Подільський державний аграрно-технічний університет

Наукова і міжнародна діяльність

Наукова і міжнародна діяльність університету забезпечується належ-ним кадровим потенціалом. Адже одним з найголовніших чинників успішно-го виконання дослідницьких проектів різних рівнів є оновлення та якісне по-кращення складу науково-педагогічних і наукових працівників. Нині в уні-верситеті на постійній основі працюють 23 доктори і 192 кандидати наук. Суттєво поліпшує якісний склад науково-педагогічних і наукових пра-цівників ефективна робота відділу аспірантури й докторантури університету. Підготовка кадрів ведеться за 15 спеціальностями в аспірантурі і 2 в доктора-нтурі. На даний час в аспірантурі й докторантурі навчаються понад 80 осіб, при цьому питома вага вчасно захищених дисертацій становить біля 40 відсо-тків.

Плідно в університеті функціонують дві спеціалізовані Вчені ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:

 • 06.01.09 “Рослинництво ” (докторська й кандидатська);
 • 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством ” і 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Науково-інноваційна та науково-технічна діяльність університету ве-деться відповідно до напрямів роботи факультетів: агротехнологій і природо-користування, інженерно-технічного, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, економічного. Окрім того, у структурі університету функціонує науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О.С. Алексєєвої, ботанічний сад, науково-виробничий центр “По-ділля ”, ветеринарна клініка, студентська навчальна ферма, колекційний пло-довий сад, навчальна пасіка, міжнародний центр освітньо-культурної діяль-ності й дорадництва “Руки співдружності ” та відокремлені структурні під-розділи: п’ять коледжів і два технікуми.

У процесі багаторічної наукової діяльності в університеті сформовано потужні наукові школи, які очолюють провідні науковці. Наукові школи, сформовані в університеті, охоплюють фундаментальні і прикладні дослі-дження у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціа-льно-економічних наук.

За результатами досліджень учених університету щорічно виходять друком сотні статей, у тому числі в наукових журналах зарубіжжя з високим імпакт-фактором, що вводить результати досліджень у міжнародний науко-вий обіг. Минулого року опубліковано 15 монографій, 22 підручники (навча-льні посібники), 695 статей, з них 402 обліково-видавничі аркуші у міжнаро-дних наукометричних базах даних.

Діяльність університету передбачає активне спілкування його науко-вців зі своїми колегами з наукової праці. Саме з цією метою в університеті щорічно проводиться більше десятка Міжнародних і всеукраїнських конфе-ренцій, про високий рівень яких свідчить активна участь в їх роботі науко-вців з провідних університетів і наукових закладів Польщі, Білорусі, Росії, Молдови.

Про наукову активність співробітників університету свідчить їхня у-часть у 151 всеукраїнських і 19 міжнародних семінарах, конференціях й сим-позіумах.

Інноваційна спрямованість результатів наукових і науково-технічних робіт виражена у 35 отриманих патентах на винаходи.

Наукова діяльність університету передбачає не лише трансформацію результатів досліджень у навчальний процес, а й широке та активне залучен-ня студентів до наукової діяльності з перших років їхнього навчання. Опано-вують студенти основи науки в науково-дослідних гуртках, які створені при всіх кафедрах. Минулого року науковими дослідженнями займалися 1380 студентів, результатом чого є самостійна публікація 154 статей в різних ви-даннях. Учасниками Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР були 105 осіб, з них 37 стали переможцями. Троє студентів отримували стипендії Президента України.

Подільський державний аграрно-технічний університет з року в рік по-силює свої позиції у сфері міжнародної діяльності. Минулого року збільши-лася кількість договорів щодо співпраці з іноземними партнерами – як навча-льними закладами або їх підрозділами, так і з міжнародними організаціями. На нинішньому етапі розвитку міжнародної співпраці реалізація спільних проектів, обмін статтями у наукових журналах, включених до наукометрич-них баз, академічна мобільність науково-педагогічних працівників і студен-тів здійснюються із зарубіжними партнерами Білорусі, Італії, Казахстану, Ла-твії, Молдови, Німеччини, Пакистану, Польщі, Росії і Словакії.

Пріоритетні напрями наукової та міжнародної діяльності

Наукова і міжнародна діяльність університету спрямована на створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для потреб національної економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, впровадження та використання нау-кових і науково-практичних результатів, використання прогресивних форм міжнародної діяльності у сфері вищої освіти та науки. З цією метою зусилля науковців університету зосереджені на проведенні фундаментальних та при-кладних досліджень в галузі агротехнологій і природокористування, техноло-гії виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, інженерно-технічних й економічних наук.

Пріоритетними напрямами наукової та міжнародної діяльності є:

 • створення нових сортів і гібридів гречки та розробка сортових тех-нологій її вирощування;
 • енергоефективні технології для виробництва органічної рослинни-цької та тваринницької продукції на основі використання нанотехнологій, електрооптичних, електромагнітних та інших технологій;
 • концептуальний розвиток клінічної імунології;
 • енергоефективні використання побічної продукції рослинництва і тваринництва, комплексна механізація технологій вирощування сільськогос-подарських культур;
 • розробка проектних моделей ландшафтної організації природно-техногенних комплексів;
 • формування стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку аграр-ного сектору економіки в умовах глобалізації.
 • програми обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково- педагогічними та науковими працівниками;
 • організація стажування студентів та викладачів за кордоном;
 • участь у спільних проектах на отримання грантів;
 • використання міжнародних зв’язків для підвищення іміджу та ефек-тивності використання ресурсів університету.

 


Новини та події31.01.17
Конкурс «Видатні українці Канади»

 

Детальніше...
 
22.01.17
До уваги викладачів та студентів ПДАТУ!

У Стенфордському університеті (США) відкрилася річна стипендійна програма для українців Ukrainian Emerging Leaders Program.

 

 

Детальніше...
 
26.11.16
Відкриття клубу «English Speaking Club»

25 листопада актова зала ПДАТУ зібрала велику кількість поціновувачів англійської мови - студентів, викладачів, працівників закладу. За ініціативи міжнародного відділу університету було започатковано роботу англомовного дискусійного клубу «English Speaking Club».

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 Наступна > Кінець >>