Публічна інформація

Статут Подільського державного аграрно-технічного університету
Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами
Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми (ОС Бакалавр)
Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми (ОС Магістр)
Сертифікати про акредитацію спеціальностей (ОС Бакалавр)
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензованого обсягу.
Правила внутрішнього розпорядку Подільського державного аграрно-технічного університету
Колективний договір між виборним органом профспілкової організації та адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету на 2015-2019 роки
Положення про порядок заміщення вакантних посад у Подільському державному аграрно-технічному університеті (нова редакція)
Положення про Вчену раду Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про Вчену раду факультету Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про факультет Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про кафедру Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про ректорат Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про наглядову раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Наказ №62 від 25 квітня 2016 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про науково-методичну раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія поліпшення якості навчання і викладання
Положення про структурні підрозділи
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих науковців ПДАТУ
Положення про перекладацький навчально-методичний центр «LinguoPDATU»
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах учасників освітнього процесу у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про академічну доброчесність
Положення про комісію з етики та управління конфліктами у ПДАТУ
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Подільським державним аграрно-технічним університетом
Положення про організацію патентно-ліцензійної і винахідницької роботи у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про порядок та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Подільському державному аграрно-технічному університеті

Редакційно-видавнича діяльність

Положення про редакційно-видавничу діяльність в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Додатки
1. Форма Плану підготовки рукописів для забезпечення навчального процесу
2. Договір на передачу виключного (невиключного) права на використання об`єкту авторського права
3. Зразок бланку замовлення на віддрук
4. Приклади оформлювання вихідних відомостей у неперіодичних, періодичних і продовжуваних виданнях
5. Приклади оформлювання вихідних відомостей у періодичних і продовжуваних виданнях
6. Приклад обґрунтування доцільності видання навчальної книги
7. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання кафедри щодо видання навчальної книги
8. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання методичної комісії факультетів щодо видання навчальної книги
9. Орієнтовний зразок оформлення рецензії
10. Рекомендований зразок витягу з протоколу вченої ради ПДАТУ (для основних навчальних книг)
11. Приклади оформлення вихідних відомостей у навчальних виданнях (підручник, навчальний посібник)
12. Зразок оформлення титульного аркуша навчальної книги (друковане видання, електронний ресурс)
13. Приклади оформлювання вихідних відомостей практикуму
14. Приклади оформлення вихідних відомостей перекладних видань
15. Приклади оформлення титульного аркуша та надвипускних і випускних даних у довідкових виданнях
16. Вимоги до обсягу підручників та навчальних посібників
17. Вимоги до структури підручників та навчальних посібників
18. Вимоги до структури та обсягу практикумів
19. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання кафедри щодо видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
20. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання методичної комісії факультетів щодо видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
21. Структура навчально-методичної літератури
22. Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша друкованого видання методичних матеріалів
23. Зразок оформлення надвипусних та випускних даних друкованого видання та електронних ресурсів (прикінцева сторінка)
24. Звіт про видавничу діяльність

Баланс, кошторис, штатний розпис

Баланс ПДАТУ
Штатний розпис Подільського державного аграрно-технічного університету (спеціальний фонд)
Штатний розпис Подільського державного аграрно-технічного університету (загальний фонд)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами надходжень
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Звіт про здійснення державних закупівель
Кошторис на 2016 рік
Штатний розпис на 2016 рік
Звіт головного бухгалтера за 2017 рік
Штатний розпис на 2018 рік
Звіт головного бухгалтера за 2018 рік
Баланс на 1 січня 2019 року
Кошторис на 2019 рік
Штатний розпис на 2019 рік
Баланс на 1 січня 2020 року
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів 2019 рік
Звіт про фінансові результати за 2019 рік
Штатний розпис на 2020 рік
Баланс на 1 липня 2020 року
Кошторис на 2021 рік
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік
Баланс ПДАТУ на 1 січня 2021 року
Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
Звіт про фінансові результати за 2020 рік

ВИСНОВКИ
комісії про результати проведення чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки фахівців в ПДАТУ

Напрям 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»
Напрям 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Напрям 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»
Напрям 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
Напрям 6.070106 «Автомобільний транспорт»
Спеціальність 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Спеціальність 101 «Екологія»
Спеціальність 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
 
Спеціальність 201 «Агрономія»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Спеціальність 015 «Професійна освіта»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Спеціальність 6.110101 «Ветеринарна медицина»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
 
Спеціальність 015 «Професійна освіта» (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Спеціальність 201 «Агрономія»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
 
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»
Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»