Рослинництва, селекції та насінництва

Department of Crop Production, Selection and Seed Production

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Кафедра рослинництва , селекції та насінництва є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування. Реорганізована в 2021 році.

Кафедра забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти на рівні бакалавр, магістр та аспірант (доктор філософії) відповідає за рівень підготовки цих фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських і аспірантських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних і дисертаційних робіт, виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 201«Агрономія».

Історична довідка

1920 року (9 серпня) за пропозицією професора М.І. Геращенка, декана с.-г. факультету Кам'янець-Подільського державного університету, створено секцію (катедру) загального і приватного хліборобства, де приват-доцент В.П. Храневич розпочав читати курс лекцій – культурні рослини і луківництво.

1921-1924 рр. – завідував кафедрою професор С.І. Городецький.

1924-1934 рр. – завідувачем кафедри був призначений професор В.П. Шиван.

У січні 1927 року 4 кафедри агрономічного факультету були об'єднані в кафедру природи, сільського господарства і культур Поділля, до складу кафедри входило 29 співробітників і 24 аспіранти.

З 1954 року (26 жовтня) після відновлення роботи Кам'янець-Подільського с. -г. інституту знову запрацював агрономічний факультет.

1954-1958 рр. – завідувачем кафедри рослинництва і деканом факультету був призначений доцент Н.С. Бабченко.

1958-1963 рр. – кафедру рослинництва і агрономії очолював доцент Б.Й. Хмельов.

1963-1970 рр. – кафедру рослинництва очолював доцент В.С. Кочетком, згодом професор, ректор Луганського СГІ.

1970-1973 рр. – завідувачем кафедри рослинництва був призначений професор М.П. Перепічко.

1973-2005 рр. – кафедру рослинництва, селекції і насінництва очолювала професор О.С. Алексеєва.

2005-2008 рр. завідувачем кафедри рослинництва, селекції, насінництва і генетики призначений професор І.М. Ковтуник.

2003-2015 рр. – кафедра кормовиробництва (з 1983 р.) реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувач професор М.І. Бахмат.

2008-2015 рр. кафедра селекції, насінництва і генетики реорганізована в кафедру селекції, насінництва і загально-біологічних дисциплін, завідувач професор О.С. Гораш.

2015-2019 рр. – дві кафедри факультету були об'єднані в одну кафедру рослинництва, селекції і насінництва, завідувач професор О.С. Гораш.

2019 р. – кафедра реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувачем кафедри обрано професора М.І. Бахмата.

2021 р. – кафедра реорганізована в кафедру рослинництва, селекції та насінництва, завідувачем кафедри обрано професора Вероніку ХОМІНУ.

За кафедрою закріплені п'ять навчальних аудиторій. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 4 мультимедійних проектори та мультимедійний широкоформатний монітор. Є сучасний комп'ютерний клас на 10 комп'ютерів з підключенням до мережі Internet з методики наукових досліджень.

 Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Вступ до фаху
 • Генетика
 • Біотехнологія
 • Селекція сільськогосподарських культур
 • Лікарські рослини
 • Технічні культури
 • Основи наукових досліджень
 • Комп'ютерні методи в агрономії
 • Система технологій в галузі рослинництва
 • Система технологій галузей в  с.г
 • Рослинництво
 • Селекція та насінництво с.-г. культур
 • Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 • Біотехнологія у захисті рослин
 • Буряківництво
 • Фітонцидно-лікарські рослини
 • Насіннєзнавство
 • Польове кормовиробництво
 • Кормовиробництво та луківництво
 • Агрономія з оновами польового кормовиробництва
 • Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування с.-г. культур 
 • Системи сучасних інтенсивних технологій
 • Біотехнологія в рослинництві
 • Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 • Генетика і біотехнологія
 • Селекція і насінництво гетерозисних гібридів
 • Енергетичні рослинні ресурси
 • Методика наукових досліджень
 • Агрономія
 • Рослинництво з основами кормовиробництва
 • Технології органічного рослинництва
 • Кваліфікаційна експертиза сортів рослин
 • Біоенергетичні культури і буряківництво
 • Агроресурси лучних фітоценозів
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін

Методика наукових  досліджень в агрономії  та організація підготовки дисертаційної роботи

При кафедрі функціонує лабораторія рослинництва з вивчення польових сільськогосподарських культур, створені колекції зернових, круп'яних, технічних і біоенергетичних рослин. Це дає змогу проводити практичні заняття з дисциплін кафедри, поглиблювати вивчення біологічних та морфологічних особливостей польових культур.

Навчальні практики проводяться провідними викладачами кафедри згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

Методична робота

Викладачами кафедри щорічно поновлюється необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми та навчально-методичні комплекси до них.

Зараз активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою мережі комп'ютерної системи Moodle.

За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Видано підручники та навчальні посібники, серед них:  

 • «Круп'яні культури навчальний посібник» ( автори - Кващук О.В., Сучек М.М., Хоміна В.Я., Сучек М.М., Пастух О.Д.
 • «Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу західного: монографія» (Хоміна В.Я.)
 • «Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного: монографія» (автори – Хоміна В.Я., Сухар С.В.)
 • «Атлас лікарських рослин: Навчальний посібник» (автори – Хоміна В.Я., Климишена Р.І.,  Шейко І.М.)
 • «Управління продуційним процесом пивоварного ячменю» (автор – Гораш О.С.;
 • «Ячмінь озимий пивоварний» (автори – Гораш О.С., Климишена Р.І.) – два видання;
 • «Ячмінь ярий» (автори – Гораш О.С., Климишена Р.І.);
 • «Хвороби лікарських рослин» (автори Шевчук В.К., Вільчинська Л.А.);
 • «Ячмінь: управління пивоварною якістю: Монографія» (автори – Гораш О.С., Климишена Р.І.).

Крім цього, викладачами кафедри видано більше 80 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних дипломних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «Рослинництво», 06.01.12 – «Кормовиробництво і луківництво», 06.01.05 – «Селекція і насінництво». Керівництво науковими дослідженнями здійснюють професори Хоміна В.Я., Гораш О.С.; доцент Вільчинська Л.А.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить польові дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування сільськогосподарських культур. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує науковий гурток та постійно видається стінгазета «Вавіловець», в якій висвітлюються питання науки і навчального процесу. Керівник гуртка – доцент Вільчинська Л.А.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази університету, досягнуті успіхи у підготовці фахівців, виховання студентської молоді професору кафедри Горашу О.С. оголошена подяка ректора.

 

 

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;

реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;

проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри та факультету, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;

формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі з ветеранами АТО, керівниками с.-г. підприємств.  

Кураторами студентів є доценти Вільчинська Л.А., Хмелянчишин Ю.В.