Загальна характеристика

ЗВО «Подільський державний університет» створений Постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2004 року за № 472 на базі Кам'янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту заснованого у 1919 році. Підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Розташований у мальовничому історичному центрі Поділля, місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області, на скелястих берегах річки Смотрич, яка є притокою річки Дністер.

Місія, візія, цінності та принципи розвитку ЗВО «Подільський державний університет»

Місія університету

Університет – багатогалузевий заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за рівнями вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність. Мовою викладання в університеті є державна мова України.

Місією університету є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового покоління шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні дисциплін, науковій і професійній діяльності фахівців для ключових сфер розвитку держави. Сприяння у подоланні сучасних викликів шляхом удосконалення і розвитку освітніх послуг, які відповідають технологічній конвергенції різних областей знань у сфері продовольчої, соціальної, економічної та державної безпеки, що представляють собою прогресивні розробки і формують конкурентні переваги та резерви сталого розвитку і стійкого економічного зростання.

Візія

Ми хочемо побудувати систему, яка сама є інтелектом, породжує інтелект і впливає на розвиток та гармонізацію суспільства.

Цінності

Взаємоповага. Ми поважаємо особистість і людську гідність кожного; ми чуємо і цінуємо думку кожного в контексті етичних норм.

Єдність колективу. Ми будуємо міцні ділові стосунки із колегами, партнерські відносини із студентами на основі взаємної підтримки та допомоги кожному проявити себе.

Креативність. Ми створюємо відкрите середовище для продукування нових нестандартних шляхів вирішення існуючих та майбутніх проблем і поставлених завдань.

Ініціативність. Ми підтримуємо та заохочуємо будь-які ідеї та їх реалізацію, що сприятиме досягненню місії та стратегії ЗВО «ПДУ».

Якість. Ми надаємо послуги, що відповідають сучасним вимогам та стандартам, використовуючи свої професійні знання, компетентності, досвід та технології. Ми діємо з метою досягнення найвищого результату у своїй професійній діяльності.

Гармонія освіти, науки та бізнесу. Ми формуємо сучасний світогляд в органічній взаємодії освіти, науки та бізнесу.

Відкритість до позитивних змін. Ми активно і відкрито сприймаємо, використовуємо і продукуємо нові знання, вміння, навички.

Професіоналізм. Ми є компетентними та майстерними у своїй професії, здатні самовдосконалюватися та розвиватися для того, щоб вирішувати професійні задачі.

Відповідальність та порядність. Ми дотримуємося в нашому середовищі морально-етичних норм та кодексу академічної доброчесності; відповідаємо за взяті на себе зобов'язання. Ми приймаємо наслідки своїх дій та недотримання своїх зобов'язань.

Принципи

Адаптивність та саморегульованість – гнучкість, здатність швидко реагувати на зміни, мобілізувати власний потенціал з метою досягнення цілей.

Інноваційність – реагування на виклики часу через створення та використання новітніх технологій та продуктів.

Інтеграція – взаємодія та співпраця зі стейкхолдерами для задоволення взаємних інтересів та реалізації місії ЗВО «ПДУ».

Конкурентоздатність – спроможність задовольняти потреби стейкхолдерів краще за конкурентів (шляхом створення максимальних переваг).

Студентоцентризм – співпраця із здобувачами вищої освіти як рівноправними учасниками освітнього процесу.

Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.

Академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти шести фундаментальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності й мужності. 

Ефективність – оптимальний економічний і соціальний результат діяльності ЗВО «ПДУ».

Безперервність розвитку – постійне вдосконалення та оновлення  усіх складових системи ЗВО «ПДУ».

Реалізація здібностей, талантів, компетентностей – створення та забезпечення умов для самореалізації та розвитку здібностей та талантів кожного.

Збалансованість ресурсного потенціалу – гармонійне поєднання складових діяльності ЗВО «ПДУ».

Дотримання цінностей університету майбутнього – безумовне дотримання цінностей ЗВО «ПДУ».

Гармонійне природокористування – відповідальність перед природою та прийдешніми поколіннями, свідоме розуміння і ставлення до природи.