12, Shevchenko Str., Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, Ukraine, 32316

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПІДГОТОВЛЕНО НА ЗАПИТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОНП «АГРОНОМІЯ» У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПІДГОТОВЛЕНО НА ЗАПИТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОНП «АГРОНОМІЯ» У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

      

1. перелік аспірантів із зазначенням тем дисертацій та наукових керівників.
2. приклад індивідуального навчального плану аспіранта із зазначенням переліку обраних аспірантом дисциплін вільного вибору;
3. приклад індивідуального плану наукової роботи із зазначенням теми дисертаційної роботи, форми і частоти проміжної атестації, обсягу і графіку наукової роботи, націленої на забезпечення виконання вимог до наукової кваліфікації здобувача (публікації, конференції тощо);
4. витяги з протоколів засідань Вченої ради, факультету, університету, де затверджувалися та змінювалися теми наукових досліджень аспірантів, призначення наукових керівників;
5. інформацію за освітньо-науковою програмою (ОНП) «Агрономія» щодо оцінювання спроможності створення разових спеціалізованих Вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів;
6. акти впровадження наукових результатів у освітній процес чи у виробництво (за наявності);
7. витяги із засідань Вченої ради, протоколи круглих столів чи інші документи, які засвідчують участь роботодавців, аспірантів та академічної спільноти у формуванні ОНП;
8. навчальні плани ОНП «Агрономія» 2019, 2020, 2021, 2022 років затвердження за денною та вечірньою формами навчання;
9. підтверджуючі документи участі стейкхолдерів у розробці і перегляді ОНП у попередні роки (2019-2021);
10. документи, що підтверджують співпрацю з роботодавцями (договори, угоди про співпрацю, протоколи засідання робочих груп тощо); 
11. документи, що підтверджують вибір здобувачами для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору;
12. посилання на інформацію про вакантні посади ЗВО, процедури конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників тощо; 
13. документи, що підтверджують академічну та/або професійну кваліфікацію викладачів, залучених до реалізації ОНП «Агрономія» (коротке CV викладачів, перелік публікацій, копії дипломів, атестатів, сертифiкатiв тощо);
14. документи (сертифікати) про планові підвищення кваліфікації викладачів, стажування, конференції, у т.ч. закордонні;
 
15. накази про стимулювання НПП, задіяних в реалізації ОНП (за наявності);
16. документи (угоди), які підтверджують співпрацю ПДУ з іншими організаціями та установами, що сприяє професійному розвитку викладачів;
17. документи, що підтверджують академічну мобільність здобувачів (за наявності);
18. матеріали, що підтверджують визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО (за наявності);
 
19. документи, що підтверджують участь здобувачів вищої освіти та викладачів у програмах міжнародного обміну, міжнародних проєктах  тощо (за наявності);
 
20. документи, що регламентують організацію практичної підготовки здобувачів;
21. приклади заходів, що вжито ПДУ для вирішення конфліктних ситуацій (за наявності);
 
22. зауваження та пропозиції попередньої акредитації чи акредитації інших програм (за наявності);
23. офіційні скарги щодо провадження освітньої діяльності як за освітньою програмою, що акредитується, так і за іншими освітніми програмами ПДУ (за наявності);
 
24. результати опитувань/анкетувань щодо рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання та викладання, а також освiтньою, органiзацiйною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;
25. договори про співпрацю із сервісами антиплагіату; приклади результатів перевірки на плагіат наукових робіт НПП та здобувачів або інші документи, що засвідчують дієвість механізму академічної доброчесності на ОНП (за наявності);
 
26. результати перевірок статей та інший наукових публікацій наукових керівників та аспірантів за ОНП за 2019-2022 роки на текстові запозичення;
27. документи, що підтверджують створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами;
28. інформація щодо безпеки освітньо-наукового процесу (наявність засобів захисту, журнали інструктажу, інформаційні плакати тощо);
29. інформація про наявність психологічної допомоги (психологічна служба, психолог тощо) та медичної допомоги (медичний кабінет ЗВО, договір із лікарнею тощо);
30. документи, що підтверджують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОНП «Агрономія» (за наявності);
 
31. документи, що підтверджують процедуру збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП (за наявності).
 
32. портфоліо: з науковою бібліотекою, гуртожитками, спортивними майданчиками, їдальнею, студентським кафе тощо; з умовами для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами; з навчальними аудиторіями, лабораторіями, комп’ютерними класами; з лабораторним обладнанням та технічними засобами, що використовуються на ОНП.
 
33. презентація чи відеофільм роботи дослідного поля, навчально-дослідних ділянок, полігонів тощо.

Інформація про акредитацію освітньо наукових програм

 

Інформація про акредитацію освітньо наукових програм
Назва освітньої програми Наказ про проведення акредитаційної експертизи Програма виїзду експертної групи Відомості про самооцінювання Сертифікати про акредитацію
ОНП «Агрономія» наказ  програма  відомості  сертифікат 
ОНП «Економіка» наказ  програма відомості сертифікат
ОНП «Менеджмент» наказ  програма відомості сертифікат
ОНП Ветеринарна медицина наказ  програма відомості сертифікат

 

Лабораторія якісних показників продукції рослинництва

 

atestat Науково-дослідна лабораторія якісних показників продукції рослинництва – є науковим підрозділом, для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення освітнього процесу, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти до вирішення важливих наукових завдань.

Метою діяльності НДЛ  якісних показників продукції рослинництва – є проведення аналізів різних показників насіння і рослинницької продукції, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки і перепідготовки фахівців, зокрема фахівців з вищою освітою.

         Основними напрямами діяльності НДЛ є:

-   аналітичний супровід виробництва продукції рослинництва;

-  проведення лабораторних аналізів якості насіння і продукції рослинництва;

-  надання консультаційних послуг;

-  провадження інноваційної діяльності;

- комплексний аналіз зерна круп’яних, зернових, олійних та технічних культур;

-  визначення якості готової рослинної продукції;

-  визначення якісних показників насіння сільськогосподарських культур;

- сприяння підготовці здобувачів вищої освіти, вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з підприємствами, закладами вищої освіти, установами, компаніями.

 

 

ABOUT UNIVERSITY