32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії

Department of Veterinary Medicine, Internal Pathology and Surgery

Викладацький склад

 

Кафедру створено у 2017 року в результаті об'єднання двох випускових кафедр (ветеринарного акушерства і хірургії, внутрішніх хвороб та гігієни тварин) факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Фундатором кафедри був доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, академік академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, народний депутат України 2-го скликання Валентин Андрійович Яблонський. Саме з ініціативи В. А. Яблонського та його колег був створений ветеринарний факультет і створена перша в Україні наукова школа вчених імунології репродукції тварин.

У різні роки кафедру внутрішніх хвороб та гігієни тварин очолювали професори В.Ф. Матусевич, І.Н. Гриценко, доценти М.М. Феклістов, В.М. Дяченко, Г.М. Головатий, І.А. Маленький (1998-2002 рр.), І.О. Луценко (2002-2005 рр.), В.В. Горюк  (2005-2010 рр.), професор О.П. Коняхін (2010-2015 рр.). В період з 1998 по 2016 рік завідувачем кафедри ветеринарного акушерства і хірургії був кандидат біологічних наук, доцент О.О. Боднар. На сьогоднішній день продовжувачем традицій наукової школи кафедри є доктор ветеринарних наук, професор М.М. Желавський, який завідував нею з 2017 року.

На кафедрі сформований потужній науково-педагогічний колектив, який забезпечує навчання майбутніх лікарів ветеринарної медицини за основними клінічними напрямками підготовки. До складу кафедри входить: кандидат біологічних наук, доцент О.О. Боднар; кандидати ветеринарних наук, доценти: В.В. Горюк; О.Д. Степанов; С.П. Керничний; Т.В. Захарова; Ю.В. Горюк, кандидат сільськогосподарських наук, асистент Р.В. Колінчук; асистенти В.П. Мізик та Бетлінська Т.В. Навчальний процес на кафедрі також забезпечує старший лаборант І.В. Тімакіна.

Кафедра є однією із ведучих на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві на якій здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за усіма освітніми ступенями, спеціальностями та освітніми програмами галузі ветеринарної медицини. На кафедрі функціонує аспірантура. Відповідно до освітньої програми та навчальних планів на кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин; внутрішні хвороби тварин; національне і міжнародне ветеринарне право; імунологія репродукції тварин; спеціальна пропедевтика; терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин; внутрішня медицина та патологія репродуктивної системи; клінічна ветеринарна патологія; адаптаційна фізіологія за впливу абіотичних чинників; загальна і спеціальна хірургія; оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології; біотехнологія відтворення продуктивних тварин; акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин тощо.

За понад тридцятирічне існування кафедри науково-педагогічними працівниками напрацьовано цілий ряд напрямів наукових досліджень, серед яких: вивчення імунного статусу та неспецифічної реактивності тварин в залежності від їх фізіологічного стану та при патології репродуктивної системи і молочної залози; розробка ефективних лікувальних схем, методів та засобів терапії неплідних самок, відновлення і стимуляція їх статевої функції, профілактики різних форм неплідності; розробка ефективних діагностичних і лікувальних заходів в системі терапевтичної диспансеризації тварин; розробка ефективних комплексних методів лікування та попередження пухлин у собак та котів; вдосконалення методів місцевого та загального знеболення дрібних домашніх та сільськогосподарських тварин тощо.

За результатами науково-дослідної роботи співробітниками кафедри за останні 5 років захищено одну докторську та 27 кандидатських дисертацій. Отримано 22 патенти України, опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних праць, видано 10 посібників, 18 науково-методичних рекомендацій для виробництва.

Науково-педагогічні працівники приймають активну роботу в спеціалізованій вченій раді у Львівському національному університеті ветеринар­ної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «Ветеринарне акушерство», «Фізіологія людини і тварин». Приймають постійну участь в засіданнях академії наук вищої школи України, Малої академії наук України, національної академії аграрних наук України.

Навчальна робота кафедри втілюється ретельною клінічною підготовкою, яка здійснюється на клініці продуктивних та домашніх тварин. Наукова робота здобувачів вищої освіти є складовою науково-педагогічної діяльності кафедри. На кафедрі функціонують наукові гуртки з імунології репродукції тварин, ветеринарного акушерства, внутрішніх хвороб тварин, клінічної діагностики хвороб тварин та хірургії. Студенти неодноразово отримували призові місця у конкурсі студентських наукових робіт, а також в фахових олімпіадах за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Результати наукової діяльності співробітників та аспірантів кафедри неодноразово представлялися на вітчизняних та зарубіжних конгресах, симпозіумах, конференціях. Укладено договори про науково-технічну співпрацю зі спорідненими кафедрами Національного універ­ситету біоресурсів і природокористування України, Львівським національним університетом ветеринар­ної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Харківською зооветеринарною академією та ін., а також кафедрою хірургії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова, Тернопільською дослідною станцією НААН України.

Колектив кафедри активно впроваджує консалтингові послуги, надає практичну допомогу та залучається до виконання госпдоговірних тематик щодо проведення диспансеризації, комплексу діагностичних, лікувальних та профілактичних робіт з питань акушерської, гінекологічної та внутрішньої патології і хірургічних хвороб тварин в господарствах Подільського регіону та Буковини. За надання допомоги виробництву співробітники кафедри неодноразово заохочувалися преміями, нагороджувались почесними грамотами та відзнаками.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з ЗВО Польщі: SGGW, Краківським рольничим університетом, Вроцлавським природничим університетом.

Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем

Department of Finance, Banking, Insurance and Electronic Payment Systems

Викладацький склад
Навчально-допоміжний персонал

 

 

Контакти:

Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
вул. Шевченка, 12, корпус 6.
Тел.: (03849) 6-83-41
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» була створена 2002 року після відкриття нової спеціальності «Фінанси і кредит», шляхом реорганізації кафедри бухгалтерського обліку і фінансів. 

На кафедрі викладаються такі дисципліни: Фінанси, Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Фінансова інфраструктура,Фінанси зарубіжних корпорацій, Корпоративні фінанси, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання,Фінансово-економічна діяльність, Податкова система, Державна система оподаткування, Банківські системи,Інвестиційний аналіз, Інвестування, Інвестиційний менеджмент, Інвестиційне кредитування, Організація іпотечної справи, Іноземні інвестиції в АПК,Оцінка вартості підприємства (бізнесу), Бюджетування діяльності  суб’єктів господарювання, Методологія наукових досліджень, Основи фінансово-економічної безпеки, Гроші і кредит, Фінанси, гроші та кредит, Фінанси підприємств,Фінансова математика, Податковий менеджмент, Електронна комерція, Центральний банк і грошово-кредитна політика, Банківські операції, Страхові послуги, Страхування,Страховий менеджмент,Інформаційні системи і технології у
фінансах, Управління витратами та цінами, Казначейська справа, Бюджетна система, Бюджетний менеджмент,Фінансовий аналіз , Міжнародні фінан­си, Місцеві фінанси , Фінансова санація та банкрутство підприємств,Управління фінансовою санацією підприємства, Фінансове моделювання бізнес- процесів, Теорія економічного аналізу, Економічний аналіз, Проектний  аналіз, Аналіз господарської діяльності, Організація і методика економічного аналізу, Фінансовий менеджмент, Соціальне страхування, Державний фінансовий контроль.

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

На даний час на кафедрі   працює дев’ять співробітників. Це завідувач кафедри доктор економічних наук, профессор Рудик В.К. ;професори: Лаврук В.В.,Сенищ П. М.;  кандидати економічних наук, доценти:Гайбура Ю.А. , Зеленський А.В., Фугело П.М. ; асистенти: Гаврилюк В.М. , Печенюк А. В.та старший лаборант Оганесян  С. А..

 

Історична довідка

Першим  завідувачем кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Краснолуцька Л.М. Протягом 2011-2015 рр. кафедру фінансів і кредиту очолював кандидат економічних наук, доцент Лаврук В.В.

У зв'язку із необхідністю переходу до нового переліку спеціальностей, 2016 року відбулась реорганізація кафедри. Після проведення реорганізації, кафедра отримала назву «Фінансів, банківської справи та страхування», а її завідувачем було призначено доктора економічних наук Рудика Володимира Касяновича. Заступником завідувача є вихованець кафедри – кандидат економічних наук Зеленський Андрій Вікторович. Відповідальними за наукову роботу є доцент Гайбура Ю.А. та виховну роботу відповідно доцент, асистент кафедри Печенюк А.В. . У зв’язку з реорганізацією у 2019 році кафедра отримала назву- кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем».

 

Біля витоків кафедри стояли видатні вчені економісти, доктори економічних наук, професори, академіки НААН України Дем'яненко М.Я. та Малік М.Й. image002 image001

      

Великий внесок у розвиток кафедри зробив кандидат економічних наук, доцент Бендера М.І. (21.05.1974 - 05.11.2010 рр.), який викладаючи дисципліни «Банківські операції», «Інвестування» та «Основи фінансової діяльності» сформував їх повноцінне навчально-методичне забезпечення та започаткував проведення на факультеті економічних турнірів серед студентської молоді західного регіону України, а також серед школярів м.Кам'янця-Подільського. image003

 Кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» має статус випускової кафедри Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін при підготовці фахівців із таких спеціальностей як «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Викладачі кафедри «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» беруть активну участь у роботі Інституту дистанційної освіти, Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також залучаються для викладання окремих дисциплін на факультеті агротехнологій і природокористування та інженерно-технічному факультеті.

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Основними напрямками наукової роботи співробітників кафедри є дослідження фінансових відносин в агропромисловому комплексі, зокрема, проблеми мобілізації фінансових ресурсів, страхування, оподаткування. Викладачі кафедри «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» активно працюють над повноцінним методичним забезпеченням занять з усіх навчальних дисциплін. Зокрема, розробляються і регулярно поновлюються методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, виконання контрольних, курсових і дипломнихробіт.

З моменту заснування кафедри «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем» викладачами опубліковано понад 700 наукових праць, вони є учасниками численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій. Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з багатьма вищими навчальними закладами України. Викладачі кафедри співпрацюють з провідними підприємствами та організаціями міського, районного та обласного значення, що сприяє підвищенню фахового та наукового рівня курсових і дипломних робіт.

Сьогодні кафедра «Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних» систем ЗВО ПДУ – це згуртований творчий колектив, який увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, щоперебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.

 

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Department of Economy, Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities

Викладацький склад

 

Контакти:

32300
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-70
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальна робота кафедри

Перелік дисциплін кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

 • Регіональна економіка
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Основи економічної науки
 • Державне регулювання економіки
 • Стратегія підприємств
 • Глобальна економіка
 • Економічна діагностика
 • Аграрний ринок України
 • Аграрна політика
 • Цінова політика
 • Управління потенціалом підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Статистика
 • Економіка праці соціально-трудові відносини
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Внутрішньо-економічний механізм підприємства
 • Економічний ризик та методи його вимірювання
 • Економіка та організація об'єднань діяльності підприємств
 • Економіка сільських територій
 • Управління проектами
 • Міжнародні економічні відносини
 • Трансформаційна економіка
 • Національна економіка
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Світове сільське господарство та ЗЕД
 • Економіка агропромислових формувань
 • Економіка і підприємництво
 • Основи економіки транспорту
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві
 • Основи економіки та менеджменту
 • Економічна теорія
 • Економіка природокористування
 • Економічна безпека
 • Внутрішньогосподарський механізм підприємства
 • Політекономія
 • Економіка аграрного виробництва
 • Економіка АПК
 • Управління витратами
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Комерційна таємниця
 • Інтелектуальна власність
 • Соціальна відповідальність
 • Економічний механізм управління підприємством
 • Економіка лісово-паркового господарства
 • Методика наукових досліджень
 • Капітал підприємства: формування та використання
 • Соціальна економіка
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Управління розвитком компанії
 • Механізм економічної політики
 • Глобальна економіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Історія економіки та економічних вчень
 • Сучасні економічні теорії
 • Конкурентоспроможність підприємств

Наукова робота кафедри

Тема науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: «Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі раціонального використання виробничого потенціалу і капітальних вкладень та розвитку сільських територій».

Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій

Department of Electrical Engineering, Electromechanics and Electrotechnology

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (067) 306 39 86
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Підготовка інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва на факультеті механізації сільського господарства Подільської аграрно-технічної академії розпочалася в 1998 році.

27 серпня 2002 року на базі кафедри "Фізики та електрифікації сільського господарства" (завідувач к.ф-м.н., доцент Чіркін М.М.) створено кафедру "Енергетика сільськогосподарського виробництва". В 2008 році кафедру перейменовано в кафедру енергетики та електротехнічних систем в АПК (завідувач кафедри – к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.). В 2019 році кафедру реорганізовано у кафедру «Електротехніки, електромеханіки і електротехнологій».

Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та кандидатів наук (докторів філософії).

Денна та заочна форми навчання.

На базі середньої освіти – прийом на 1-й курс денної та заочної форми навчання.

На базі кваліфікації молодшого спеціаліста – прийом за результатами іспитів на 2-й курс денної та 3-й курс заочної форм навчання.

При здобутті другої вищої освіти – прийом на 2-3 курс заочної форми навчання.

Наукова робота

Науковий потенціал кафедри зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності енергопостачання, енергоспоживання та енергозбереження на підприємствах агропромислового комплексу. На кафедрі функціонує 7 навчальних лабораторій

Кафедра має високий науковий потенціал – професор, 6 кандидатів наук, 5 доцентів. Весь період навчання студенти разом з викладачами займаються науковими розробками, виконують реальні технічні проекти, за результатами чого публікуються наукові роботи. Це дозволяє отримати практичні навики та продемонструвати свої можливості потенційним працедавцям.

Основні напрямки наукової роботи

 • дослідження, моделювання та оптимізація систем електропостачання сільськогосподарських підприємств;
 • зменшення енерговитрат та автоматизація виробництва продукції тваринництва та птахівництва;
 • розробка методів і електронних систем електромагнітної технології для лікування тварин та знищення шкідників;
 • розробка систем контролю параметрів технологічних процесів;
 • розробка та дослідження альтернативних систем енергопостачання.

Практична підготовка

Практичне навчання студентів відбувається за наскрізною програмою практичної підготовки.

Навчальні практики студентів проводяться в навчальних майстернях, лабораторіях та філіях кафедри, де є необхідні умови для її проведення.

Кожного року студенти проходять виробничу практику на підприємствах енергетичного профілю. Кафедра має договори з ведучими підприємствами та організаціями Хмельницької області та м.Кам'янець-Подільський про проходження практики. Кафедра регулярно проводить екскурсії та виїздні заняття на підприємствах для знайомства з виробництвом, обладнанням та потенційними працедавцями. Наші студенти мають можливість проходити практику та працевлаштовуватись на підприємствах відомих компаній, з якими укладено договори.

Кращі студенти кафедри проходять виробничу практику за кордоном в різних країнах світу.

Кафедрою населенню, організаціям та підприємствам надаються послуги з проведення електротехнічних вимірювань в електроустановках та електрообладнанні до 1000 в при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.

Виховна робота

Викладацький склад кафедри постійно співпрацює зі студентами в науковому, культурно-духовному аспектах. Виховні заходи (бесіди, кураторські години, тематичні лекції), організація і проведення традиційних свят, заснування власних традицій – далеко не повний арсенал засобів, що виступає невід'ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри. Підготовка, організація та проведення загальнокафедральних свят сприяє становленню кафедральних традицій, створюються умови для повноцінного розкриття творчих здібностей та таланту студентів.

Співробітництво

Кафедра активно співпрацює з кращими науковими школами визначних вчених та виробничників і найбільшими аграрними ВНЗ України: Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка та ін. Студенти та викладачі приймають участь у сумісних проектах в області розробки нових електротехнологій та енергозбереження в агропромисловому комплексі. Проекти супроводжуються стажуванням студентів та викладачів у партнерських організаціях України та за її межами.

Кафедра також має наукові зв'язки та домовленість про обмін студентами з зарубіжними організаціями та вузами.

Партнери кафедри на виробництві

 • Кам'янець-Подільський район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Городоцький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Дунаєвецький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Новоушицький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
 • Ярмолинецький район електромереж АТ ЕК «Хмельницькобленерго»