Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра ремонту машин та енергообладнання

Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує навчальний процес в ІТФ.

Викладачі кафедри:

Бончик Віталій Семенович

Дудчак Тетяна Віталіївна

Корчак Микола Миколайович

Кроль Володимир Олександрович

Морозов Валерій Васильович

Оленюк Олександр Анатолійович

Федірко Павло Петрович

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»; взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; «Ремонт машин та обладнання»; технологія машинобудування; «Проектування технологічних процесів технічного сервісу»; «Електротехнічні та конструкційні матеріали», «Взаємозамінність та основи вимірювання», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Метрологія, стандартизація і сертифікація», «Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання», «Надійність технологічних систем», «Патентознавство», «Інтелектуальна власність», «Основи сертифікації автомобілів», «Відновлення деталей», «Діагностування енергообладнання», «Технічне обслуговування енергообладнання», «Технічний сервіс енергообладнання», «Експлуатація енергообладнання», «Технологія ремонту енергообладнання»

 

Кафедра керує навчальними та виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також виконанням випускних магістерських робіт.

У різні роки на кафедрі працювали доценти; Голотін М.М., Теслюк А.К., Фаюстов В.К., Калашнік Л.Д., Коляско І.В., Дудчак В.П., Бойко М.В., старші викладачі: Копоть Є.А., Яровой Б.С., Бердник В.І., Худякова Р.М., Краснолуцький Г.П., Борковський С.М.; викладачі: Карамишев В.К., Присяжнюк А.Й., Соколан С.І., Кочетков А.І., Лебедь В.С., Вябжев Л.П.,   учбові майстри Березовський А.С., Бучковський В.В., та інші.

У цьому навчальному році на кафедрі працює дванадцять викладачів. Це завідувач кафедрою к.т.н., доцент Федірко П.П., к.т.н., доцент Бончик В.С., к.с.г.н., доцент Оленюк А.М., к.с.г.н., доцент Дудчак Т.В., к.т.н., в.о. доцента Корчак М.М., к.т.н. Оленюк О.А.; старші викладачі: Кроль В.О., Мигаль В.Г.; викладач Морозов В.В., старший лаборант Паціоркевич А.П., учбові майстри Підперигора А.В. і Куровський М.Т і лаборант Дуганець С.М.

Кафедра ремонту машин та енергообладнання (до жовтня 2003р.- ремонту машин і технології металів) була створена у вересні 1972 року. При організації факультету механізації сільського господарства (1966р.) дисципліни, які викладаються на кафедрі, а саме: «Технологія металів», «Основи взаємозамінності», «Ремонт машин» вивчалися на кафедрі загальнотехнічних дисциплін. Очолював об'єднану кафедру один із перших доцентів факультету Каминін Дмитро Федорович.

У 1970 р. керівництвом інституту було доручено кандидату технічних наук Голотіну Михайлу Митрофановичу почати організацію окремої випускної кафедри. Було придбано і розміщено ремонтно-технологічне обладнання, прилади, пристосування та інструмент.

Організовувались робочі місця і пости в лабораторіях згідно розроблених робочих програм, формувався кадровий склад.

Робота завершилась наказом ректора інституту професора Сербіна Семена Сергійовича і наказом головного управління вищої і середньої спеціальної освіти МСГ СРСР про створення кафедри "Ремонт машин і технологія металів". Першим її завідуючим був канд. техн. наук, доцент Голотін М.М. Він працював на цій посаді 10 років з невеликою перервою пов’язаною з тим, що у вересні 1978 року за розпорядженням міністерства, був направлений до Республіки Куба, де працював радником ректора сільгоспвузу. Під час його перебування в закордонному відрядженні функції завідувача кафедри виконував доцент, к.т.н. Фаюстов Валерій Костянтинович. Пізніше, на цю посаду було обрано к.т.н., доцента Дудчака Віталія Петровича.

З 1994 р. кафедру очолює к.т.н., доцент, Федірко Павло Петрович. Пріоритетними напрямками його роботи стали зміцнення матеріально-технічної бази кафедри; комплектування кадрового складу досвідченими виробничниками, випускниками ведучих технічних вузів країни; комп'ютеризація навчального процесу; впровадження кредитно-модульної системи. Все це дозволяє удосконалювати навчально-методичний процес і підготовку висококваліфікованих спеціалістів в університеті.

Враховуючи специфіку зони Поділля, де розташований університет на викладачів кафедри накладені відповідні завдання по забезпеченню учбового процесу необхідними матеріалами. Зусиллями співробітників кафедри підготовлено та видано друком цілий ряд навчальних посібників і методичних розробок. Під керівництвом ведучих викладачів розроблені методичні вказівки для проведення лабораторних і розрахунково-графічних робіт, виконання курсових та дипломних проектів. Викладачі кафедри готують методичні матеріали з використанням комп’ютерної техніки і широко використовують її в навчальному процесі. Значний вклад в організацію матеріальної бази і організацію зв'язків з виробництвом при створенні напряму підготовки “Енергетика та електротехнічні системи в АПК” вніс Лебедь В.С.

Кафедра плідно співпрацює із спорідненими підрозділами Білоруського аграрного технічного університету, Таврійської державної агротехнічного університету, Харківського державного технічного університету сільського господарства, Московського енер¬гетичного університету, Кишинівського технічного універси¬тету та інших вищих навчальних закладів освіти.

Щороку надається навчально-методична і технічна до¬помога коледжам і технікумам зони діяльності університету з якими укладені угоди про співпрацю.

На кафедрі створені групи, які проводить науково-дослідну роботу згідно розділів загальної кафедральної теми: "Надійність і ремонт машин та їх складових частин" з тематик:

• "Підвищення зносостійкості спряження: гільза-кільце-поршень шляхом використання мідно-фторопластової композиції в поршнях" - к.т.н., доцент Дудчак В.П., к.с-г.н Дудчак Т.В.;

• "Розробка та дослідження інноваційних технологій, розробка сільськогосподарських машин, організація підвищення кваліфікації в інших вузах та навчально-методичних центрах", - к.т.н., доцент Бончик В.С.;

• "Підвищення надійності деталей газорозподільного механізму методом антифрикційної обробки робочих поверхонь" - к.т.н.,  доцент Федірко П.П., ст. викладач Мигаль В.Г.

• "Результати відсіюючого та пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур" - к.т.н., доцент Корчак М.М.;

• "Удосконалення процесу ремонту чавунних гільз циліндрів шляхом застосування сучасних технологій хонінгування і триботехнологій нанесення на них припрацьовуючих покрить" - к.т.н., доцент Федірко П.П., старший викладач Кроль В.О., викладач Морозов В.В.

За результатами наукових досліджень опублікована велика кількість статей, авторських свідоцтв, інформаційних бюлетенів. Діє студентський науково – дослідний гурток.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів полягає не тільки в отриманні глибоких теоретичних знань, а і в їх практичній професійній підготовці. Для більш якісного проведення практичних занять і для ознайомлення студентів з реальним виробництвом деякі заняття проводяться на філіалах кафедри. Колектив кафедри цілеспрямовано працює над удосконаленням навчальної, методичної і виховної роботи з студентами.

Студенти беруть участь у роботі щорічної наукової конференції викладачів та студентів ПДАТУ. Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення в дисципліни  доповнень та нових тем.

Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються в журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в журналах «TRIBOLOGY INTERNATIONAL», «Трение и износ», «Управління проектами, системний аналіз і логістика», «Автошляховик України», «Вісник Національного транспортного університету» та ін. Всього за останні роки викладачами кафедри опубліковано 210 наукових статей, понад 130 одиниць методичних матеріалів, підручники, посібники, монографії.