1309

Семенишена Наталія Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 6-83-19
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0718-0230
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
27 вересня 1973 року в смт. Согдіондон Іркутської області, РРФСР.


Освіта:
Вища. У 1995 році з дипломом із відзнакою закінчила Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит» (спеціалізація «Фінансування та кредитування») (диплом КЗ № 901273).

Кандидат економічних наук з 2008 року – дисертацію «Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств» за спец-тю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит захищено 24 грудня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді К 29.841.02 ННЦ «Інститут аграрної економіки» ім.Шліхтера (Київ) (диплом ДК 052600).


Напрям наукового дослідження:
«Інституційні аспекти розвитку бухгалтерського розвитку: теорія, методологія, практика»

Викладає навчальні дисципліни:
«Звітність підприємств», «Облік в банках», «Облік в банках і бюджетних установах», «Облікі фінансова звітність за міжнародними стандартами»


Діяльність:

 • 1990 – закінчила з золотою медаллю Кам'янець-Подільську середню школу № 13.
 • 1990 - 1995 р.р. – закінчила з відзнакою навчання на економічному факультеті Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Облік і аудит» (спеціалізація «Фінансування та кредитування») (диплом КЗ № 901273).
 • З 04.1995 р. - бухгалтер МП «Фобос», з 02.1996 р.- 04.1996 р. – бухгалтер МП «Інтерелектросервіс».
 • 30.04.1996 – 2000р.р. - аспірант Подільської державної аграрно-технічної академії за спеціальністю 08.06.04 «Облік, аналіз та аудит».
 • З 10.2000 р. – 08.2009 р. - асистент кафедри бухгалтерського обліку.
 • 01.2009 р по 09. 2014 року - заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 • З 09.2009 - в.о. доцента кафедри, з 06.2010р.р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку (обліку і аудиту, нині – обліку і оподаткування).
 • В 2009 році нагороджено Знаком Пошани Міністерства аграрної політики і продовольства України.
 • В 2009 році присвоєно звання професора Російської Академії природничих наук.
 • З 2011 року – Член Федерації бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК України .
 • У 2012 році отримано кваліфікацію за програмою САРА (Certified Professional Accountant Agriculture - Сертифікований професійний бухгалтер АПВ). Протягом 2011-2016 років була співорганізатором понад 90 міжнародних конференцій в Україні та за кордоном, та, відповідно, членом редакційної колегії випущених наукових видань.
 • З 2015 року - суміщення посад – доцент кафедри обліку і аудиту та провідний редактор ПДАТУ.
 • Почесний член Консультативної ради Міжнародної Асоціації дослідження та розвитку організацій (2016р.).
 • Виконавчий редактор фахових міжнародних наукових журналів: Економічний дискурс та Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації, що входять до багатьох міжнародних баз, пошукових систем та каталогів світу.
 • Член редакційної колегії вітчизняних та зарубіжних видань: Облік, економіка, менеджмент : наукові нотатки (Міжнародний збірник наукових праць, Україна), Общество и экономика постсоветского пространства (Міжнародний збірник наукових статей, РФ), Вестник Астраханского Государственного Технического Университета : Серия Экономика (Науковий журнал, фахове видання, РФ), Independent Journal of Management & Production (Електронний науково-виробничий журнал Бразилія), Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка (Науково-виробничий журнал, фахове видання, Україна).
 • Постійний член конкурсної комісії Міжнародного конкурсу науково-дослідницьких робіт студентів «Молодежь в науке: новые аргументы», РФ (2014).
 • Постійний член програмного комітету серії міжнародних конференцій «Інновації в бізнесі, економіці та маркетингових дослідженнях» (з 2014 р.) (Monastir), член міжнародного комітету Міжнародного журналу бізнесу та економічної стратегії (IJBES) (2015).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

Автор 186 наукових та навчально-методичних праць, з них - 129 наукових праць (в т.ч. 37 – у фахових виданнях України, 32 - в зарубіжних наукових виданнях, 57 навчально-методичних праць (в т.ч. 3 посібники (навчально-методичний посібник «Звітність підприємств : Ч.1 Фінансова звітність» (2012р.), навчальний посібник «Облік основних засобів в ринкових умовах» (2011 р., гриф МінАПК), практичний посібник «Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств» (2014 р.). :

 1. Расширение методологического апарата исследований в бухгалтерском учете. Buletinul ?tiin?ific al Universit??ii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul edi?ie semestrial?. seria ?TIIN?E ECONOMICE. № 1(7). 2012. Р. 112—118.
 2. Інституційна теорія бухгалтерського обліку: міждисциплінарні дослідження. Збірник наукових праць / За ред. доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. Кам'янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. Випуск 20, Т.2. С. 570—574.
 3. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (28). Редкол.: відп.ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013. С. 241–248.
 4. Бачення дефініції поняття «бухгалтерський облік» крізь призму інституційної теорії. Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.]. Львів : Львівська комерційна академія, 2013. Вип. 15. С.181-186.
 5. Бухгалтерський облік і фінансова звітність : проблеми гармонізації з МСФЗ. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2013. Вип. 2. С.138—144.
 6. Інституції бухгалтерського обліку як засіб обслуговування інфраструктури аграрного ринку Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З.Гжицького. 2014. Т.14. С. С. 146—152.
 7. Предмет і метод бухгалтерського обліку у світлі інституційної теорії. Збірник наукових праць ; за редакцією д.е.н., професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В.В. Іванишина. Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. випуск 22 (т.2). С. 214—219 ; табл., рис.
 8. Бухгалтерський облік : від системи до інституту (огляд дефініцій). Збірник наукових праць ; за редакцією В.В. Іванишина. Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. Випуск 24.Ч.3.Економічні науки. С. 189—200.
 9. Институт бухгалтерского учета : проблематика концепта и структурирования. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность, перспективы : сборник научных статей / редкол. : А. И. Белоусов [и др.]. – Минск : БГАТУ, С.207-212.
 10. Институциональный базис развития учетной теории. Общество и экономика постсоветского пространства : Международный сборник научных статей. Выпуск XV (Липецк, 15 апреля 2016 г.). / Отв. ред. А.В. Горбенко. Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2016. – С. 75–80.

Навчально-методична робота:

 1. Звітність підприємств (ч. 1. Фінансова звітність): навчально-методичний посібник (3-е вид, доп., переробл.). Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2012. 129 с.
 2. Облік основних засобів в ринкових умовах : навчальний посібник (Гриф МінАПК). К. : Видавництво ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2011. 286 с.
 3. Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств. К.: Видавництво ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014.
 4. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Облік і звітність за міжнародними стандартами» [Текст] спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання / Подільський державний аграрно-технічний університет ; [уклад.: Н.В.Семенишена, Л.А.Кушнір]. Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2015.
 5. Програма і методичні вказівки проходження виробничої (переддипломної) практики з обліку та звітності в оподаткуванні для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". - Кам'янець-Подільський, 2015. – 30 с.
 6. Програма і методичні вказівки проходження виробничої практики з звітності підприємств та фінансово-аналітичної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" заочної форми навчання. - Кам'янець-Подільський, 2015. – 24 с.
 7. Методичні рекомендації для проходження виробничої (переддипломної) практики зі звітності підприємств для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (видання 3-тє доп.) / Подільський державний аграрно-технічний університет ; [уклад.: Н.В.Семенишена, Л.В. Кондрюк]. — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016 р. – 28 с.

2016 р. - науковий керівник призера Молодіжного міжнародного конкурсу наукових робіт «Молодь в науці : нові аргументи» (Диплом 1 ступеню, Грамота за кращу роботу з літературними джерелами).