Кафедра геодезії та землеустрою

Викладацький склад

 

Сумісники кафедри:

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Пуздимір Людмила Іванівна
лаборант

: +38(068) 059 59 34

 

Контакти:
Лаборантська (03849) 6-83-92
Викладацька (03849) 6-84-46
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри геодезії та землеустрою, як й історія університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з ряду етапів, пов'язаних з науковими напрямами, що розвивались на кафедрі на той час.

Витоком і праджерелом кафедри геодезії та землеустрою є кафедра агрохімії і ґрунтознавства, яку у 2004 році було реорганізовано, і на базі якої створено кафедру агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, очолювану кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Вахняком Василем Степановичем.

Подальшим етапом в історії кафедри було створення у 2007 році кафедри землевпорядкування, кадастру і землеробства, завідувачем якої було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Рихлівського Ігоря Петровича.

Історія кафедри, як окремого самостійного структурного підрозділу починається 30 серпня 2008 року, коли відповідно до наказу №0202-1/087 в Подільському державному аграрно-технічному університеті, як структурний підрозділ  інституту агротехнологій і природокористування була створена кафедра «Землеустрою і кадастру».

Її першим завідувачем з моменту створення був кандидат економічних наук, доцент Двойнос Леонід Микитович (2008-2013 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Доманчук Дмитро Потапович (2013-2014 рр.), професор Місюк Микола Васильович (2014-2015 рр.), доцент Лаврук Віталій Валерійович (2015-2016 рр.), професор Ясінецька Ірина Анатоліівна (2016-2018 рр.).

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників, які з самого початку роботи кафедри внесли посильний вклад в її розвиток: доктор технічних наук, професор, член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, почесний землевпорядник України Черняга Петро Гервазійович; доктор економічних наук, професор, дійсний член Української екологічної академії наук, почесний землевпорядник України Ступень Михайло Григорович; Лященко Анатолій Антонович, заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту геодезії і картографії, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України; кандидат технічних наук, доцент Лісевич Михайло Пилипович; кандидат економічних наук, доцент Тібілова Людмила Михайлівна; кандидат технічних наук, доцент Кахнич Петро Федорович та інші.

На цьому етапі формувався професіональний професорсько-викладацький колектив, створювалися імідж та метеріально-технічна база кафедри.

Подальшим етапом в історії кафедри було перейменування на кафедру геодезії та землеустрою з 11 липня 2016 року відповідно до наказу №106. Завідувачем кафедри з 01.09.2018 року було призначено доктора економічних наук Лаврука Віталія Валерійовича.

Нині склад кафедри – це потужний колектив фахівців, які працюють за різними напрямками землеустрою, раціонального використання земельних ресурсів. У складі кафедри активно працюють: професор Ясінецька І.А.; кандидати сільськогосподарських наук, доценти Лапчинський В.В. та Потапський Ю.В.; кандидати сільськогосподарських наук Кушнірук Т.М., Трач І.В., Петрище О.І., кандидати економічних наук Лобунько Ю.В., Лобанова О. П.; старший викладач Додурич В.В.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі основні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітніми ступенями бакалавр та магістр: «Державний земельний кадастр», «Топографія», «Геоінформаційні системи», «Землеустрій», «Земельне право», «Автоматизація ДЗК», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографія», «Організація і управління землевпорядним виробництвом», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Землевпорядне проектування», «Управління персоналом в землеустрої», «Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та охорона земель», «Оцінка нерухомості».

Структура навчального процесу орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, землекористування, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру.

За роки існування кафедри випущено не одне покоління фахівців-землевпорядників.

Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків.

Щорічно організовується та проводиться на базі університету та кафедри Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток», яка присвячена Дню землевпорядника. За результатами якої видається збірник тез доповідей та відзначаються дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня кращі учасники конференції.

На кафедрі функціонують наукові студентські гуртки різного спрямування. Один з них це «Картографічне моделювання проблем природокористування», керівниками якого є доценти Кушнірук Т.М. та Лобанова О.П. У процесі роботи гуртка студентами здійснюється:

 • освоєння технологій науково-дослідної роботи у сфері картографічного забезпечення раціонального природокористування та землекористування;
 • оволодіння методикою виконання науково-дослідної роботи, підготовки та виголошення доповідей за результатами досліджень;
 • оволодіння методикою підготовки публікацій до друку (за результатами проведених досліджень);
 • оволодіння навиками ведення наукової дискусії (у сфері землевпорядкування та його картографічного забезпечення).

Гурток сприяє фаховій зацікавленості студентів. Професіоналізм викладацького складу кафедри та людські якості зумовлюють ефективну систему комунікації між викладачами та студентами.

Молоді науковці поглиблюють свої знання у науковому гуртку «ГІС в автоматизованих кадастрових системах» керівниками даного гуртка є кандидат сільськогосподарських наук Трач І. В. Метою діяльності гуртка є ознайомлення зацікавлених студентів з виробничим процесом виконання кадастрових та землевпорядних робіт в Україні; забезпечення більш повного засвоєння начального матеріалу; оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції, а також  набуття практичних навичок.

До гуртка переважно залучені студенти 3 та 4 курсів, які виявили бажання поглибити знання із застосування ГІС-технологій у землеустрої та здійсненні наукової діяльності.

Основними завданнями гуртка є:

 • оволодіння додатковими знаннями та навичками, які не викладаються в процесі навчання;
 • поглиблене вивчення ГІС-технологій;
 • набуття практичних навичок по створенні баз даних та цифрового картографічного матеріалу.

Студентський науковий гурток «Прогнозування розвитку сільських територій» створений з метою організації та сприяння науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Керівниками даного гуртка є доктор економічних наук Лаврук В. В.. доктор економічних наук Ясінецька І. А. кандидат сільськогосподарських наук, доцент Лапчинський В. В.

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» з питань прогнозування розвитку землекористувань сільських територій різного функціонального призначення. Члени гуртка «Прогнозування розвитку сільських територій» здійснюють: наукову, науково-дослідницьку діяльність, активно приймають участь в обговоренні усіх питань діяльності гуртка, приймають участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі гуртка, представляють результати своєї наукової роботи на засіданнях гуртка (доповіді, статті тощо).

Наукові напрацювання кафедри геодезії та землеустрою визначаються актуальністю, стратегічною спрямованістю та практичним значенням. У процесі проведення наукових досліджень кафедра співпрацює із науково-дослідними та проектними інститутами землеустрою, а також з підприємствами, організаціями, установам та іншими закладами, про що свідчать укладені угоди про співпрацю.

Основною метою цієї роботи є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-землевпорядників, що повинні володіти сучасними технологіями й прагнути до постійного професійного самовдосконалення.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

№ з/п Назва дисципліни
1 Земельний кадастр
2 Автоматизація ДЗК
3 Вища геодезія
4 Географічні інформаційні системи
5 Геодезичні роботи в землеустрої
6 Геодезія
7 Геоінформаційні системи в агросфері
8 ГІС в кадастрових системах
9 ГІС і бази даних
10 Державна землевпорядна експертиза
11 Державний земельний кадастр
12 Державний контроль за використанням земель
13 Електронні геодезичні прилади
14 Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
15 Земельне право
16 Землевпорядна експертиза
17 Землевпорядне проектування
18 Землеустрій
19 Інженерна інфраструктура територій
20 Інтелектуальна власність
21 Інфраструктура територій
22 Кадастр населених пунктів
23 Кадастрова реєстраційна система
24 Картографія
25 Комп'ютерна графіка в землеустрої
26 Ліцензування і патентування наукової продукції
27 Математична обробка геодезичних вимірів
28 Методологія та методика наукових досліджень
29 Метрологія і стандартизація
30 Моніторинг та охорона земель
31 Муніципальні ГІС
32 Організація використання земель
33 Організація і управління виробництвом
34 Основи управління земельними ресурсами
35 Оцінка земель
36 Оцінка нерухомості
37 Планування розвитку сільських територій
38 Прогнозування використання земель
39 Проектування доріг
40 Рекультивація з основами маркшейдерії
41 Соціально-економічний розвиток сільських територій
42 Супутникова геодезія та сферична астрономія
43 Топографія
44 Топографія з основами картографії
45 Управління земельними ресурсами
46 Управління персоналом в землеустрої
47 Формування агроландшафтів
48 Фотограмметрія та дистанційне зондування

 

Методична робота кафедри геодезії та землеустрою спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення фахової підготовки студентів-землевпорядників.

Методична робота кафедри включає: комплексне методичне забезпечення всіх дисциплін кафедри: підготовка програм, навчальних посібників, практикумів, методичних посібників, що передбачають найбільш ефективне використання сучасних форм і методів навчання.

Навчально-методична робота кафедри направлена на реалізацію основних завдань факультету агротехнологій і природокористування, що полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі землевпорядкування, удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

 • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
 • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
 • подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес;
 • вдосконалення існуючих та розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • вдосконалення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю та критеріїв оцінювання знань студентів по кожній дисципліні;
 • розробка екзаменаційних матеріалів комплексного характеру за програмами навчальних дисциплін кафедри відповідно до Ухвал Вченої ради ПДАТУ;
 • розробка нових методик читання лекцій, читання проблемних лекцій;
 • підготовка до видання навчально-методичних посібників та наукових видань;
 • продовження впровадження та використання новітніх інноваційних освітніх технологій;
 • проведення методичних семінарів, участь у конференціях, круглих столах.

Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: земельне право, землевпорядне проектування, державний земельний кадастр, фотограмметрія та дистанційне зондування землі, метрологія і стандартизації, автоматизація ДЗК, ГІС і бази даних, управління земельними ресурсами, геодезія, картографія, супутникова геодезія, вища геодезія, землеустрій, геодезичні роботи в землеустрої.

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів вивчення дисциплін.

НАУКОВА-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії та землеустрою веде науково-дослідну діяльність, спрямовану на дослідження проблем ведення державного земельного кадастру, удосконалення грошової оцінки земель, розвитку ринку землі, ефективного використання сільськогосподарських земель та земель населених пунктів, питань землеустрою сільських та міських територій, питань територіального розвитку, дослідження у сфері вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки та управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів.

Колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу в рамках кафедральної теми «Дослідження генезису й розвитку земельних відносин, управління земельними ресурсами та моделювання сталого природокористування з застосуванням ГІС-технологій».

Основними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень науковців кафедри є:

 • інституційні та організаційні проблеми розвитку кадастрово-реєстраційних систем;
 • розвиток інструментів ринкової та податкової оцінки землі і її поліпшень;
 • методологічні та прикладні аспекти ринків землі та майнових прав щодо неї;
 • інституційне забезпечення стандартів земле- та природокористування в умовах ринкової економіки;
 • теорія та практика земельних відносин у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання;
 • вдосконалення нормативно-методичної бази щодо землеустрою, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності;
 • уніфікація землевпорядної та кадастрової документації, з метою підвищення ефективності управління земельними ресурсами;
 • розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій в інформаційних та реєстраційних системах;
 • дослідження закономірностей та особливостей функціонування ринку нерухомості й вдосконалення методів грошової оцінки нерухомості;
 • моделювання та прогнозування розвитку територій з урахуванням їх якісних та кількісних особливостей.

Викладацький колектив кафедри геодезії та землеустрою успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання. Викладачі кафедри проводять активну наукову роботу в різних сферах геодезії та землеустрою, проводять практичні дослідження, беруть участь у семінарах, конференціях, публікують наукові статті, навчальні посібники, монографії, видають навчально-методичну літературу. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА НА КАФЕДРІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; придбання навичок самостійного виконання польових і камеральних геодезичних робіт, які є основою здійснення робіт із геодезії та землеустрою.

Завдання: оволодіння студентами практичними навиками зі спеціальності.

Мета та завдання виробничої практики

Виробнича практика студентів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій є важливою складовою частиною навчального процесу. Під час проходження виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані у процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички практичної діяльності. У період проходження виробничої практики студент стає учасником практичної діяльності, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності спеціалістів-практиків, вчиться виконувати специфічні види робіт притаманні конкретному підприємству.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завданням практики є оволодіння студентами практичними навичками зі спеціальності, зокрема опанування сучасними методами та методикою комплексних робіт з геодезії, картографії, землеустрою через використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення.