Подільський державний аграрно-технічний університет

Науково-дослідна частина

Завдання, функції, персональний склад, контакти

Загнітко Лариса Анатоліївна - завідувач науково-дослідної частини, кандидат економічних наук, доцент
Когут Володимир Васильович - старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук
Місевич Світлана Вікторівна - провідний фахівець


Контакти:
: (03849) 68-3-65, 68-3-92
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Науково-дослідна частина є структурним підрозділом, який підпорядковується проректору з науково-інноваційної і міжнародної діяльності, підзвітний та підконтрольний ректору університету. Науково-дослідна частина сприяє реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності й трансферу технологій в сис-темі Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств.

Положення про науково-дослідну частину в ПДАТУ

Основними завданнями є: координація і контроль наукової роботи в університеті; організація виконання на високому рівні фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки й техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни; формування наукових шкіл і висококваліфікованих наукових колективів; ефективне використання наукового потенціалу для вирішення наукових і науково-технічних проблем національної економіки в цілому, і аграрної сфери зокрема; активне використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі і широке залучення до їх виконання студентів; розширення науково-технічного співробітництва із закордонними й вітчизняними осередками академічної та галузевої науки; розвиток інноваційної діяльності, патентно-ліцензійної роботи, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції.

Основними функціями є:

 • організація, супровід і облік підготовки проектів для участі в конку-рсі МОН України на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних розробок за рахунок коштів дер-жавного бюджету;
 • реєстрація та облік нових/завершених тем та їх етапів в УкрІНТЕІ;
 • моніторинг та аналіз показників сучасного стану наукової та іннова-ційної діяльності;
 • супровід та облік результатів конференцій, включених до плану за-ходів університету, олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт;
 • організація і супровід представлення матеріалів на присудження п-ремій, стипендій за результатами наукових досягнень співробітників, аспіра-нтів/докторантів і студентів університету;
 • облік, обробка і узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з науково-дослідною роботою університету для формування вну-трішніх і зовнішніх звітів;
 • підготовка і представлення звітної документації за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок в Міністерство освіти і науки, Держслужбу статистики України то-що; • укладання госпдоговорів на виконання і реалізацію науково-технічних розробок університету;
 • підготовка (з науковими керівниками), оформлення і затвердження документації по держбюджетних і госпдоговірних НДР (договорів, протоко-лів, календарних планів тощо);
 • розробка і затвердження (з відділом планування університету) кош-торисів витрат, штатних розписів по НДР і контроль за їх виконанням;
 • ведення поточної і звітної документації по НДР, переписки із замов-никами (акти виконання робіт, фінансові документи тощо); • організація, забезпечення і контроль (з бухгалтерською службою університету) раціонального використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, виділених для здійснення наукової діяльності;
 • поповнення довідково-інформаційного фонду за основними напрям-ками наукових досліджень університету;
 • трансфер результатів наукової діяльності (організація виставок нау-кових праць і науково-технічних розробок, підготовка і видання рекламної продукції з пріоритетних напрямів науково-інноваційної діяльності універси-тету та їх пропаганда в засобах масової інформації, підготовка каталогів най-більш ефективних наукових розробок тощо);
 • розробка необхідної нормативно-правової і нормативно-технічної документації з метою регламентації та регулювання науково-інноваційної ді-яльності в університеті;
 • постійне оновлення науково-інноваційної інформації на сайті уні-верситету;
 • розробка й здійснення єдиної патентної та ліцензійної політики уні-верситету;
 • моніторинг науково-дослідних і науково-методичних розробок стру-ктурних підрозділів університету з метою виявлення комерційно значущих і охоронних об'єктів;
 • правова охорона об'єктів інтелектуальної власності, створених в університеті шляхом підготовки, оформлення та подання заявок з метою отримання охоронних документів (патентів та свідоцтв).

 

Наукові дослідження

Перспективний план ініціативних (пошукових) науково-дослідних робіт Подільського державного аграрно-технічного університету

 

Наукові заходи

Положення про порядок організації та проведення наукових і науково-технічних заходів у ПДАТУ
План наукових і науково-технічних заходів на 2019 рік
План наукових і науково-технічних заходів на 2020 рік

 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців

Положення про науково-дослідну роботу студентів ПДАТУ

 

Звіти про наукову і науково-технічну діяльність

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2018 році
Показники наукової та науково-технічної діяльності

 

Звіт про наукову і науково-технічну діяльність за 2016 рік

Презентація
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 10