Нормативні документи з планування та організації освітнього процесу

Положення про індивідуальний графік навчання здобувачів
Типове положення про науково-методичну комісію факультету/інституту
Положення про навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти
Положення про науково-методичну раду
Положення про організацію підсумкової атестації
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
Положення про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та визначення їхніх рейтингів
Додаток. Таблиця розрахунку рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників
Положення про відкриті заняття
Положення про дуальну форму здобуття освіти
Положення про відрахування, поновлення, переведення здобувачів вищої освіти та перезарахування кредитів ЄКТС
Положення про організацію освітнього процесу
Додаток 1 Норми часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників
Положення про рейтингове оцінювання знань здобувачів