Патентно-ліцензійна робота закладу вищої освіти як один з пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності

Патентно-ліцензійна робота закладу вищої освіти як один з пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності

 

Патентно-ліцензійна і винахідницька робота спрямована на охорону прав інтелектуальної власності, вдосконалення існуючих і створення нових зразків (або їх елементів) засобів цивільного захисту, підвищення ефективності їх використання, пошук нових технологічних (технічних) рішень, підвищення якості науково-дослідних, дослідно-конструкторських та випробувальних робіт.

Заклад вищої освіти “Подільський державний університет” є патентовласником понад 700 охоронних документів. Щорічно університет отримує більше 30 патентів на винаходи та корисні моделі. Відповідальним за організацію роботи щодо оформлення співробітниками університету заявок на отримання охоронних документів з питань інтелектуальної власності є доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін, патентний повірений, Віталій БОНЧИК.

Винаходи стосуються різних галузей господарського комплексу держави. Запропоновані принципово нові і вдосконалено існуючі конструкції металорізального інструменту, стендів, ремонту сільськогосподарської техніки, гвинтових конвеєрів, способів переробки зернових матеріалів тощо.

Інформація про патенти публікується у фаховому виданні Національного органу інтелектуальної власності “Промислова власність”.

Реєстрація наукових розробок, як об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) супроводжується певними витратами.

За реєстрацію, видачу та подальшу підтримку чинності об’єктів інтелектуальної власності університет сплачує всі необхідні платежі.

Матеріали винаходів, на які отримані патенти України, використовуються в освітньому процесі, що дозволяє надавати здобувачам вищої освіти не тільки теоретичні, а й практичні знання з різних навчальних дисциплін, і тим самим підвищити якість здобутих знань.

Кращими винахідниками університету є: доцент кафедри агроінженерії і системотехніки Сергій ГРУШЕЦЬКИЙ,   доцент кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту  Віктор ДУБІК, викладач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Юлія ГОРЮК.

В університеті постійно надається допомога здобувачам вищої освіти і викладачам університету в оформленні заявок на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, реєстрацію авторського права, консультації щодо питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Створено і постійно поповнюється патентний фонд університету, що значною мірою полегшує роботу зі створення нових винаходів і корисних моделей.

За 2021 рік подано до Укрпатенту 32 заявки на винаходи і корисні моделі, отримано 30 патентів, з яких статус юридичної мали 9, а статус фізичної особи – 21 патент. Також отримано 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір і 2 свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин.

Окремі охоронні документи наведено нижче.

 

Віталій БОНЧИК

pat0001pat0002pat0003pat0004pat0005