849

Мізик Володимир Павлович

Науковий ступінь:
Вчене звання:

: +38 096-655-90-00
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8962-8459
Scholar

Місце і дата народження:
25 липня 1961 року в    с. Липи Кам'янець-Подільського району, Хмель-ницької області


Освіта:
Вища. У 1984 році з відзнакою закінчив Кам'янець-Подільський сільсько-господарський інститут, за спеціальністю ветеринарний лікар.


Напрям наукового дослідження:
«Діагностичні та лікувально-профілактичні заходи при функціональних розладах  яєчників корів та телиць»


Викладає навчальні дисципліни:
«Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин»
«Технологія відтворення тварин»


Діяльність:

 • З жовтня 1986 по жовтень 1989 року аспірант кафедри ветеринарного акушерства і хірургії  КПСГІ;
 • З січня 1990 року  по вересень 2006 року асистент кафедри ветеринарного акушерства і хірургії  ПДАТУ;
 • З вересня 2006 по жовтень 2016 року – старший викладач  кафедри ветеринарного акушерства і хірургії ПДАТУ;
 • З жовтня 2016 року старший викладач кафедри ветеринарного акушерства,  внутрішньої  патології  та  хірургії.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Нагороди: нагороджений почесними грамотами Кам'янець-Подільської міської ради;  Кам'янець-Подільської районної ради та ПДАТУ.
Патенти: Патент на корисну модель  №70074 Україна, МПК (2012.01) А 61D 7/00.  Спосіб йодотерапії корів за ендометриту / Боднар О.,Білецький В.С, Кульчицький В.П.,  Мізик В.П., заявник та власник Подільський державний аграрно-технічний університет. u 2011. - №13536. Заявл. 17.11.2011; Опубліковано25.05.2012; Бюлетень №9.


Основні наукові статті:

 1.  Боднар О. Керничний С., Мізик В. Розробка комплексних схем відновлення та стимуляції відтворної функції свиноматок. Науковий Вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Б. Церква, 2010.- Вип.6.(79).- С. 30-32.
 2. Боднар О., Керничний С.П., Білецький В.С, Мізик В.П. Регіонарна йодотерапія за ендометриту у корів. Науковий вісник СНАУ, серія «Ветеринарна медицина». Суми. 2012.- С.88-89.
 3. Огородник Н.З., Віщур О.І., Мізик В.П. Стан природних механізмів захисту у відлучених поросят за дії імунотропного препарату. Науковий журнал «Біологія тварин». Том  17 , N 1. Львів. 2015.- С.78-84.
 4. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Колінчук Р. В., Мізик В.П. Виявлення алелів гена ВоLADRB3.2 асоційованих з некробактеріозом у корів чорнорябої молочної породи. Науковий журнал «Розведення і генетика тварин». - Вінниця, в. 51.- 2016.- С. 205-213.
 5. Мізик В.П. Ефективність суспензії «Ніоксітіл» в комбінованій терапії корів за метриту. XV міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва», присвячена  95-річчю факультету ветеринарної медицини.(Збірник матеріалів конференції). – Київ, 2016. – С.158-159.
 6. Мізик В. П. Застосування ніоксітілу та оксілату при гнійно-катаральному ендометриті корів. Аграрна наука та освіта Поділля: зб. наук. праць міжнародної науково практ. конф. Ч.1. Тернопіль: Крок, 2017. С. 338-340.
 7. Желавський М. М., Боднар О.О., Керничний С.П., Мізик В.П.  Актуальні проблеми гестозу корів. Конференція сучасні методи діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині (Львів, 29-30 листопада 2018 р.) : Тези доповідей. ‒ Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, 2018. С. 54-55.
 8. Желавский Н. Н., Мизык В.П., Керничный С.П. Актуальные вопросы бесплодия коров западного Подолья Украины // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины» Т. 54, Вып. 2. 2018. С. 26-29
 9. Чепурна В.А.,Супрович Т.М., Віщур О.І., Мізик В.П. Система антиоксидантного захисту у корів хворих на субклінічну форму маститу, за дії ліпосомального препарату. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок інституту біології тварин. Львів, 2019. №1. С.117-123.
 10. M.M. Zhelavskyi , O.Ya. Dmytriv , V.P. Mizyk. Changes in cellular factors of local immunity udder of cows with mastitis.Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2019, т 21, № 93. С.46-52.
 11. Желавский Н.Н., Керничный С.П., Боднар А.А., Мизык В.П. Значение энергетического обмена в организме коров при обеспечении их репродуктивной функции. //Материалы Международной науч.-практ. конференции «Актуальные проблемы лечения и профилактики болезней молодняка», Витебск, 2-4 ноября 2020. Витебск: ВГАВМ, 2020. - С.35-39
 12. В. Чепурна, Т. Супрович, О. Віщур, В. Мізик. Стан Т- і В клітинної ланок імунітету корів, хворих на субклінічну форму маститу, за використання ліпосомального препарату. Bulletin of the Black Sea Littoral. 2020, Issue 96. С. 44-51.
 13. Горюк Ю. В,. Кухтин М. Д, Коваленко В. Л., Мізик В. П. Токсикологічна оцінка препарату «Фагомаст» для лікування корів за маститу // Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. – 2021. – №7. – С. 29–34
 14. Chepurna V.A, Suprovych T.M, Vishchur O.I, Mizik V.P. Influence of liposomal drug on the intensity of proteins oxide modification processes in subclinical mastitis of cows. Bìol. Tvarin. 2021; 23 (2): 10–14. DOI:10.15407/animbiol23.02.010.
 15. Chepurna V. Effect of liposomal preparation on antioxidant protection system in sub-clinical mastits of cows / V. Chepurna, V. Mizyk // Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. – 2022. – Vol. 102-103. – P. 5–8. Doi:https://doi.org/10.37000/abbsl. 2022.102.01
 16. Вплив препарату «Фагомаст» на життєдіяльність інфузорій та слизову оболонку очей кроликів / Ю. Горюк [та ін.] // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка.- 2022.-Т.35.- С.55-62

Основний методичний доробок :

 1.  Мізик В.П., Керничний С.П. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільсько-господарських тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 59с.
 2. Мізик В.П. Методичні рекомендації до самостійного опрацювання тем з навчальної дисципліни "Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин" для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету вете-ринарної медицини і біотехнологій у тваринництві. Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 24с.
 3. Мізик В.П. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин»  Тема: «Ветеринарна гінекологія» для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 69с.
 4. Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Керничний С.П., Мізик В.П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин».  Тема: «Ветеринарне акушер-ство», для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський. 2017. 63с.
 5. Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Керничний С.П., Мізик В.П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин».  Тема: «Оперативне акушерство, післяродові ускладнення та неонатальна патологія», для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський. 2017. 52с.
 6. Мізик В.П. Методичні вказівки до самостійного опрацювання тем з навчальної дисципліни "Біо-технологія відтворення продуктивних тварин " для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і біотехнологій у тваринництві. Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський. 2017. 28с.
 7. Мізик В.П., Керничний С.П. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни "Біотехнологія відтворення продуктивних тварин" для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і біотехнологій у тваринництві. Типограф. ПДАТУ. Кам'янець-Подільський. 2017. 52с.
 8. Желавський М.М., Горюк В.В., Керничний С.П. , Мізик В.П. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Тема «Патологія молочної залози» /Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам'янець-Подільський, 2019. 78 с.
 9. Мізик В.П., Керничний С.П. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Ветеринарна андрологія» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019. 46 с.
 10. Мізик В.П., Керничний С.П Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за розділом «Трансплантація ембріонів» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ, 2019. 50 с.
 11. Керничний С.П., Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О., Мізик В.П., Захарова Т.В., Колінчук Р.В., Бетлінська Т.В. Методи регуляції статевої функції у тварин. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» на основі ПЗСО спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський. ‒ 2020. – 31 с
 12. Керничний С.П., Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О., Мізик В.П., Захарова Т.В., Колінчук Р.В. Програма пісумкового контролю знань з дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський. ‒ 2020. – 145 с
 13. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія відтворення тварин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» заочної форми навчання. / В.П. Мізик ПДАТУ. м. Кам'янець-Подільський, 2021. 126 с.
 14. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія відтворення тварин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. / В.П. Мізик ПДАТУ. м. Кам'янець-Подільський, 2021. 107 с.
 15. Тестові питання з навчальної дисципліни «Технологія відтворення тварин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.П. Мізик ПДАТУ. м. Кам'янець-Подільський, 2021.42 с.
 16. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчаль-ної дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тва-рин» за розділом «Штучне осіменіння тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – Ветеринарна медицина /С.П. Керничний, В.П. Мізик – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 126с.
 17. Методичні рекомендації для самостійного опрацювання тем з навчальної дисципліни «Технологія відтворення тварин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / В. МІЗИК.  ЗВО «ПДУ», 2022. 99с