Засідання робочої групи із моніторингу освітніх програм 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

17 лютого 2023 року з метою проведення моніторингу освітніх програм підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність» кафедрою економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності було проведено засідання робочої групи. Відповідно до порядку денного гарант освітніх програм та члени робочої групи обговорили та врахували результати анкетувань здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності якістю освітнього середовища, організацією освітнього процесу та політикою академічної доброчесності. У процесі обговорення виступили здобувачі вищої освіти, випускники, які зазначили, що проєкт ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та навчальний план охоплюють необхідні компетентності, розглянули можливість із врахуванням результатів анкетування здобувачів зміни назви дисципліни «Академічне письмо» на «Академічне письмо та доброчесність». Зазначена дисципліна передбачає формування у здобувачів навичок володіння на високому рівні усним та писемним науковим мовленням, розвиток умінь продукувати наукові тексти, виходячи з мети дослідження та дотримуючись кодексу доброчесності й вимог високої мовленнєвої культури. Запропонували замінити дисципліну ОКФП «Біржова діяльність» на «Економіка бізнесу», в процесі вивчення якої здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти отримають знання та вміння щодо організації та моделювання власного бізнесу, створення і розвитку інновацій та Start-up проєктів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, промисловості, торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних й новітніх методів управління. Також з метою підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності та комунікативної компетентності нашої молоді, що є необхідними уміннями в економічній діяльності запропоновано включити до обов’язкового компонента загальної підготовки дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Включити навчальну дисципліну «Вступ до фаху» до обов’язкового компонента фахової підготовки для здобувачів ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, ОС «Бакалавр» на основі ступеня «молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр». Після розгляду профільного каталогу вибіркових компонентів фахової підготовки поступила пропозиція залишити без змін, оскільки наявний перелік навчальних дисциплін сприяють формуванню загальних та спеціальних компетентностей спеціальності і необхідних програмних результатів навчання.

Активну участь в обговоренні освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти взяли такі стейкхолдери як Олександр БІЛИЙ, голова селянського (фермерського) господарства «С-Іванна», кандидат сільськогосподарських наук, Микола ПРУДИВУС, керівник ФОП «Прудивус МП», Сергій БОГАЧИК, директор філії «Кам'янець-Подільська» ТОВ СП «Нібулон», які  підкреслили важливість підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці; поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи. Також зазначили, що з метою посилення результативності проведення практичної підготовки потрібно внести зміни щодо її термінів.

  

Інформацію підготувала
завідувач кафедри економіки, підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Наталія КОРЖЕНІВСЬКА