Журнал «Економічний дискурс»

ED
ISSN 2410-0919 (PRINT)
ISSN 2410-7476 (ONLINE)
DOI: 10.36742/2410-0919

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
ЗВО «Подільський державний університет»
«ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС»
Міжнародний науковий журнал
Засновано у 2013 році

Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з економічної тематики.

Наукова направленість – напрям "Економіка", напрям "Фінанси, банківська справа та страхування", напрям "Менеджмент", напрям "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Тематичні розділи журналу

  1. Напрям «Економіка»: економічна теорія та історія економічної думки; пріоритети функціонування зовнішньо-економічного сектору; розвиток економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіко-екологічні засади розвитку суспільства; інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; розвиток грошових відносин; обліково-аналітичне забезпечення діяльності бізнесу; статистичні і математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
  2. Напрям «Фінанси, банківська справа та страхування»: проблеми функціонування фінансових систем: світовий досвід і національний вимір; удосконалення процесів у банківській сфері; розвиток кредитних відносин в економіці; страхування як форма ризик-менеджменту.
  3. Напрям «Менеджмент»: пріоритети управління зовнішньо-економічною діяльністю; розвиток менеджменту на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки; інноваційні технології менеджменту.
  4. Напрям «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: розвиток суб'єктів господарювання на мікро- та мезорівнях; розвиток форм підприємництва; торгівельні відносини як індикатор економічного зростання; проблеми здійснення біржової діяльності.