ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПІДГОТОВЛЕНО НА ЗАПИТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОНП «АГРОНОМІЯ» У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПІДГОТОВЛЕНО НА ЗАПИТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОНП «АГРОНОМІЯ» У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

      

1. перелік аспірантів із зазначенням тем дисертацій та наукових керівників.
2. приклад індивідуального навчального плану аспіранта із зазначенням переліку обраних аспірантом дисциплін вільного вибору;
3. приклад індивідуального плану наукової роботи із зазначенням теми дисертаційної роботи, форми і частоти проміжної атестації, обсягу і графіку наукової роботи, націленої на забезпечення виконання вимог до наукової кваліфікації здобувача (публікації, конференції тощо);
4. витяги з протоколів засідань Вченої ради, факультету, університету, де затверджувалися та змінювалися теми наукових досліджень аспірантів, призначення наукових керівників;
5. інформацію за освітньо-науковою програмою (ОНП) «Агрономія» щодо оцінювання спроможності створення разових спеціалізованих Вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів;
6. акти впровадження наукових результатів у освітній процес чи у виробництво (за наявності);
7. витяги із засідань Вченої ради, протоколи круглих столів чи інші документи, які засвідчують участь роботодавців, аспірантів та академічної спільноти у формуванні ОНП;
8. навчальні плани ОНП «Агрономія» 2019, 2020, 2021, 2022 років затвердження за денною та вечірньою формами навчання;
9. підтверджуючі документи участі стейкхолдерів у розробці і перегляді ОНП у попередні роки (2019-2021);
10. документи, що підтверджують співпрацю з роботодавцями (договори, угоди про співпрацю, протоколи засідання робочих груп тощо); 
11. документи, що підтверджують вибір здобувачами для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору;
12. посилання на інформацію про вакантні посади ЗВО, процедури конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників тощо; 
13. документи, що підтверджують академічну та/або професійну кваліфікацію викладачів, залучених до реалізації ОНП «Агрономія» (коротке CV викладачів, перелік публікацій, копії дипломів, атестатів, сертифiкатiв тощо);
14. документи (сертифікати) про планові підвищення кваліфікації викладачів, стажування, конференції, у т.ч. закордонні;
 
15. накази про стимулювання НПП, задіяних в реалізації ОНП (за наявності);
16. документи (угоди), які підтверджують співпрацю ПДУ з іншими організаціями та установами, що сприяє професійному розвитку викладачів;
17. документи, що підтверджують академічну мобільність здобувачів (за наявності);
18. матеріали, що підтверджують визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО (за наявності);
 
19. документи, що підтверджують участь здобувачів вищої освіти та викладачів у програмах міжнародного обміну, міжнародних проєктах  тощо (за наявності);
 
20. документи, що регламентують організацію практичної підготовки здобувачів;
21. приклади заходів, що вжито ПДУ для вирішення конфліктних ситуацій (за наявності);
 
22. зауваження та пропозиції попередньої акредитації чи акредитації інших програм (за наявності);
23. офіційні скарги щодо провадження освітньої діяльності як за освітньою програмою, що акредитується, так і за іншими освітніми програмами ПДУ (за наявності);
 
24. результати опитувань/анкетувань щодо рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання та викладання, а також освiтньою, органiзацiйною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;
25. договори про співпрацю із сервісами антиплагіату; приклади результатів перевірки на плагіат наукових робіт НПП та здобувачів або інші документи, що засвідчують дієвість механізму академічної доброчесності на ОНП (за наявності);
 
26. результати перевірок статей та інший наукових публікацій наукових керівників та аспірантів за ОНП за 2019-2022 роки на текстові запозичення;
27. документи, що підтверджують створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами;
28. інформація щодо безпеки освітньо-наукового процесу (наявність засобів захисту, журнали інструктажу, інформаційні плакати тощо);
29. інформація про наявність психологічної допомоги (психологічна служба, психолог тощо) та медичної допомоги (медичний кабінет ЗВО, договір із лікарнею тощо);
30. документи, що підтверджують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОНП «Агрономія» (за наявності);
 
31. документи, що підтверджують процедуру збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП (за наявності).
 
32. портфоліо: з науковою бібліотекою, гуртожитками, спортивними майданчиками, їдальнею, студентським кафе тощо; з умовами для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами; з навчальними аудиторіями, лабораторіями, комп’ютерними класами; з лабораторним обладнанням та технічними засобами, що використовуються на ОНП.
 
33. презентація чи відеофільм роботи дослідного поля, навчально-дослідних ділянок, полігонів тощо.