ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ НА КАФЕДРІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

На засадах співпраці  між ЗВО Подільський державний університет і Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків УААН 19 травня 2023 року було проведено гостьову лекцію для здобувачів освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» на тему: «БІОЕНЕРГЕТИКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК». З вітальним словом до присутніх звернулася к.т.н. професор, в.о. декана факультету енергетики та інформаційних технологій Людмила МИХАЙЛОВА.

Сучасні підходи та умови вимагають якісно нового рівня освіти, зокрема використання активних методів навчання у ЗВО. Одним із таких методів є гостьова  лекція, яка спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. Наявність в аудиторії двох лекторів пожвавлює лекцію, як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить  здобувачів порівнювати, оцінювати, аналізувати і дивитися на одне і те ж явище, але з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.

Лекторами-модераторами проведеного заходу були: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Олександр ГАНЖЕНКО та доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту ЗВО Подільський державний університет Олег ТКАЧ.

Гостьову лекцію проведено з використанням платформи Zoom. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною  мультимедійною презентацією, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю Енергетичний менеджмент. Під час лекції здобувачі дізналися про рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері землі, цілі сталого розвитку, цілі та шляхи для побудови енергетичної економіки, вимоги сталості щодо вирощування біомаси, шляхи скорочення викидів парникових газів, відновлення родючості ґрунтів за тривалого вирощування біоенергетичних культур, представлена концепція виробництва і використання біопалива в Україні. Лектори повністю розкрили зміст кожного питання теми лекції, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції з тематики «Біоенергетика і сталий розвиток».

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність, компетентність  лектора Олександра ГАНЖЕНКА викликали позитивні враження, зацікавленість, відповідну розумову й поведінкову реакцію присутніх. Здобувачі вищої освіти мали змогу задати питання, висловити свої думки, отримати фахові відповіді на поставлені запитання.

По закінченню лекції здобувачі вищої освіти факультету енергетики та інформаційних технологій відзначили прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, її високий теоретико-практичний, методичний рівень, який відповідає сучасним вимогам вищої школи.

 

Завідувач кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту
Олег ТКАЧ