Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії

Department of Veterinary Medicine, Internal Pathology and Surgery

Викладацький склад

 

Кафедру створено у 2017 року в результаті об'єднання двох випускових кафедр (ветеринарного акушерства і хірургії, внутрішніх хвороб та гігієни тварин) факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Фундатором кафедри був доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, академік академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, народний депутат України 2-го скликання Валентин Андрійович Яблонський. Саме з ініціативи В. А. Яблонського та його колег був створений ветеринарний факультет і створена перша в Україні наукова школа вчених імунології репродукції тварин.

У різні роки кафедру внутрішніх хвороб та гігієни тварин очолювали професори В.Ф. Матусевич, І.Н. Гриценко, доценти М.М. Феклістов, В.М. Дяченко, Г.М. Головатий, І.А. Маленький (1998-2002 рр.), І.О. Луценко (2002-2005 рр.), В.В. Горюк  (2005-2010 рр.), професор О.П. Коняхін (2010-2015 рр.). В період з 1998 по 2016 рік завідувачем кафедри ветеринарного акушерства і хірургії був кандидат біологічних наук, доцент О.О. Боднар. На сьогоднішній день продовжувачем традицій наукової школи кафедри є доктор ветеринарних наук, професор М.М. Желавський, який завідував нею з 2017 року.

На кафедрі сформований потужній науково-педагогічний колектив, який забезпечує навчання майбутніх лікарів ветеринарної медицини за основними клінічними напрямками підготовки. До складу кафедри входить: кандидат біологічних наук, доцент О.О. Боднар; кандидати ветеринарних наук, доценти: В.В. Горюк; О.Д. Степанов; С.П. Керничний; Т.В. Захарова; Ю.В. Горюк, кандидат сільськогосподарських наук, асистент Р.В. Колінчук; асистенти В.П. Мізик та Бетлінська Т.В. Навчальний процес на кафедрі також забезпечує старший лаборант І.В. Тімакіна.

Кафедра є однією із ведучих на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві на якій здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за усіма освітніми ступенями, спеціальностями та освітніми програмами галузі ветеринарної медицини. На кафедрі функціонує аспірантура. Відповідно до освітньої програми та навчальних планів на кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин; внутрішні хвороби тварин; національне і міжнародне ветеринарне право; імунологія репродукції тварин; спеціальна пропедевтика; терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин; внутрішня медицина та патологія репродуктивної системи; клінічна ветеринарна патологія; адаптаційна фізіологія за впливу абіотичних чинників; загальна і спеціальна хірургія; оперативна хірургія, топографічна анатомія з основами анестезіології; біотехнологія відтворення продуктивних тварин; акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин тощо.

За понад тридцятирічне існування кафедри науково-педагогічними працівниками напрацьовано цілий ряд напрямів наукових досліджень, серед яких: вивчення імунного статусу та неспецифічної реактивності тварин в залежності від їх фізіологічного стану та при патології репродуктивної системи і молочної залози; розробка ефективних лікувальних схем, методів та засобів терапії неплідних самок, відновлення і стимуляція їх статевої функції, профілактики різних форм неплідності; розробка ефективних діагностичних і лікувальних заходів в системі терапевтичної диспансеризації тварин; розробка ефективних комплексних методів лікування та попередження пухлин у собак та котів; вдосконалення методів місцевого та загального знеболення дрібних домашніх та сільськогосподарських тварин тощо.

За результатами науково-дослідної роботи співробітниками кафедри за останні 5 років захищено одну докторську та 27 кандидатських дисертацій. Отримано 22 патенти України, опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних праць, видано 10 посібників, 18 науково-методичних рекомендацій для виробництва.

Науково-педагогічні працівники приймають активну роботу в спеціалізованій вченій раді у Львівському національному університеті ветеринар­ної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «Ветеринарне акушерство», «Фізіологія людини і тварин». Приймають постійну участь в засіданнях академії наук вищої школи України, Малої академії наук України, національної академії аграрних наук України.

Навчальна робота кафедри втілюється ретельною клінічною підготовкою, яка здійснюється на клініці продуктивних та домашніх тварин. Наукова робота здобувачів вищої освіти є складовою науково-педагогічної діяльності кафедри. На кафедрі функціонують наукові гуртки з імунології репродукції тварин, ветеринарного акушерства, внутрішніх хвороб тварин, клінічної діагностики хвороб тварин та хірургії. Студенти неодноразово отримували призові місця у конкурсі студентських наукових робіт, а також в фахових олімпіадах за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Результати наукової діяльності співробітників та аспірантів кафедри неодноразово представлялися на вітчизняних та зарубіжних конгресах, симпозіумах, конференціях. Укладено договори про науково-технічну співпрацю зі спорідненими кафедрами Національного універ­ситету біоресурсів і природокористування України, Львівським національним університетом ветеринар­ної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Харківською зооветеринарною академією та ін., а також кафедрою хірургії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова, Тернопільською дослідною станцією НААН України.

Колектив кафедри активно впроваджує консалтингові послуги, надає практичну допомогу та залучається до виконання госпдоговірних тематик щодо проведення диспансеризації, комплексу діагностичних, лікувальних та профілактичних робіт з питань акушерської, гінекологічної та внутрішньої патології і хірургічних хвороб тварин в господарствах Подільського регіону та Буковини. За надання допомоги виробництву співробітники кафедри неодноразово заохочувалися преміями, нагороджувались почесними грамотами та відзнаками.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з ЗВО Польщі: SGGW, Краківським рольничим університетом, Вроцлавським природничим університетом.