Кафедра професійної освіти

Department of Vocational Education

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Контакти:
Телефон: (03849) 6-83-74
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету створена у вересні 2004 року (наказ № 109-К).

Кафедра професійної освіти – базовий структурний підрозділ ПДАТУ, що проводить навчально-виховну і науково-методичну діяльність напряму «Професійна освіта» з відповідних нормативних професійно-орієнтованих дисциплін, україномовних і психологічних дисциплін для усіх інших напрямів підготовки фахівців у ПДАТУ. Здійснює наукову, науково-дослідну та практично-зорієнтовану діяльність за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

Кредо кафедри: щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому.

Місія кафедри – підготовка розвинених компетентних фахівців, які мають лідерські якості, є конкурентними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію у професійному і суспільному середовищі й володіють соціальною мобільністю.

Стратегія розвитку кафедри

Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності педагогів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки здобувачів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших ЗВО; співробітництві між науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти.

Стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є:

 • поглиблення знань інноваційного характеру в галузі професійної педагогіки, педагогічної психології, креативних технологій навчання, теорії і методики педагогічної діяльності, оволодіння засобами впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • поглиблення спеціальних знань в галузі конструювання змісту та дидактичного проектування спеціальних навчальних дисциплін;
 • пошук і втілення в життя новітніх методів аналізу, вибору і моделювання оптимальних інженерно-педагогічних та організаційних рішень;
 • вироблення у студентів здатності до виконання науково-дослідницької роботи за професійно-педагогічним спрямуванням;
 • розвиток спеціальних умінь продукування нових знань щодо технології ефективного навчально-виховного процесу.

Головними завданнями кафедри є:

 • фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах, в освітніх установах та організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності;
 • організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед здобувачів вищої освіти, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв'язків з випускниками університету;
 • безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей здобувачів вищої освіти;
 • комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів; ефективне використання сучасної навчальної техніки та обладнання;
 • участь у професійній орієнтації абітурієнтів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів;
 • допомога викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • проведення наукових досліджень з наукових проблем за профілем кафедри;
 •  організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
 • співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 6 науково-педагогічних працівників, з них:
- докторів наук, професорів – 1;
- кандидатів наук, доцентів – 3;
- кандидатів наук, асистентів – 1;
- асистентів – 1.
Викладачі кафедри забезпечують підготовку майбутніх фахівців-аграріїв на усіх факультетах. Кафедра є випусковою для спеціальності «Професійна освіта».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Освітній ступінь  «бакалавр»

 • Психологія;
 • Професійна педагогіка;
 • Методика виховної роботи;
 • Педагогічна майстерність;
 • Технічні засоби навчання;
 • Організація виховної роботи;
 • Основи транспортної психології;
 • Професійне діловодство;
 • Психологія управління;
 • Методика контролю знань;
 • Методика викладання загально-технічних дисциплін;
 • Управління освітнім процесом у ЗВО;
 • Методика викладання спеціальних дисциплін;
 • Методика виробничого навчання;
 • Культура ділового спілкування;
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Культура наукової мови;
 • Виробничо-педагогічна практика.

Освітній ступінь «магістр»

 • Педагогіка вищої школи;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Організація і планування навчального процесу у ПТНЗ;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ПТНЗ;
 • Організація і планування навчального процесу у ЗВО;
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ЗВО;
 • Організація методичної роботи у ЗВО;
 • Методика викладання інженерних дисциплін;
 • Соціально-педагогічна психологія;
 • Сучасні педагогічні технології;
 • Організація виховної роботи у ЗВО;
 • Ділова українська мова;
 • Інженерна психологія;
 • Переддипломна практика.

Освітньо-науковий ступінь "доктор філософії"

 • Управління науковими проектами;
 • Інноваційність в освіті;
 • Педагогічна риторика та іміджеологія;
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи;
 • Теорія і практика педагогічного експерименту / Математичні методи в педагогіці;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Асистентська педагогічна практика.

Наукова робота кафедри

На кафедрі функціонує науково-пошукове товариство викладачів та здобувачів вищої освіти з досліджень проблем компетентнісно-особистісного підходу у підготовці фахівців-аграріїв, здійснюється дослідження у рамках спеціальної науково-дослідної теми. Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, членами редакційних колегій фахових видань, членами методичної ради МОН України, експертної комісії України. Науковці кафедри є авторами наукових статей, монографій, навчальних посібників та підручників, які активно використовують у навчальному процесі вищих аграрних навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Професійна освіта» та іншими агроінженерними спрямуваннями. За останні 5 років науковці кафедри прийняли участь у 12 міжнародних конференціях, за результатами яких опублікували 47 наукових статей та тез доповідей.

Бази педагогічної практики (спеціальність „Професійна освіта”)

Освітній ступінь „бакалавр”
Вид практики – виробничо-педагогічна
Місце проведення:

 • професійні аграрні ліцеї;
 • професійно-технічні училища.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • вихователь гуртожитку;
 • майстер виробничого навчання професійно-технічного закладу освіти.

Базові навчальні заклади:

 • Кутківецький професійний аграрний ліцей;
 • Говорський професійний аграрний ліцей;
 • Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей;
 • Полянський професійний аграрний ліцей;
 • Балинське ВПУ № 36;
 • Дзеленецький професійний аграрний ліцей;
 • Грицівське ВПУ № 38;
 • Новоселицький професійний аграрний ліцей;
 • Деражнянський професійний аграрний ліцей;

Освітній ступінь „магістр”
Вид практики - переддипломна
Місце проведення:

 • аграрні коледжі;
 • заклади передвищої фахової освіти.

Виконувані функції:

 • майстер виробничого навчання;
 • педагог професійного навчання;
 • класний керівник;
 • лаборант.
 • викладач спеціальних дисциплін навчального закладу

Базові навчальні заклади:

 • Коледж ПДАТУ;
 • Снятинський коледж ПДАТУ;
 • Бучацький коледж ПДАТУ;
 • Хотинський коледж ПДАТУ;
 • Кіцманський коледж ПДАТУ;
 • Новоушицький коледж ПДАТУ;
 • Шепетівсикий коледж ПДАТУ;
 • Сокирянське ВПУ;
 • Балинське ВПУ.

Освітньо-науковий ступінь  "доктор філософії"
Вид практики – асистентська педагогічна практика
Місце проведення:

 • заклади вищої освіти.

Виконувані функції:

 • викладач закладу вищої освіти;
 • асистент;
 • методист.

Базові навчальні заклади:

 • Кафедра агроінженерії і системотехніки ПДАТУ;
 • Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ПДАТУ;
 • Кафедра транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу ПДАТУ;
 • Кафедра загальнотехнічних дисциплін ПДАТУ;
 • Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів ПДАТУ.