Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра професійної освіти

Викладачі кафедри:

Дуганець Віктор Іванович
завідувач кафедри

Васильєва Олена Миколаївна

Книш Олена Вікторівна

Красуцький Олег Мар’янович

Лучинська Наталія Іванівна

Ляска Оксана Петрівна

Прокопова Ольга Петрівна

Кафедра професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету створена у вересні 2004 року (наказ № 109-К)

Кафедра професійної освіти – базовий структурний підрозділ ПДАТУ, що проводить навчально-виховну і науково-методичну діяльність з напряму «Професійна освіта» з відповідних нормативних професійно-орієнтованих дисциплін, україномовних і психологічних дисциплін для усіх інших напрямів підготовки фахівців у ПДАТУ. Здійснює наукову, науково-дослідну та практично-зорієнтовану діяльність за напрямами «Професійна освіта», «Андрагогіка» та «Українська мова»

Кредо кафедри: щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому

Місія кафедри – підготовка розвинених компетентних фахівців, які мають лідерські якості, є конкурентними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію у професійному і суспільному середовищі й володіють соціальною мобільністю.

Стратегія розвитку кафедри

Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності педагогів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки студентів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших ВНЗ; співробітництві між викладачами і студентами.

Стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є:

 • поглиблення знань інноваційного характеру в галузі професійної педагогіки, педагогічної психології, креативних технологій навчання, теорії і методики викладацької діяльності, оволодіння засобами впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • поглиблення спеціальних знань в галузі конструювання змісту та дидактичного проектування загальнотехнічних і спеціальних навчальних дисциплін;
 • пошук і втілення в життя новітніх методів аналізу, вибору, розрахунків оптимальних технологічних та організаційних рішень в аграрному виробництві;
 • вироблення у студентів здатності до виконання науково-дослідницької роботи за професійним спрямуванням;
 • розвиток спеціальних умінь продукування нових знань щодо технології виробництва і переробки продуктів сільського господарства.

Головними завданнями кафедри є:

 • фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах і організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності;
 • організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед студентів, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв'язків з випускниками університету;
 • безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей студентів;
 • комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів; ефективне використання сучасної навчальної техніки та обладнання;
 • участь у професійній орієнтації абітурієнтів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів; допомога викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • проведення наукових досліджень з наукових проблем за профілем кафедри; організація науково-дослідної роботи студентів;
 • співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 6 науково-педагогічних працівників, з них:

докторів наук, професорів - 1

кандидатів наук, доцентів - 3

кандидатів наук, асистентів - 1

асистентів - 1

 

У 2015-2016 навчальному році навчальне навантаження кафедри складало 3449,36 годин, що становить 4,75 ставки. Викладачі кафедри забезпечують підготовку майбутніх фахівців-аграріїв на усіх факультетах. Кафедра є випусковою для спеціальності «Професійна освіта»

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Культура наукової мови
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Основи транспортної психології
 • Психологія управління
 • Методика виховної роботи
 • Педагогічна майстерність
 • Технічні засоби навчання
 • Організація виховної роботи
 • Культура ділового спілкування

 

Освітній ступінь «магістр»

 • Педагогіка вищої школи
 • Методика викладання у вищій школі
 • Інженерна психологія
 • Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ
 • Ліцензійно-акредитаційна робота у ВНЗ
 • Соціально-педагогічна психологія
 • Сучасні педагогічні технології
 • Організація методичної роботи у ВНЗ
 • Ділова українська мова

Наукова робота кафедри

На кафедрі функціонує науково-пошукове товариство викладачів та студентів з досліджень проблем компетентнісно-особистісного підходу у підготовці фахівців-аграріїв, здійснюється дослідження у рамках спеціальної науково-дослідної теми. Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, членами редакційних колегій фахових видань, членами методичної ради МОН України, експертної комісії України. Науковці кафедри є авторами наукових статей, монографій, навчальних посібників та підручників, які активно використовують у навчальному процесі вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Професійна освіта» та іншими агроінженерними спрямуваннями. За останні 5 років науковці кафедри прийняли участь у 12 міжнародних конференціях, за результатами яких опублікували 47 наукових статей та тез доповідей.

Бази педагогічної практики напрям підготовки „Професійна освіта”

Освітній ступінь „бакалавр”

Вид практики - навчальна

Місце проведення

 • Професійно-аграрні ліцеї;
 • професійно-технічні училища

Виконувані функці

 • Майстер виробничого навчання
 • Класний керівник

Базові навчальні заклади:

 • Кутківецький професійно-аграрний ліцей;
 • Говорський професійно-аграрний ліцей;
 • Теофіпольський професійно-аграрний ліцей;
 • Полянський професійно-аграрний ліцей;
 • Балинське ВПУ №36;
 • Дзеленецький професійно-аграрний ліцей;
 • Грицівське ВПУ №38;
 • Новоселець кий професійно-аграрний ліцей;
 • Деражнянський професійно-аграрний ліцей;
 • Голосківсикй професійно-аграрний ліцей;

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”

Вид практики - навчальна

Місце проведення

 • Професійно-аграрні ліцеї;
 • професійно-технічні училища

Виконувані функції

 • Майстер виробничого навчання;
 • Класний керівник

Базові навчальні заклади

 • Чернятинський аграрний коледж
 • Снятинський технікум ПДАТУ
 • Грицівське ВПУ №38
 • Сокирянське ВПУ
 • Новоушицький технікум ПДАТУ
 • Коледж ПДАТУ
 • Мирогощанський сільськогосподарський технікум
 • Балинське ВПУ №36

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

Вид практики - навчальна

Місце проведення

 • Професійно-аграрні ліцеї;
 • професійно-технічні училища

Виконувані функції

 • Майстер виробничого навчання;
 • Класний керівник

Базові навчальні заклади

 • Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій
 • Кафедра механізації переробки та зберігання с.г. продукції
 • Кафедра енергетики с.г. виробництва Кафедра загально технічних дисциплін і фізики
 • Кафедра машиновикористання в рослинництві і тваринництві
 • Кафедра педагогіки, психології і фізичного виховання