Засідання робочої групи із проведення моніторингу освітньої програми 211 «Ветеринарна медицина»

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства. Основні аспекти моніторингу освітніх програм включають оцінку навчальних результатів, якості викладання, адаптацію до змін, потреби ринку праці, забезпечення постійного контролю та оновлення, що сприяє підвищенню якості освіти та підготовці майбутніх фахівців до викликів сучасного світу.
В ЗВО «ПДУ» відповідно до чинного Положення «Про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» (нова редакція) від 27.10.2023 р. на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві відбулося засідання робочих груп із проведення моніторингу освітніх програм другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (гарант програми, д-р вет. наук Горюк Ю.В.). До обговорення ОП залучилися стейкхолдери (Білянський Ю.О., канд. екон. наук, директор ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет», Біляр І.Г., в.о. директора ВСП «Кіцманський фаховий коледж Закладу вищої освіти “Подільський державний університет», представники Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області), здобувачі, розробники ОП, випускники.
У процесі обговорення гарант освітньо-наукової програми, Юлія ГОРЮК, акцентувала увагу на сучасних вимогах до якості вищої освіти при розробці освітніх програм. Вона зазначила, що перспективи подальшого розвитку ОП «Ветеринарна медицина» полягають у активізації міжнародного співробітництва та мобільності здобувачів з метою інтеграції до світового, європейського освітнього та наукового простору; системній співпраці з державними органами, науковими установами, бізнесом, громадськістю щодо забезпечення їх участі у формуванні та проведенні освітнього процесу. Запропонувала впровадити наукове керівництво здобувачами ступеню ВО «Доктор філософії» із залученням іноземних професорів з метою поєднання в науковому пошуку підходів різних наукових шкіл до тематики досліджень здобувачів. Оксана КОВАЛЬОВА, аспірантка 1-го курсу, на засіданні робочої групи із проведення моніторингу ОП зазначила, що в освітньо-науковій програмі чітко визначені цілі, завдання, зміст та освітні компетентності, що формуються в результаті вивчення кожної дисципліни. Важливою особливістю представленої програми є можливість поєднання загальнонаукової, фахової, науково-педагогічної та практичної підготовки доктора філософії, що дозволяє формувати індивідуальну освітню траєкторію
Присутні роботодавці відзначили високу теоретичну та практичну підготовку випускників, яку вони отримують в стінах ЗВО «ПДУ», та висловили вдячність на адресу керівництва, гарантів програм, викладачів, які в непростих сьогоднішніх умовах забезпечують високий рівень знань у випускника, а також готовність долучитися до освітнього процесу підготовки майбутніх лікарів ветеринарної медицини шляхом читання лекцій, проведення тренінгів і вебінарів.
Щиро дякуємо всім учасникам ‒ роботодавцям, здобувачам та викладачам програми за конструктивний діалог! Сподіваємося на тривале та плідне співробітництво!


Юлія ГОРЮК,
Гарант ОП «Ветеринарна медицина»