Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра рослинництва, селекції та насінництва

Завідувач кафедри – Гораш Олександр Савич, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (контактний тел. 6-83-13);

Викладацький склад:

Гораш Олександр Савич

Гаврилянчик Руслан Юрійович

Вільчинська Людмила Аліковна

Недільська Уляна Іванівна

Климишена Ріта Іванівна

Хоміна Вероніка Ярославівна

Бахмат Микола Іванович

Гойсюк Світлана Олександрівна

Пую Василь Лазарович

Степанченко Віталій Миколайович

Хмелянчишин Юрій Володимирович

 

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Ботаніка
 2. Біологія
 3. Вступ до фаху
 4. Радіобіологія
 5. Агрономія з основами ботаніки
 6. Фізіологія рослин
 7. Генетика
 8. Біотехнологія
 9. Загальна фізіологія
 10. Лікарські рослини
 11. Основи наукових досліджень
 12. Комп'ютерні методи в агрономії
 13. Рослинництво
 14. Технічні культури
 15. Селекція та насінництво с.-г. культур
 16. Програмування врожаїв
 17. Кормовиробництво
 18. Буряківництво
 19. Картоплярство
 20. Луківництво
 21. Біологічне рослинництво
 22. Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування с.-г. культур
 23. Селекція с.-г. культур і сортознавство
 24. Насінництво с.-г. культур
 25. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння
 26. Інспекторська робота в насінництві
 27. Заготівля і зберігання насіння
 28. Прикладна генетика з основами цитології
 29. Еколого-біологічне рослинництво
 30. Комп'ютерні технології в садівництві, овочівництві і виноградарстві
 31. Методика дослідної справи з використанням ПЕОМ
 32. Спеціальна генетика
 33. Світові агротехнології
 34. Біотехнологія в рослинництві
 35. Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 36. Методи і організація досліджень в агрономії
 37. Системи сучасних інтенсивних технологій
 38. Дослідна справа в садівництві, овочівництві і виноградарстві з використанням ПЕОМ
 39. Біологічні основи рослинництва
 40. Насіннєзнавство
 41. Інноваційні технології в рослинництві
 42. Технологія сільськогосподарського виробництва
 43. Агрономія з основами кормовиробництва
 44. ТВПСГП (Технологія рослинництва)
 45. Луківництво і газони

Публікації викладачів

№ з/п

Автори

Назва роботи

Вихідні дані (назва видавництва, номер, рік, кількість сторінок)

Обсяг

стор.

друк.

арк.

Монографії

1

Хоміна В.Я.

Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технологій вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу Західного

ПП Мошак, Кам-Под., 2015, 350 с.

350

20,53

2

Сухар С.В., Хоміна В.Я.

Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного

ПП Лисенко М.М.

м. Ніжин, 2015, 141 с.

141

5,59

Статті у зарубіжних виданнях

1

Пую В.Л.

Черноголовник многобрачный (Poterium poligamum Waldst et Kit.) – перспективный пастбищный таксон для среднего Приднестровья Украины и гипотетически для Молдовы

Аграрная наука, № 2. – Кишинев, 2015. – С. 25-30.

8

0,5

2

Хмелянчишин Ю.В.

Модель дисперсійного аналізу фенології рослин на прикладі ріпаку ярого

Міжнародний науковий журнал "ScienceRise" № 5 (3)

15

0,9

Статті у фахових виданнях України

1

Гораш О.С., Климишена Р.І.

Оцінка якості пивоварного озимого ячменю за показниками крупності зерна і масою зернівки

Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій. – Львів, 2015. – С. 79-85.

7

0,2

2

В.Я. Хоміна

С.П. Пономаренко

І.П. Григорюк

О.І. Серга

Регулятори росту як ефективні засоби підвищення якісних показників насіння лікарських рослин

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. 214. – м.Київ. 2015. – С.294 – 301

8

0,57

3

Хоміна В.Я.

Продуктивність коріандру посівного залежно від впливу окремих елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного

Таврійський науковий вісник. – Випуск 90. – м. Херсон, 2015. – С. 117–121

5

0,35

4

Хоміна В.Я., Тарасюк В.А.

Формування посівів розторопші плямистої залежно від факторів вегетації та агротехнічних чинників

 

Науково-виробничий журнал «Техніка і технології АПК» – м. Біла Церква. - №2 (65), 2015. – С.35–37

3

0,42

5

Хоміна В.Я., Тарасюк В.А.

Урожайність розторопші плямистої залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного

Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2015, – С.123-131

9

0,64

6

Пастух О.Д., Хоміна В.Я.

Формування урожайності круп'яних культур залежно від застосування мікробіологічних препаратів в умовах Лісостепу західного

Таврійський науковий вісник. Вип.94, Херсон, 2015, – С.48-53

6

0,42

7

Дорошенко О.Л., Хоміна В.Я.

Формування фотосинтетичного потенціалу посівів гречки

Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип.64, Херсон, 2015, – С.58-61

4

0,33

8

Хоміна В.Я., Тарасюк В.А.

Оптимізація елементів технології вирощування сафлору красильного в умовах Лісостепу Західного

Вісник Сумського національного аграрного університету, Вип.9 (30), 2015. – С. 162-166

5

0,57

9

Хоміна В.Я., Дорошенко О.Л.

Чорнушка посівна (nigella sativa) – в умовах Лісостепу Західного

 

Науково-виробничий журнал «Техніка і технології АПК» – м. Біла Церква. - №12 (76), 2016. – С.27–29

7

0,58

10

Вільчинська Л.А.

Городиська О.П.

Перспективний сортозразок гречки 7/07

Збірник наукових праць ПДАТУ, 2015. Випуск №23.

 

0,364

11

Недільська У.І.

Семенчук В.Г.

Оцінка продуктивності сортів картоплі

Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2015. Випуск 19.

143-148

0,5

12

Шейко І.М.

Особливості формування Природної резистентності у тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи

 

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок і інституту ту біології тварин. В.17 т.1. Львів 2016

5

0,31

13

Сікора Ю.В.

Оптимізація елементів технології вирощування тютюну на насіння  в умовах Лісостепу західного

Таврійський науковий вісник. – Херсон . 2016.-Вип. 95.-С.55-61

6

0,4

14

М.І.Бахмат, О.М.Бахмат,

Р.І. Бродюк

Формування сухої речовини та урожайність зерна залежно від сорту, способу сівби та удобрення в умовах Лісостепу західного.

Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. – Вінниця, 2015. –№80. – С. 53–58.

6

0,3

15

М.І.Бахмат, О.М.Бахмат,

Р.І. Бродюк

Продуктивність зерна сої залежно від сорту, інокуляції та удобрення в умовах Лісостепу західного.

Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський, 2015. –Вип.23. – С. 30–38.

9

0,45

16

Пую В.Л.

Проблеми органічного кормо-виробництва як основи якісної тваринницької продукції

Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Полісся, 2015. – С. 555-560.

5

 

17

Пую В.Л.

Бахмат М.І.

Сроки, способи сівби і припосівне удобрення, як регулятори урожайності насіння чорноголовника багатошлюбного (Poterium polygamum Waldst et Kit.) на півдні Хмельниччини

Корми і кормовиробництво 80. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вінниця: Діло, 2015. – С. 127-133.

8

 

18

Пую В.Л.

Попович М.Д.

Парадигма реформування кормовиробництва в контексті соціального розшарування української спільноти у ХХІ ст.

Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: колективна монографія / за ред. П.В. Писаренка, Т.О.Чайки, О.О. Ласло. – Полтава: Сімон, 2015. – С. 134-146.

13

 

19

Пую В.Л.

Фенологія та продуктивність сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum) – рослини перспективної для заходу України

Збірник наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип. 23. – Кам'янець-Подільський, 2015. – С. 101-109.

8

 

20

Гойсюк С.О.

Особливості технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах південної частини Лісостепу західного

// Зб. наук. пр.  Подільського державного аграрно - технічного університету. –  2016. – Ч. 1: Агрономія.- Випуск .

7

0.4

21

М.І.Бахмат,

Степанченко В.М.

 

Продуктивність багаторічних травосумішок залежно від впливу біопрепаратів і удобрення.

Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. Зб – Вінниця, 2015. –№80. – С. 53–58.

4

0,3

22

М.І.Бахмат,

Степанченко В.М.

 

Підбір компонентів злаково-бобового травостою в умовах Лісостепу західного.

Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський, 2015. – Вип. 23. – С. 30–38.

8

0,45

Публікація статті в інших виданнях

1

Пую В.Л.

Насіннєва врожайність сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum) на півдні Хмельниччини

Сучасні проблеми землеробства та удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур / Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск з нагоди 100-річчя з дня народження професора Ступакова В.П. –Кам'янець-Подільський, 2015. – С. 108-114.

8

 

2

Пую В.Л.

Розрахунок експлуатаційного ресурсу коней у зеленому туризмі

Журнал «Тваринництво сьогодні», 2015. – № 5. – С. 36-40.

10

 

3

Пую В.Л.

Об'єктивні та суб'єктивні умови реалізації молочного потенціалу Середнього Придністров'я України

Журнал «Тваринництво сьогодні», 2015. – № 6. – С. 10-14.

9

 

4

Пую В.Л.

Кормові культури та корми для коней

Журнал «Тваринництво сьогодні», 2015. – № 8. – С. 32-41.

18

 

5

Пую В.Л.

Чорноголовник багатошлюбний – основа для овечих пасовищ

Журнал «Тваринництво сьогодні», 2016. – № 1. – С. 68-70.

7

 

6

Пую В.Л., Корник О.В.

Потенційна та господарська урожайність топінамбура

Журнал «Тваринництво сьогодні», 2016. – № 6. – С.

17

 

Тези доповідей

1

Гораш О.С.

Вплив індивідуального добору за ознакою зони гілкування стебла на структуру популяції гречки

Селекція, насінництво, технології вирощування круп'яних культур та інших с-г культур: досягнення і перспективи: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 квітня 2016 р. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 250-252.

3

0,2

2

Гораш О.С., Тимощук М.О.

Вміст білка в зерні сортів ячменю озимого залежно від норм висіву насіння

Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 59-61.

3

0,2

3

Хоміна В.Я., Пастух О.Д.

Сумісні посіви проса і гречки  умовах Лісостепу Західного

Матеріали Міжнародної конференції «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах», м.Херсон, 2016

6

0,42

4

Кващук О.В.,

Хоміна В.Я.,

Пастух О.Д.

Особливості формування рослин круп'яних культур в одно видових і сумісних посівах

Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народженя професора О.С. Алексеєвої

6

0,42

5

Хоміна В.Я., Мухіна Т.

Унікальні властивості, стан та перспективи вирощування гречки в Україні

Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2016

3

0,2

6

Вільчинська Л.А.

Спогади про наукового керівника

Тези наукової міжнародної конференції до 90-річчя з Дня народження Алексеєвої О.С.

3

0,136

7

Городиська О.П.

Вільчинська Л.А.

Селекція гречки на скоростиглість і посухостійкість в умовах Лісостепу Західного

Тези наукової міжнародної конференції до 90-річчя з Дня народження Алексеєвої О.С.

3

0,136

8

Вільчинська Л.А.

Селекція гречки: традиції і перспективи.

Тези науково-теоретичної конференції до дня народження В.П. Ступакова

3

0,136

9

Вільчинська Л.А. Дзюбій О.А.

Пшениця спельта

Тези науково-теоретичної конференції до дня народження В.П. Ступакова

 

 

0,136

10

Натяжук Т.В.,

Вільчинська Л.А.

Проектування насінництва гречки для умов Хмельницькій області

Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік «Перші кроки в аграрну науку». С. 30-32.

 

0,136

11

Патрика О.Л.

Вільчинська Л.А.

Вплив ширини міжрядь на морфологічні, урожайні та технологічні показники якості зерна гречки

Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік «Перші кроки в аграрну науку». С. 37-41.

 

0,227

12

Дзюбій О.А., Вільчинська Л.А.

Порівняльна оцінка пшениць вирощених в умовах господарства «Лотівка Еліт»

Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік «Перші кроки в аграрну науку». С. 14-16.

 

0,136

13

Недільська У.І.

Інноваційний напрямок селекції картоплі.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Кам-Под. 2016.

139-141

0,18

14

Климишена Р.І.

Залежність числа Кольбаха ячменю озимого від технологічних факторів

Селекція, насінництво, технології вирощування круп'яних культур та інших с-г культур: досягнення і перспективи: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 квітня 2016 р. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 250-252.

3

0,2

15

Климишена Р.І. , Кучер І.П.

Урожайність сортів ячменю озимого залежно від мінерального живлення

Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 23-25.

3

0,2

16

М.І.Бахмат, О.М.Бахмат,

Р.І. Бродюк

Агроекологічні основи вирощування сої в умовах Поділля.

Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Аалексеєвої. 25-26 квітня 2016 року м. Кам'янець-Под. – С. 181-184

4

0,2

17

М.І. Бахмат,

Ковтуник І.М., О.М.Бахмат

Професор Алексеєва О.С. – викладач, науковець і патріот України.

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Аалексеєвої. 25-26 квітня 2016 року м. Кам'янець-Подільський, С. 9-12

4

 

18

М.І. Бахмат,

О.М.Бахмат

Продуктивність зерна сої залежно від біологічної активності грунту.

 

Збірник наукових праць «Сучасні проблеми землеробства та удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур». Спеціальний випуск з нагоди 100-річчя з дня народження професора Ступакова В.П. Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам′янець-Подільський.,2015 р. – С. 86 - 90.

5

0,25

19

М.І.Бахмат

Зернобобові культури-резерв підвищення білка

Тези в Міжнародній науково-практичній конференції: «Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах». 8 червня 2016 року в ННЦ «Інститут землеробства НААН»

2

0,1

20

М.І. Бахмат

Шляхи підвищення продуктивності сої (подані до друку)

Тези в Всеукраїнській науково-практичний семінар6 «Агробіологічні основи вирощування польових культур (присвячено 100-річчю з Дня народження професора Г.І. Мусатова)». 23 червня  2016 року м. Умань

2

0,1

21

М.І. Бахмат О.М. Бахмат

Біоорганічні і агротехнічні заходи сортової технології вирощування сої (подані до друку)

Тези в ІХ Міжнародній науковій конференції «2016:Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» (присвячена 80-річчю з дня народження академіка НААН А.О.Бабича). 11-12 серпня 2016 року м. Вінниця

2

0,1

22

Пую В.Л.

Чорноголовник багатошлюбний – перспективний інтродуцент овечих пасовищ

Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах: Міжнар. конф., тези доп.: Присвячена 110-річчю від дня народження декана агрономічного факультету Ліпеса Веніаміна Ельєвича (10-11 червня 2016 р.). – Херсон: РВЦ «Колос», 2016. – С. 49-50.

2

 

23

Гойсюк С.О., Савчук О.О.

 

Урожайність зерна кукурудзи залежно від строку сівби та норми висіву насіння в умовах дослідного поля ПДАТУ

Наукові доповіді конференції факультету агротехнологій і природокористування - ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2015. – Вип. 1, - С..

3

.0.2

24

Гойсюк С.О., Гаращук С.П

Формування урожаю зерна гороху залежно від передпосівного обробітку насіння біопрепаратами та економічна оцінка технології

 

Наукові доповіді конференції факультету агротехнологій і природокористування.- ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2016. – Вип. 1, - С..

2

0.2

25

М.І.Бахмат,

Степанченко В.М.

 

Вплив біологічних препаратів на щільність багаторічних травостоїв

Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Алексеєвої. 25-26 квітня 2016 року м. Кам'янець-Подільський, С. 181-184

4

0,2

26

Бурдига В.М., Зеленський В.А., Лапчинський В.В.

Наукова школа «Fagopyrum»

Зб. наук. праць Міжн. науково-практичної конференції «Селекція, насінництво,технології вирощування круп'яних та інших с-г культур: досягнення і перспективи» (25-26 квітня 2016 р., ПДАТУ). – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2016. – С. 13-17.

5

0,3

 

Наукові конференції, семінари

Викладачі кафедри приймали участь у науковому обласному семінарі "Farm progress show" м. Тернопіль (22 – 24 вересня) сучасні технології вирощування кукурудзи.

Організовано та проведено на базі університету

Назва наукової

конференції, семінару

Рівень (міжнародний, всеукраїнський, регіональний)

Кількість

учасників

Результати

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Алексеєвої.

міжнародна

10

проведена

Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік

всеукраїнська

10

проведена

Участь викладачів у наукових заходах в інших вищих навчальних закладах

Назва наукової

конференції,

семінару

Місце проведення

Рівень (міжнародний,

всеукраїнський, регіональний)

Кількість учасників

заходу від кафедри

Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій

м. Львів

міжнародна

1

Агробіологічні основи вирощування польових культур (присвячено 100-річчю з Дня народження професора Г.І.Мусатова)

м. Умань

міжнародна

1

Наукова робота зі студентами

 1. Участь у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах (прізвище, ім'я, по батькові студента, курс, факультет, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, результати). Участь студента-призера у Всеукраїнському конкурсі НДР (керівник Хоміна В.Я., студент – Хомюк С., 4 курс, «агрономія», 2 місце).
 2. Участь у наукових конференціях. Участь студентів у науковій конференції «Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2015 рік».
 3. Публікації студентів

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові науково-педагогічного працівника, під керівництвом якого підготовлено студентські публікації

Кількість студентських публікацій

Примітки

1

Гораш Олександр Савич

1

тези

2

Хоміна Вероніка Ярославівна

1

тези

3

Вільчинська Людмила Аліковна

3

тези

4

Недільська Уляна Іванівна

1

тези

5

Климишена Ріта Іванівна

1

тези

6

Гойсюк Світлана Олександрівна

1

тези

Всього

8

 

 

Почесні професори кафедри селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін

№п/п

Прізвище, ім'я по батькові

Де працює

Освіта,наукові ступені

Державні нагороди

1.

Роїк Микола Володимирович

Директор інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.

доктор с.-г. наук, професор, академік УААН, віце президент УААН, заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджений орденом Дружби народів трудовою відзнакою «Знак пошани».За результатами дослідження проведеного в рамках Міжнародної програми «ЕРТСМЕЙКЕР», експертами (Лондон), удостоєний звання «Людина, яка визначає обличчя планети» в номінації »За збереження й розвиток інтелектуального кадрового потенціалу в період перехідної економіки», нагороджений нагрудним Золотим знаком. Заслужений діяч науки і техніки України.

2.

Мастій Василь Васильович

Керівник с.-г. підприємства ТОВ «Святець» Теофіпольського району

Заслужений працівник с.-г. господарства України.

Нагороджений орденом III ступеня «За заслуги».

3.

Марченко Володимир Леонідович

Генеральний директор СТОВ Агрофірми «Маяк»

м. Полонне

Кандидат с.-г. наук

Нагороджувався почесними грамотами обласної та районної державних адміністрацій, обласної та районної рад, обласного та районного управлінь агропромислового розвитку. Орденом «За заслуги» III ступеня. Наказом по Міністерству АПК нагороджений трудовою відзнакою »Знак пошани», Указом президента. Нагороджений Орденом «За заслуги» II-го ступеня, нагороджений відзнакою Президента України - Ювілейною медаллю «Двадцять років незалежності України».Нагороджений Похвальною грамотою КМ України.

4.

Слободян

Олександр

В'ячеславович

Президент АТ «Оболонь» м Київ. Політичний діяч. Бувший народний депутат України.

Національний університет харчових технологій.

Орден «За заслуги» I II III ступенів, Орден Святого рівноапостольського князя Володимира Великого.

5.

Гончарук

Володимир

Якович

Заступник голови Державної служби з охорони прав на сорти рослин.

Кандидат юридичних наук, заслужений працівник сільського господарства України.

Нагороджений Орденом Святого Князя Володимира.

Контакти:

Лаборантська 3-11, 3-72
Викладацькі 3-11
Гораш О.С. 3-13
Бахмат М.І. 3-32.
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду