1403

Лайтер-Москалюк Світлана Василівна

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: 097 475 68 64
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5662-7636
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
30 грудня 1977 року в селі Вартиківці, Кельменецького району Чернівецької області


Освіта:
Вища. У 2001 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію, за спеціальністю «лікар ветеринарної медицини».

Кандидатську дисертацію на тему: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування розробки кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для доїльного устаткування та молочного інвентаря» захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.12 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 6.04. 2017. В 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Напрям наукового дослідження:
Вивчення і розробка методів оцінки впливу комплексу антропогенно змінених чинників середовища та генетичних факторів на функціональний стан організму задля профілактики захворювань тварин і отримання безпечної та якісної продукції.


Викладає навчальні дисципліни:
«Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
«Ветеринарна токсикологія»
«Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології»
«Сучасні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин у промислових умовах»


Діяльність:

 • липень-серпень 1997 року - фельдшер ветеринарної медицини Ленківської ДЛВМ Кельменецького району Чернівецької області;
 • вересень 2001р. – вересень 2003 р. – лікар-ординатор кафедри внутрішніх незаразних хвороб і зоогігієни ПДАТА;
 • вересень 2003 р. – лютий 2017 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • з 27 лютого 2017 року асистент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • з 1 липня 2018 року заступник декана ФВМТТ з навчальної роботи;
 • з лютого 2019 року асистент кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України ПДАТУ;
 • з 1 жовтня 2020 року доцент цієї кафедри.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Лайтер-Москалюк С. В. Токсикологічні дослідження створеного кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «ТДС» для санітарної обробки доїльного устаткування / С. В. Лайтер-Москалюк // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень / Нац. акад. агр. наук, Ін-т вет. медицини [та ін.]. − К.: ПП «Салон СОФТ», 2016. – № 28. − С. 133 − 141.
 2. Лайтер-Москалюк С. В. Розробка режимів санітарної обробки молочного посуду та доїльного обладнання кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «ТДС» / С. В. Лайтер-Москалюк // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харк. держ. зоовет. акад. – Х.: РВВ ХДЗВА., 2016. − Вип. 32, ч. 2 «Ветеринарні науки». − С. 261 − 265.
 3. Лайтер-Москалюк С. В. Розробка режимів санітарної обробки доїльного устаткування кислотним засобом «ТДС» / С. В. Лайтер-Москалюк, А. О. Решетник, В. В. Горюк, Ю. Б. Перкій // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. − Л.: ФОП Корпан Б. І., 2016. − Т. 18, № 1(65). − Ч. 2. − С. 188 − 192.
 4. Лайтер-Москалюк С. В. Лабораторні  дослідження  дослідних варіантів  кислотного  мийно-дезінфікуючого  засобу  для  санітарної  обробки  доїльного устаткування / С. В. Лайтер-Москалюк, М. Д. Кухтин, Ю. Б. Перкій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина : наук. журн. − Суми: СНАУ, 2016. − Вип. 6 (38). − С. 38 − 42.
 5. Решетник А.О. Чи бувають щасливі свині? / А.О.Решетник, В.В.Смоляк, С.В.Лайтер-Москалюк // Всеукраїнська газета для спеціалістів ветеринарної медицини «Здоров'я тварин і ліки.- №2(182), лютий 2017.-С.16-17.
 6. Кухтин М.Д., Лайтер-Москалюк С.В., Решетник А.О.,Тютюн А. І. та ін.. Якість та безпечність молока коров'ячого сирого в особистих селянських господарствах. Ветеринарна біотехнологія : бюлетень / Нац. акад. агр. наук, Ін-т вет. медицини.К.:ТОВ «Інтертехнодрук», 2018. – №32 (2). − С. 313 − 321.
 7. Кухтин М.Д., Лайтер-Москалюк С.В., Решетник А.О., Тютюн А. І., Н.І. Кос'янчук. Якість молока коров'ячого сирого що надходить на переробні підприємства західного регіону України. Наук.практ.журнал №, ХДЗВА, Харків 2018, С.41-45.
 8. M.Kukhtyn Monitoring the content of nitrates in vegetables and the influence of the pickling technology on the denitrification process. / M.Kukhtyn, Y.Horiuk, T.Yaroshenko, S.Laiter-Moskaliuk, V.Levytska. A.Reshetnyk // EUREKA: Life Sciences №1, 2018 s.3-10.
 9. Лайтер-Москалюк С.В. Решетник А.О., Деякі особливості організму та м'ясні якості свиней відгодівельних груп з різним коефіцієнтом емоційності за промислової технології. ISSN 2308-5258 ISSN 2308-1996 Natural and Technical Sciences VII (23) Issue 193), 2019 р.р. 93 – 95
 10. Кухтин М.Д. Безпечність та якість молока сирого виробленого в колективних господарства/ М.Д. Кухтин,  С.В Лайтер-Москалюк, А. І. Тютюн, Н.І. Косянчук // Науковий журнал  «Ukrainian journal of veterinary sciences». Збірник наукових праць НУБіПУ. Серія «Ветеринрана медицина».Vol. 10, №3, Київ., 2019 р.
 11. Лайтер-Москалюк С.В. Санітарна обробка доїльного устаткування кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «ТДС» - запорука безпечності і якості молока / С.В Лайтер-Москалюк., М. Д. Кухтин,  Ю.Б.  Перкій // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості», Тернопіль, 2019. – С.57-58.
 12. Лайтер-Москалюк С.В. Методологія викладання розділу «Санітарно-гігієнічні  вимоги до повітряного середовища і тваринницьких приміщень» з дисципліни  «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» / С.Лайтер-Москалюк // Збірник наукових праць  ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми  підготовки фахівців – аграріїв у навчальних закладах  вищої та професійної освіти» Ч.1. Кам.-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 216-218
 13. Laiter-Moskaliuk S.V., Tyutyun A.I., Kosyanchuk N.I.,       Veterinary and sanitary assessment of pig. International periodis scintifis journal. Modern engineering and innovative technologies Issue №9. Part 1. October 2019.  Karlsruhe, Germany., s.14-16 
 14. М.Кухтин,  С.Лайтер-Москалюк, Тютюн А. І.,Косянчук Н.І. Безпечність та якість молока сирого виробленого в колективних господарствах. /  Науковий журнал  «Ukrainian journal of veterinary sciences». Збірник наукових праць НУБіПУ. Серія «Ветеринрана медицина».Vol. 10, №3, Київ., 2019 р. С. 63-69

Технічні умови

 1. Засіб кислотний мийно-дезінфікуючий «ТДС» ТУ У 20.2−39139367−006:2015). / [Ю. Б. Перкій, М. Д. Кухтин, С. В. Лайтер-Москалюк, Ю. В. Горюк, О. Л. Тішин, Ж. М. Періг, Р. В. Хомяк, Л. І. Фляк] – Львів, 2015. – 25 с.

Патенти

 1. Коняхін О.П., Твердохліб О.В., Білий М.М., Марутін В.М., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В., Памірський А.С., Кучерук С.В., Жавжарова А.В. Патент на корисну модель №99180., Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну моделі «Лабораторія для дослідження впливу магнітного поля на біологічні об'єкти». – Зареєстровано 25.05.2015. 
 2. Деклараційний патент на корисну модель № 102836 Україна. МПК: А23С 7/02 (2006.01) В08В 3/08. Спосіб лабораторного визначення ефективної дії кислотних мийних засобів для санітарної обробки технологічного устаткування у молочній промисловості / Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В., Лайтер-Москалюк С. В.; власник Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН. − № u201504028; заявл. 27.04. 2015; опубл. 25.11. 2015. Бюл. № 22

Методична робота:

 1. Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методичні рекомендації до виконання програми навчальної практики  для студентів ІІІ курсу за ОКР "бакалавр"  зі спеціальності 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – ПДАТУ, ФВМ, Кам.-Подільський, 2016. –25 с.
 2. Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методична розробка для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Гігієна тварин» Розділ 1 «Санітарно-гігієнічне оцінювання повітряного середовища» для ОКР "бакалавр" зі спеціальності 204– «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».– ПДАТУ, ФВМТТ, Кам.-Подільський, 2017. –45 с.
 3. Чумаков К.А., Супрович Т.М., Лайтер-Москалюк С.В., Трач В.В., Чорний І.О., Токарчук Т.С. Методичні рекомендації «Медикаментозне забезпечення аптечки кінолога та надання першої невідкладної допомоги службовим собакам» для кінологів, лікарів ветеринарної медицини (фельдшерів) кінологічних центрів структурних підрозділів Національної поліції України. - Кам'янець – Подільський: ПДАТУ, 2019. – 24 с.
 4. Лайтер-Москалюк С.В.    Навчальний посібник «Сучасні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин у промислових умовах» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». - Кам'янець – Подільський: ПДАТУ, 2020. – 100 с.
 5. Лайтер-Москалюк С.В.      Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання здобувачами вищої освіти з навчальної дисципліни «Гігієна тварин і ветеринарна санітарія» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» дисципліни «Гігієна тварин» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» - Кам'янець – Подільський: ПДАТУ, 2020. – 32 с