Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України

Department of Animal Hygiene and Veterinary Support of the Cynological Service of the National Police of Ukraine

Викладацький склад
Аспіранти
 

Контакти:
Лаборантська (096) 0680167420
Е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальна характеристика кафедри

Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України входить до складу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві ЗВО «Подільський державний університет».

Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України була реорганізації з кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин з січня 2019 року. На кафедрі працює 6 викладачів. Серед них: доктор сільськогосподарських наук, професор – 1, кандидат ветеринарних наук, доцент – 1, кандидат ветеринарних наук, асистент – 1 (увільнений у зв’язку з призовом на військову службу), кандидат сільськогосподарських наук, доцент, асистент – 1, асистент -2. 

За кафедрою закріплено 5 аудиторій для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять. Кожне навчальне приміщення обладнане за профілем дисциплін і необхідними засобами для проведення занять. В аудиторіях застосовуються мобільне мультимедійне обладнання, що дозволяє поєднувати традиційні форми аудиторного навчання з елементами електронного, в якому використовуються комп’ютерна графіка, аудіо та відео матеріали, інтерактивні елементи, онлайн моделювання анатомічних частин тіла тварин.

image001

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології

Гігієна тварин і ветеринарна санітарія

Ветеринарна токсикологія

Ветеринарна клінічна біохімія

Ветеринарна мікробіологія

Організація ветеринарної справи 

Ветеринарна вірусологія

Ветеринарна фармакологія

Сучасні превентивні  технології забезпечення здоров’я тварин у промислових умовах

Клінічна ветеринарна фармакологія та біохімія

Цифрові технології у діагностиці хвороб тварин

Методи молекулярної біології в діагностиці хвороб тварин

Благополуччя тварин

Польова хірургія службових собак

Клінічна ветеринарна фармакологія 

Гігієна службових собак

Фітотерапія тварин

Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Молекулярно-генетичні методи досліджень у ветеринарній медицині  (аспірантура)

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Гігієна тварин

Основи ветеринарної медицини

Мікробіологія    

       Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі здобувачі проходять інструктаж з техніки безпеки.

Методична робота

      Для забезпечення навчального процесу науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено відповідні робочі програми дисциплін,  навчально-методичні комплекси. Викладачами кафедри видано більше 70 навчальних посібників, методичних розробок і вказівок.

Електронні навчальні курси усіх навчальних дисциплін функціонують на  платформі  Moodle та  використовуються здобувачами вищої освіти під час навчального процесу.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  створено філії кафедри:

 1. Державна установа «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України». Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55
 2. «Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини». Хмельницька обл. Хмельницький р-н, с. Шаровечка, вул. Львівське шосе, 2

image002

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри  проводить наукові дослідження за тематиками:

«Вивчення і розробка методів оцінки впливу комплексу генетичних та антропогенно змінених чинників середовища на функціональний стан організму тварин і птиці» №0121u110773; «Створення бази даних і банку біологічного матеріалу службових собак  Національної поліції України» №0122u201577. За результатами досліджень опубліковано 2 монографії, більше 30 статей в наукових виданнях, що індексуються в базі даних WOS,  SCOPUS  та  фахових виданнях, отримані патенти на корисну модель. Також, результати цих досліджень апробуються у доповідях на закордонних та міжнародних науково-теоретичних конференціях:

– XIX Middle – European Buiatrics Congress, 22-25 may 2019, Lviv, Ukraine;

 • Перший Українсько - польський форум «Agrobioperspectives», 29-30 вересня 2021, Львів, Україна;
 • Scientific and practical Conference with International participation: "Management of the genetic fund of animals - problems, solutions, outlooks", 28-30 september, Chisinau, Moldova;
 • International Scientific  Conference «Biodiversity of agricultural plants and animals, their conservation and perspectives»,  october 04-06, 2023, Tbilisi, Georgia.

image003 

Наукові гуртки, що функціонують на кафедрі:

 • «Цей незвичайний світ мікроорганізмів»”
 • «Ветеринарна фармакологія – фундаментальна наука»
 • «Гігієна тварин – основа ветеринарної профілактики»

 Публікації студентів під керівництвом НПП

Suprovych Tetiana, Bandura Vasyl, Chornyi Ihor, Perehniak Yuliia BOLA-DRB3 gene's polymorphism of Ukrainian cattle breeds in relation to mastitis. В кн.: Scientific and practical; conference with international participation: "Management of the genetic fund of animals - problems, solutions, outlooks”, 28-30 septembrie [2023, Maximovca]. Maximovca : Print-Caro, 2023. 482 p. ISBN 978-9975-175-38-8.

 • Lysa Inna, Suprovych Tetiana Sensitivity of bola-DRB3 gene alleles to cows endometritis. The 3rd International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 1-3, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. Р. 37 – 40.
 • Супрович Тетяна, Присяжнюк Богдан Частота захворювання корів на мастит при різних типах вивідної системи молочної залози. «Світ наукових досліджень. Ви-пуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФОП Шпак В.Б. С. 212-215.
 • Галина БЕРБЕНИЧУК, Тетяна ТОКАРЧУК. Ефективність лікування та профілактика парвовірусного ентериту собак в умовах мережі ветеринарних клінік «ОЛВЕТ» Івано-Франківська. Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції. м. Тернопіль, Україна м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р. С. 203-205.
 • Лайтер-Москалюк С., Атаманчук Р. Безпечність та якість молока-сировини в господарствах Хмельницької області. Scientific Collection «InterConf», (95):with the Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (January 19-20, 2022). Seattle, USA: ProQuest LLC, 2022. 915 p. 618-623. DOI 10.51582/interconf.19-20.01.2022.068
 • Кременчук І. Р., Трач В. В. Морфологічні та біохімічні показники крові корів за кетозу. Аграрний вісник Причорномор'я. 2021. №99. С. 48–52.
 • Трач В.В., Шкригалов А.О. Морфологічні та біохімічні зміни показників крові за гепатозу у собак. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Наукові тренди постіндустріального суспільства», Запоріжжя, 3 грудня 2021.

 

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 201 – ветеринарна медицина. Керівництво науковими дослідженнями здійснює доктор сільськогосподарських наук, професор Тетяна СУПРОВИЧ.

image004

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • формування у здобувачів патріотичних почуттів; формування рис громадянина України; формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури.
 • прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі.
 • оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки у процесі суспільних відносин.
 • формування творчої, працелюбної особистості, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю. Вміння самостійно на основі сучасних знань застосовувати власні здібності в системі виробництва, науки, освіти. Прищеплення любові до обраної професії.
 • утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. Формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.

Кураторами здобувачів вищої освіти є: Тетяна ТОКАРЧУК доцент, асистент кафедри; Ігор ЧОРНИЙ асистент кафедри

image005 image006