку кафедри, розкритті її наукового і педагогічного потенціалу.

В останні роки відбуваються досить швидкі і значні зміни в навчальному процесі, пов'язані з новими вимогами до фахівців сільського господарства, зміною концепції вищої освіти в Україні, загальними інтеграційними процесами. Ці зміни впливають на організацію роботи кафедр, як основної структурної одиниці вищих навчальних закладів, та на їх науково-педагогічний склад. Слід відмітити, що за період роботи кафедра декілька разів змінювала назву. Проте у самих віх історії була кафедра «землеробства». Історія кафедри, очевидно, бере початок з самих перших років створення вузу. Підготовка фахівців сільського господарства завжди передбачала вивчення фундаментальних дисциплін, які закладали основу професії агронома. Власне як окремий підрозділ вузу, кафедра «землеробства» є однією з найстаріших в новітній історії навчального закладу (в післявоєнні роки). Орієнтовно кафедра створена в 1954 році, але почала свою діяльність в 1955 році, про що свідчать архівні дані. Після відновлення К-ПСГІ, в повоєнний період, в 1955 році кафедру очолив Г.К. Жабіцький. З 1962 року по 1970 р. кафедрою завідував П.С. Молєв, а з 1971 року – доктор с.-г. наук, професор В.П. Ступаков, який вважається засновником дисципліни «Гербологія» і теж признаний знаним рекультиватором земель на Поділлі і в Україні. Його перу належить підручник «Основи землеробства». Після В.П.Ступакова – кафедрою завідували такі відомі в Україні вчені як доктор с.-г. наук, професор І.І. Назаренко (з 1985 по 1988рр.), доктор с.-г. наук, професор В.О. Оліневич (з 1988 по 1991рр.), доктор с.-г. наук, професор А.С. Якименко (з 1991 по 2004 рр.)., доктор с.-г. наук, професор Рихлівський І.П. (з 2004 по 2017 рр.), доктор с.-г. наук, професор В.Я. Хоміна (з 2019 по 2021 рр.), кандидат с.-г. наук, доцент Яворов В.М (з 2012 по 2014 рр.). В різні роки на кафедрі працювали: Є.А. Сороковський, Р.С. Карастоянова, В.С. Василенко, Б.М. Григорович, О.В. Процюк, А.О. Дорошенко, Е.Р. Ермантраут, Л.П. Столярська, В.К. Блажевський, М.І. Бахмат, Хоміна В.Я., Стррояновський В.С.,  В.А. Красовський, В.О. Чапай, В.М. Григорє'в, О.Т. Кобернюк, Т.В. Козіна, В.А. Тарасюк, В.М. Бурдига, Н.І. Рачинська, М.В. Калапац та інші.

За кафедрою закріплено вісім навчальних аудиторій, які обладнані відповідно до профілю кафедри і дисциплін, які викладаються.

За ініціативи професора Рихлівського І.П. створено «Музей Хліба», де представлено хлібобулочні вироби провідних вітчизняних виробників. У музеї систематично проводяться заходи патріотичного з виховання студентів: до річниці Голодомору, річниць від Дня народження українських письменників, а також – екскурсії, семінари, конференції, виставки Великодніх пасок. Відповідальним за функціонування музею є Вахняк В.С.

В аудиторії ґрунтознавства наявні колекції: мінералів, гірських порід, агрономічних руд і монолітів ґрунтів України.

Всі аудиторії кафедри обладнані сучасними стендами. На кафедрі є три мультимедійних проектори: один – стаціонарний та два – переносних. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання близько 50 навчальних дисциплін.

Навчальна робота

Дисципліни кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин

1. Геологія з основами геоморфології

2. Лісова фітопатологія

3. Ґрунтознавство

4. Ґрунтозахисне землеробство

5. Вступ до фаху

6. Сільськогосподарські меліорації

7. Рекультивація земель

8. Землеробство

9. Ґрунтознавство з основами геології

10. Гербологія

11. Охорона ґрунтів

12. Адаптивні системи землеробства

13. Моніторинг і управління якістю ґрунтів

14. Система удобрення сільськогосподарських культур

15. Агрохімія

16. Агрофармакологія

17. Ентомологія сільськогосподарська

20. Ентомологія загальна

21. Фітопатологія сільськогосподарська

22. Фітопатологія загальна

23. Гідромеліоративні системи в садівництві

24. Удобрення плодових і ягідних культур

25. Лісове ґрунтознавство

26. Охорона та раціональне використання природних ресурсів

27. Хвороби і шкідники плодоовочевих культур

28. Біологічний захист рослин

29. Прогноз розвитку шкідників, хвороб і бур'янів

30. Інтегрований захист рослин

31. Карантин рослин

32. Системи захисту сільськогосподарських культур

33. Біологічний захист рослин

34. Фітонцидологія

35. Сільськогосподарська вірусологія

36. Родентологія

37. Епіфітотіологія

38. Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур

39. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур'янів

40. Нематодологія

41. Основи наукових досліджень

42. Ентомологія і фітопатологія

Методична робота

Дисципліни, що викладаються на кафедрі забезпечені навчально-методичними матеріалами і комплексами.

Викладачами кафедри видано –  9 монографій, 54 навчальних посібників і підручників, в т.ч. і з грифом Міністерства аграрної політики і продовольства України або Міністерства освіти і науки України, 64 патентів на корисну модель та 7 авторських свідоцтв.

Навчальні посібники

1. Бахмат М.І. Лікарське рослинництво: Навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 256 с.

2. Хоміна В.Я. Хміль: навчальний посібник / В.Я. Хоміна, М.В. Загородний. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2011. – 216 с.

3. Бахмат М.І. Ефіроолійні рослини : навчальний посібник / М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, М.М. Сучек – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2012. – 312 с.

4. Кващук О.В. Круп'яні культури: навчальний посібник / О.В. Кващук, М.М. Сучек, В.Я. Хоміна, М.М. Сучек, О.Д. Пастух. – Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2013. – 288 с.

5. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.

6. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко] // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.

7.Черняга П.Г., Вахняк В.С. Водні ресурси і кадастр. Конспект лекцій. – Кам'янець-Подільський, - 2006. – 96с.

8. Вахняк В.С., Черняга П.Г., Сливка П.Д., Новосад Я.О. Основи гідрології та водний кадастр. Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський. -  2007. - 134 с.

9. Дорошенко О.Л., Вахняк В.С.Гідрологія і водний кадастр // Навчальний  посібник.- Кам'янець-Подільський. -  2009. – 301 с.

10. Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Гелевера О.Ф.,Вахняк В.С.Грунтознавство з основами геології та географія грунтів.- Навчальний посібник. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2014.- 384 с. 

11.Печенюк В.І. Біотехнологія в насінництві картоплі. [Текст] /  Навчальний посібник для студентів та викладачів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів  ІІІ – ІV рівнів акредитації, Чернівці, "Буковина" 1996

12. Печенюк В.І. Навчальний посібник з картоплярства. [Текст] /  Гончарук О.В., Бахмат М.І. Чернівці, 2001.

13.Печенюк В.І. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві [Текст] / Примак І.Д., Рошко В.І., Демидась Г.І. та ін. Навчальний посібник для аграрних вузів ІІ-ІV рівня акредитації, Біла церква, Білоцерківський аграрний університет, 2003.

14.Печенюк В.І. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи (підручник з грифом МОН) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква, Білоцерківський аграрний університет, 2004 р.

15. Печенюк В.І. Наукові основи землеробства (підручник МОН для студентів В.Агр. НЗ) ) [Текст] / Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г. Біла Церква., Білоцерківський ДАА, 2005.

16.Печенюк В.І. Сучасний стан грунтів Хмельниччини та шляхи відтворення і поліпшення їх родючості [Текст] /Гаврилюк В.Б., Кирилюк В.Б. Кам'янець-Подільський "Абетка", 2005.

17.Печенюк В.І. Інженерна екологія (частина VІІ) (фізична екологія) [Текст] / Шелудченко Б.А. Бахмат М.І. Навч. посібник для підготовки фахівців 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (Гриф Мінагрополітики від 05.03.08) м. Кам'янець-Подільський, 2008

18.Печенюк В.І. Обробіток ґрунту: історія розвитку наукових основ (навчальний посібник) Гриф Мінагрополітики № 18-128-13/893 від 3 червня 2008 р.) [Текст] /Вергунов В.А. Мудрук О.С. Печенюк В.І. м. Кам'янець-Подільський, "Абетка", 2008 р.

19.Печенюк В.І. Обробіток грунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства. [Текст] /В.І.Печенюк, І.А.Шувар, В.П.Гудзь та ін. Навчальний посібник з грифом МОНУ лист 1/11-1712 від 02.03.2011. Львів: НВФ «Українські технології», 2011.

20.Печенюк В.І. Землеробство. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, О.Т.Кобернюк, В.І. Печенюк, Г.Й. Галицька. Абетка, ФОП Сисин Я.І. м. Кам'янець-Подільський, 2018. – 176 с.

21.Строяновський В.С. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Навчально-методичний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2016 – 480 с.

22. Строяновський В.С. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко]  // Навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006, – Кам'янець-Подільський, 2017 – 158 с.

23.Рихлівський І.П. Топінамбур – перспективна, кормова, лікарська, технічна і культура, яка очищує середовище [Текст]  / В.К.Блажевський, М.І.Бахмат, І.П. Рихлівський, М.В.Томич //Брошура. Київ: Вид-во УДАУ, 1993.-42с.

24.Рихлівський І.П. Топінамбур, батат, стахіс - їх значення та використання [Текст] /І.П. Рихлівський // Брошура. -Київ: Плодви-консерв, 1994.-28с.– [перевидано в 2001р.]

26.Рихлівський І.П. Ґрунтознавство з основами геології [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.І.Ільницький, В.Л. Пую та ін. Навч. посібник. - Кам'янець-Подільський, 1999.- 101 с.

27.Рихлівський І.П. Шампіньйони: Азбука вирощування. [Текст] /І.П.Рихлівський, В.Л.Пую, М.В.Діянчук. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006.-12 с.

28.Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді з зерновими колосовими рослинами [Текст]  / І.П. Рихлівський,  М.М. Макрушин, Є.М. Макрушина. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, 2006 р. 90 с.

29.Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства  [Текст]  / І.П. Рихлівський, В.П. Гудзь, І.Д. Примак, М.Ф. Рибак, Е.Р. Ермантраут, А.В. Юник, Ю.В. Міщенко, А.С. Малиновський / Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-336 с.

30.Рихлівський І.П. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді із сільськогосподарськими культурами  [Текст]  / І.П. Рихлівський,  В.П. Гудзь, Г.І. Демидась, Ю.С. Кравченко, Є.М. Макрушина, М.І. Федорчук, В. Д. Завірюха  Навч. посібник. - К.: Видавництво Навчально-методичного центру, 2008 р. -90 с.

31.Рихлівський І.П. Закони України та їх практичне використання в агрономії [Текст] / І.П. Рихлівський,  В.Г. Пасічник.  Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, друк ПП Міркотан А.Г., 2009 р.-119 с.

32.Рихлівський І.П. Екологічні проблеми землеробства [Текст] /В.П. Гудзь, І.П.Рихлівський, М.Ф.Рибак та ін.  Підручник для викладачів та студентів ВНСГЗ ІІІ-IV рівня акредитації. /Житомир: Полісся України, 2010. - 740 с.

33.Рихлівський І.П. Картопля, топінамбур, батат, стахіс, дайкон: їх значення та використання [Текст]  / І.П. Рихлівський,  Тарнавський М.М., Клюцук О.Л. Навч. посібник. Збірник рецептів приготування страв із нетрадиційних бульбоплодів та коренеплодів. Кам.- Подільський, 2011 р.- 79 с.

34.Рихлівський І.П. Альтернативні харчові продукти [Текст]  /І.П.Рихлівський і інші. Навч. посібник. НУБіП. 2012 р.

35.Рихлівський І.П. Вирощування печериць та кулінарне використання різних грибів. Науково-популярне видання [Текст]   / І.П.Рихлівський - Кам'янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 76с.

36.Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства [Текст]  / В.П. Гудзь, І.А. Шувар, А.В. Юник, І.П.Рихлівський, Ю.В. Міщенко. Підручник.  -К.: «Центр учбової літератури», 2014.-336 с.

37.Рихлівський І.П. Адаптивно-ландшафтне землеробство [Текст]  / І.П.Рихлівський, П.Н.Лазер, В.О.Чапай. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський,  ПП Зволейко Д.Г.,  2014 р. - 334 с.

38..Хомовий М.М. Автоматизація обліково-економічних процесів. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» [Текст] / 39.Хомовий М.М., Свиноус І.В., Томілова Н.О., Руда Т.П., Савченко Н.М., Савченко Р.О., Хомовий С.М., Заболотний В.С., Стаднік Л.І., Хомяк Н.В., Гаврик О.Ю. – Біла Церква, 2017. – 496 с.

40. Іщенко Т.Д., Бендера І.М., Пую В.Л. та ін. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України: навчально-методичний посібник / За ред. Т.Д. Іщенко, І.М. Бендери. Київ: Аграрна освіта, 2006. (Гриф Міністерства аграрної політики України (лист №18-128/1246 від 23.10.2006 р.). 256 с.

41. Пую В.Л., Бахмат М.І., Бендера І.М. Дипломні роботи з агротехнологій ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Методичні поради для студентів спеціальності «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2008. 96 с.

42. Пую В.Л. Завдання для теоретичної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 64 с.

43. Пую В.Л. Тести з курсу «Кормовиробництво» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2017. 34 с.

44. Рихлівський І.П, Печенюк В.І., Хомовий М.М., Кобернюк О.Т. Землеробство: навчальний посібник / І.П. Рихлівський, В.І. Печенюк., М.М. Хомовий, О.Т. Кобернюк / Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2018. – 176 с.

Наукова робота

Періодично викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації в провідних та навчальних закладах регіону і України, а також закордонне стажування, що дає змогу залучати в навчальний процес прогресивні методи  організації і навчання.

Основою методичної роботи кафедри є впровадження новітніх методів викладання, підготовка та ефективне використання дидактичних матеріалів у навчальному процесі. Кафедра успішно працює в цьому напрямку. На лекціях і лабораторно-практичних заняттях використовується різноманітний дидактичний матеріал: карти, схеми, стенди, діаграми, рисунки, фотографії.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку аспірантів та докторантів зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво». Тематика дисертаційних робіт в основному спрямована на вивчення оптимізації комплексу технологічних заходів при вирощуванні бобових, зернових, олійних, ефіроолійних і лікарських культур.

На кафедрі виконуються наукові дослідження за госпдоговірними темами, безпосередніми керівниками та виконавцями яких є кандидати сільськогосподарських наук, доценти Вахняк В.С. і Хомовий М.М.: Випробовуються компоненти гібридів кукурудзи та соняшнику ТОВ «КВС-Україна», досліджуються строки і густота посівів гібридів кукурудзи та соняшнику фірми ТОВ «РАЖТ Семенс-Україна».

Монографії

1. Хоміна В.Я. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу західного. Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2015. 350 с.

2. Сухар С.В. Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного / С.В. Сухар, В.Я. Хоміна // Монографія. м. Ніжин, ПП «Лисенко», – 2015, 144 с.

3. Хоміна В.Я. Агробіологічні особливості та технології вирощування ефіроолійних і лікарських культур / В.Я. Хоміна, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 322 с.

4. Veronica Кhomina / Formation crop production of coriander seeds depending on the technological factors / V. Кhomina // Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Sctentific monograph. Voll II, Krakov, 2017, pp. 137–148.

5.Кірілеско О.Л. Картопля на Поділлі та Буковині / О.Л. Кірілеско, В.С. Строяновський // Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, – 2017. 148 с.

6.І.П.Рихлівський. Біологічні і агротехнічні основи сучасної технології вирощування топінамбура (аналітичний огляд та результати досліджень).  Монографія. -К: Фітосоціоцентр, 2000. -224с.

7.Рихлівський І.П. Інтродукція рослин: теоретичні основи і практичні рішення. Монографія. Кам'янець-Подільський, 2008.-72 с.

8. Рихлівський І.П. Глобальне здоров'я, якість та безпека життя (основи нутриціології, харчові та біологічно активні добавки, добавки в косметичних засобах, токсичні ксенобіотики, органічне землеробство, допінгові та наркотичні засоби, біологічні отрути, стрес, паразитологія, генетична інженерія) Довідник – монографія. В 3-х томах. Т. 1. / Під загальною редакцією В.О.Ушкалова. – К.: ЦК «Компринт», 2019. – 303 с.,(Т. 2. – 640 с., Т. 3. – 612 с.) В співавторстві: (Войціцький В.М., Хижняк С.В., Данчук В.В., Рихлівський І.П., та ін.)

9. Хомовий М.М. Функціонування ринку молока і молокопродуктів: теорія, заубіжна та вітчизняна практика. Колективна монографія за редакцією О.А. Шуст. – Біла Церква: ПрАт «Білоцерківська книжкова фабрика», 2021. – 296 с.

Патенти

1. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Подільський 94. /Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. /ПДАТА  №94145001 заявлено 21.11.94; Зареєстр. у реєстрі сортів рослин України у 1999 р. / І.П. Рихлівський, П.А.Філіпчук, В.К.Блажевський.

2. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 29942. Спосіб отримання насіння топінамбура в польових умовах Волино - Подільського Лісостепу України. /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності". Подано  в 2005р.; 11.02.2008р. отримано

3. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 16942. Мікротраншейний спосіб садіння  картоплі [Текст]  / І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності." від 15.09.2006р.

4. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 24515. Спосіб удобрення мікротраншейної посадки картоплі. [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.І.Дашко. Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Від 10.07.2007р.

5. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 27506. Спосіб біологічного збагачення ґрунту. [Текст] /І.П.Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності",  від 12.11.2007р.

6. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34581.Спосіб сівби ячменю в селекційних розсадниках. [Текст] / І.П.Рихлівський, А.С. Заришняк  Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 11.08.2008р.

7. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34035. Спосіб отримання барвника з рослини. [Текст]  / І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 25.07.2008р.

8. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ приладу Фітозонт лабораторний РІП'08 Свідоцтво про час пред'явлення документа. [Текст] / І.П Рихлівський. Зареєстровано в реєстрі  за  №3-136  від 23 січня 2008 р.

9. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 34322. Фітозонт лабораторний РІП '08. [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» 11.08.2008 р.

10. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 33504. Спосіб створення оптимальної щільності ґрунту при вирощуванні картоплі [Текст] / І.П. Рихлівський, В.С.Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 25.06.2008 р.

11. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на біологічний замінник добрив для припосівного внесення під сільськогосподарські культури [Текст] / І.П.Рихлівський. Свідоцтво про час пред'явлення документа. зареєстровано в реєстрі за № 1-1893 від 3 червня 2008 р.

12. Рихлівський І.П. СОУ / Топінамбур. Технологія вирощування. Основні положення [Текст] /І.П.Рихлівський, А.С.Заришняк - К.: Держспоживстандарт України. -2008.- 30 с.

13. Рихлівський І.П. Топінамбур: сорт – Медовик. Свідоцтво № 110169 про авторство на сорт рослин [Текст] /І.П.Рихлівський  /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Заявка № 08138001. / ПДАТУ,  2008 р.

14. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 42453. Застосування міні коренеплодів для вирощування моркви [Текст]  /І.П.Рихлівський, В.І.Овчарук, Ю.В.Потапський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.07.2009 р.

15. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43015. Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі [Текст] / І.П.Рихлівський, В.С. Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.

16. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 43016. Спосіб зберігання коренеплодів моркви [Текст] / Рихлівський І.П., Овчарук В.І., Потапський Ю.В. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.

17. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 58138. Спосіб використання топінамбура для консервації полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) [Текст] /І.П. Рихлівський. Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.04.2011.

18. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель№61068. Поверхневий спосіб садіння картоплі [Текст] /І.П.Рихлівський,  В.С.Строяновський, М.В. Скакун.  Державне підприємство "Український інститут промислової власності", 11.07.2011р.

19. Рихлівський І.П. Патент № 110387 на сорт рослин Медовик. Дата пріоритету: 30.07.2008. [Текст] /І.П.Рихлівський. /Державна служба з охорони прав  на  сорти  рослин. Дата державної реєстрації прав на сорт: 15.08.2011р.

20. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 72538.Спосіб вирощування сорго зернового [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.  Бурдига. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.08.2012р.

21. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб очищення стоків від спиртового виробництва на мелясовій сировині [Текст] /І.П.  Рихлівський №1-188 від 2 лютого 2012 року.

22. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель №78650.Спосіб вирощування соризу [Текст] / І.П.Рихлівський, М.І.Бахмат, В.М.Бурдига,. Державне підприємство «Український інститут промислової власності»,  від 25.03.2013р.

23. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 82905. Склад розсолу для огірків [Текст] / І.П.Рихлівський, Н.Є.Галагудза .  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», від 27.08.2013 р.

24. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель  № 86736. Спосіб вирощування цибулі на перо [Текст] /І.П.Рихлівський, П.А.Рихлівський.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.

25. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 86844.Спосіб удобрювання сорго зернового [Текст] /І.П.Рихлівський, М.В. Кух, В.І.Середа.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 10.01.2014 р.

26. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на спосіб збереження густоти рослин пшениці озимої за екстремальних строків сівби / І.П.Рихлівський, І.М. Філь.  №2 - 730 від 15 квітня 2014 р.

27. Рихлівський І.П.  Патент на корисну модель № 94696. Застосування хлорхолінхлориду, як інгібітора передчасного проростання насіння пшениці озимої (Tr. аestivum), висіяного за екстримальних строків [Текст] /І.П.Рихлівський, І.М.Філь. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 11.06.2014 р.

28. Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на гідромеліоративну споруду (ГМС) для упередження дощових підтоплень в районі центрального ринку м. Кам'янець-Подільського [Текст] /І.П. Рихлівський № 2 – 1628 від 27 серпня 2014 р.

29. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 98195.Маринад для зеленого горошку [Текст] /І.П.Рихлівський, Г.О.Розпутна. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 16.09.2014 р.

30. Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 100143 від 10.07.2015 р. Конвеєрний спосіб вирощування «Зеленого горошку» [Текст] /І.П.Рихлівський,  Г.О.Розпутна.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2.02.2015 р.

31.Печенюк В.И. Авторское свидетельство №1782383 «Способ рекультивации земель» [Текст] / Моргун Е.Н., Косовський И.Л. Госкомизобретений СССР, 22 августа 1992.

32. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Пристрій для визначення об'єму рослин" [Текст] / Божок А.М. Патент №31225А. Київ,2000.

33. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід "Спосіб безвихідної рекультивації угідь після добування нерудних матеріалів" [Текст] / Ступаков .В.П., Кващук О.В. Патент №51899А, Київ, 2002.

34. Печенюк В.І. Деклараційний патент на винахід:"Спосіб вирощування виткої квасолі і конструкція для його здійснення [Текст] /Дубчак В.П., Фурман Г.В., Остапенко І.В. К., 2003, № 61276 А.

35. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту і сівби розторопші плямистої / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, С.В. Солоненко : патент на корисну модель №77075 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2013.

36. Кващук О.В. Спосіб підготовки ґрунту, обробки насіння і сівби сафлору / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, М.В. Загородний, А.М. Божок, Я.В. Каленчук : патент на корисну модель №82598 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.08.2013.

37. Кващук О.В. Спосіб підготовки грунту, обробки насіння, сівби і збирання чорнушки посівної / О.В.Кващук, В.Я. Хоміна, А.М. Загородний, А.М. Божок, Р.І. Климишена : патент на корисну модель №8998 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2014.

38. Патент на корисну модель № 25703, Україна. Спосіб догляду за пасовищем / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № а 2006 11672 від 06.11.2006; Опубліковано 27.08.2007. Промислова власність, 2007. Бюл. № 13.

39. Патент на корисну модель № 29240, Україна. Спосіб покращення травостою культурного пасовища / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 09052 від 06.08.2007; Опубліковано 10.01.2008. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.

40. Патент на корисну модель № 29346, Україна. Спосіб багатоукісного використання на зелений корм рослин сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2007 10279 від 17.09.2007; Опубліковано 10.01.08. Промислова власність, 2008. Бюл. № 1.

41. Патент на корисну модель № 40618, Україна. Культурне пасовище / Бахмат М.І., Цвігун А.Т., Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2008 08596 від 01.07.2008; Опубліковано 27.04.2009. Промислова власність, 2009. Бюл. № 8.

42. Патент на корисну модель № 47860, Україна. Спосіб фронтально-прив'язного організованого випасу великої рогатої худоби / Пую В.Л. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2009 09355 від 11.09.2009; Опубліковано 25.02.2010. Промислова власність, 2010. Бюл. № 4.

43. Патент на корисну модель № 79501, Україна. Спосіб посіву лукопасовищних травосумішок / Пую В.Л., Андрійчук О.В., П'яста Л.А. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2012 11930 від 16.10.2012; Опубліковано 25.04.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 8.

44. Патент на корисну модель № 83152, Україна. Спосіб фітосанітарного догляду за пасовищем / Пую В.Л., Повозніков М.Г. (ПДАТУ, Україна). – Заяв. № u 2013 03365 від 19.03.2013; Опубліковано 27.08.2013. Промислова власність, 2013. Бюл. № 16.

45. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106397 Україна, МПК 2016.01 А 01 D 21/00. Картоплепідкопуючий робочий орган / М'ялковський Р.О., Строяновський В.С. ; заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

46. М'ялковський Р.О. Патент на корисну модель № 106398 Україна, МПК 2016.01 А 01 B79/00. Спосіб обробітку грунту під посадку картоплі / М'ялковський Р.О.заявл. 26.10.2015 ;опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

47. Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова кругова теплиця. Деклараційний патент на корисну модель № 15291, 2006 р.

48.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Пристрій для вловлювання плодів при збиранні урожаю вібраційними машинами. Патент на корисну модель № 25081 від 2007 р.

49.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Сушарка. Патент на корисну модель № 23395. -  2007 р.

50.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна. Патент на корисну модель № 31208, 2008

51.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.38367 України. Побутова сушарка. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 12.01.2009.

52.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Пристрій для удобрення і формування кореневої системи плодових і ягідних культур. Патент 16407, 2009 р.

53.Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.42453 Україна. Застосування мінікоренеплодів для вирощування моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 10.07.2009 р.

54. Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В.ПАТ.43016.Україна.Спосіб зберігання коренеплодів моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 27.07.2009 р.

55.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.40874.Україна.Сушарка-Водонагрівач.Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 27.04.2009.

56.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Патент на корисну модель № 56797 пристрій для збирання ягід і цвіту.Подільський державний аграрно-технічний університет, зареєстровано25.01.2011 р.

57.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Патент. Захист систем опалювання і водопостачання від розморожування.

58.М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Житомірський А.В. Спосіб обробітку ґрунту під посадку картоплі. Патент на корисну модель № 106398 зареєстровано 25.04.2016 р.Патент на корисну модель. 2011р.

59.Овчарук В.І., Божок А.М. Патент на корисну модель №63143. Геліо дистилятор. ПДАТУ Зареєстр.26.09.2011 р.

60.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова сушарка. Патент на корисну модель. № 67975 Зареєстр.12.03 2012р.

61.Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Чинчик О.С. Спосіб визначення об'єму рослини. Патент на корисну модель №78384 11.03 2013р.

62.Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В.Спосіб зберігання моркви.ПАТ. 430164, Д01F 25/00.Патент на корисну модель.  №4 2009/14 02683 ; заяв. 24.09/14.

63.М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Пристрій для різання насіневої картоплі. Патент на корисну модель №106402 2015 р.

64. М'ялковський Р.О., Овчарук В.І. Спосіб вирощування картоплі. Патент на корисну модель №130296 зареєстровано 10