Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра рослинництва і кормовиробництва

Викладацький склад

Бахмат Микола Іванович
зав. кафедри, професор, доктор с.-г. наук,  Заслужений діяч науки і техніки України, професор

Гораш Олександр Савич
доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Пую Василь Лазарович
доктор с.-г. наук, професор

Гойсюк Світлана Олександрівна
доцент

Вільчинська Людмила Аліковна
доцент

Хмелянчишин Юрій Володимирович
доцент

Климишена Ріта Іванівна
асистент

Степанченко Віталій Миколайович
асистент

Сікора Юрій Володимирович
асистент

 

Історична довідка

1920 року (9 серпня) за пропозицією професора М.І. Геращенка, декана с. г. факультету Кам’янець-Подільського державного університету, створено секцію (катедру) загального і приватного хліборобства, де приват-доцент В.П. Храневич розпочав читати курс лекцій – культурні рослини і луківництво.

1921-1924 рр. – завідував катедрою професор С.І. Городецький.

1924-1934 рр. – завідувачем кафедри був призначений професор В.П. Шиван.

У січні 1927 року 4 кафедри агрономічного факультету були об’єднані в кафедру природи, сільського господарства і культур Поділля, до складу кафедри входило 29 співробітників і 24 аспіранти.

З 1954 року (26 жовтня) після відновлення роботи Кам’янець-Подільського с. г. інституту запрацював агрономічний факультет.

1954-1958 рр. – завідувачем кафедри рослинництва і деканом факультету був призначений доцент Н.С. Бабченко.

1958-1963 рр. – кафедру рослинництва і агрономії очолював доцент Б.Й. Хмельов.

1963-1970 рр. – кафедру рослинництва очолював доцент В.С. Кочетком, згодом професор, ректор Луганського СГІ.

1970-1973 рр. – завідувачем кафедри рослинництва був призначений професор М.П. Перепічко.

1973-2005 рр. – кафедру рослинництва, селекції і насінництва очолювала професор О.С. Алексеєва.

2005-2008 рр. завідувачем кафедри рослинництва, селекції , насінництва і генетики  був професор І.М. Ковтуник.

2003-2015 рр. – кафедра кормовиробництва (з 1983 р.) реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувач професор М.І. Бахмат.

2008-2015 рр. кафедра селекції, насінництва і генетики реорганізована в кафедру селекції, насінництва і загально-біологічних дисциплін, завідувач професор О.С. Гораш.

2015-2019 рр. – дві кафедри факультету були об’єднані в одну кафедру рослинництва, селекції і насінництва, завідувач професор О.С. Гораш.

2019 р. – кафедра реорганізована в кафедру рослинництва і кормовиробництва, завідувачем кафедри обрано професора М.І. Бахмата.

 

Загальна характеристика кафедри

Кафедра рослинництва і кормовиробництва є однією з провідних кафедр на факультеті агротехнологій і природокористування (випускова кафедра). Вона забезпечує виконання освітньої програми рівнів вищої освіти бакалавр та магістр за однією або кількома спеціальностями (спеціалізаціями) і відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, розробку та забезпечення магістерських програм, організацію і керівництво підготовкою дипломних робіт, виробничою практикою, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; організацію роботи екзаменаційних комісій.
Склад кафедри:

 • зав. кафедри, доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Бахмат М.І;
 • професор кафедри, доктор с.-г. наук,  Заслужений діяч науки і техніки України професор Гораш О.С.;
 • доценти:  Вільчинська Л.А., Гойсюк С.О., Хмелянчишин Ю.В.;
 • асистенти: Климишена Р.І., Степанченко В.М., Сікора Ю.В;
 • лаборант: Галицька К.Е.

За кафедрою закріплені п’ять навчальних аудиторій з підключенням до мережі Internet. Кожне навчальне приміщення обладнане стендами за профілем дисциплін і необхідними приладами для проведення лабораторно-практичних занять. В аудиторіях встановлені 4 мультимедійних проектори та мультимедійний екран.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої в господарствах Хмельницької області» нагороджений дипломом Хмельницької обласної ради – Бахмат М.І.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази університету, досягнуті успіхи у підготовці фахівців, виховання студентської молоді оголошена подяка – Горашу О.С.

 

Навчальна робота

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Агрономія
 2. Генетика
 3. Біотехнологія
 4. Основи наукових досліджень
 5. Комп’ютерні методи в агрономії
 6. Рослинництво
 7. Селекція та насінництво с.-г. культур
 8. Насіннєзнавство
 9. Картоплярство
 10. Програмування врожаїв
 11. Буряківництво
 12. Методи контролю в насінництві
 13. Практичне насінництво і сортовий контроль
 14. Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування с.-г. культур
 15. Еколого-біологічне рослинництво
 16. Селекція с.-г. культур і сортознавство
 17. Насінництво с.-г. культур
 18. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння
 19. Інспекторська робота в насінництві
 20. Заготівля і зберігання насіння
 21. Методи і організація досліджень в агрономії
 22. Системи сучасних інтенсивних технологій
 23. Спеціальна генетика
 24. Біотехнологія в рослинництві
 25. Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 26. Світові агротехнології
 27. Біологічні основи рослинництва
 28. Інноваційні технології в рослинництві
 29. Програмування врожаїв с.-г. культур
 30. Методи і організація досліджень в рослинництві
 31. Комп’ютерні технології в садівництві, овочівництві і виноградарстві
 32. Методика дослідної справи з використанням ПЕОМ
 33. Дослідна справа в садівництві, овочівництві і виноградарстві з використанням ПЕОМ
 34. Прикладна генетика з основами цитології
 35. Основи біотехнології
 36. Технологія сільськогосподарського виробництва
 37. Глобальні і світові тенденції розвитку агрономії
 38. Наукові методи польових і лабораторних досліджень в рослинництві
 39. Моделювання адаптивних технологій вирощування с.-г. культур
 40. Біотехнологія в селекції і насінництві
 41. Техніка і організація селекційного процесу
 42. Сучасні методи вивчення продуційних процесів у рослинництві
 43. Прогнозування урожайності і якості с.-г. культур
 44. Сучасні методи селекції с.-г. культур
 45. Методи оцінки вихідного матеріалу

При кафедрі функціонує лабораторія з вивчення польових сільськогосподарських культур, створені колекції зернових, круп’яних, лікарських, технічних і біоенергетичних рослин. Це дає змогу проводити практичні заняття з дисциплін кафедри, поглиблювати вивчення біологічних та морфологічних особливостей польових культур.


Практичні заняття з дисципліни «Сортознавство» проводить професор Гораш О.С.


Знайомство студентів з колекцією бобових культур проводить професор Бахмат М.І. та доцент Гойсюк С.О.


Доцент Вільчинська Л.А. проводить знайомство студентів з колекцією круп'яних культур


Практичне заняття на тему «Хліба 2 групи, просо і просовидні культури» проводить кандидат сільськогосподарських наук Степанченко В.М.


Екскурсія студентів Коледжу ПДАТУ біля колекції хрестоцвітих олійних культур


Кандидат сільськогосподарських наук Климишина Р.І. на ділянках зернових культур

Навчальні практики проводяться провідними викладачами згідно навчального навантаження. З кожної дисципліни за якою передбачена практика створена робоча програма з навчальної практики. Перед початком практики всі студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються у журналі техніки безпеки на кафедрі.

 

Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено необхідне навчально-методичне забезпечення дисциплін, розроблено відповідні робочі програми, навчально-методичні комплекси до них.
Активно впроваджується в навчальний процес дистанційна форма навчання та контролю якості знань студентів за допомогою комп’ютерної системи Moodle.
За останні роки НПП кафедри проведена значна методична робота. Видано 16 підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства аграрної політики або Міністерства освіти і науки України:

 1. «Буряківництво» (автори – Ігнатьєв М.О., Бахмат М.І., Вітвіцький І.А.);
 2. «Буряківництво» (автори – Роїк М.В., Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О.);
 3. «Буряковий цукор – технології виробництва» (автори – Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О., Вітвіцький І.А.);
 4. «Ефіроолійні рослини» (автори – Бахмат М.І., Кващук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В., Сучек М.М.);
 5. «Лікарське рослинництво» (автори – Бахмат М.І., Кващук О.В., Хоміна В.Я., Комарніцький В.М.);
 6. «Соя: агроекологічні основи вирощування, переробки і використання» (автори – Бабич А.О., Бахмат О.М., Бахмат М.І.);
 7. «Технологія вирощування, заготівлі, зберігання і переробки цукрових буряків» (автори – Бахмат М.І., Ігнатьєв М.О., Вітвіцький І.А.);
 8. «Управління продуційним процесом пивоварного ячменю» (автор – Гораш О.С.;
 9. «Ячмінь озимий пивоварний» (автори – Гораш О.С., Климишина Р.І.);
 10. «Ячмінь ярий» (автори – Гораш О.С., Бігуляк О.С.);

Крім цього, викладачами кафедри видано більше 50 методичних розробок по виконанню студентами лабораторних, практичних робіт та завдань для індивідуальної і самостійної роботи.

Для покращення якості підготовки спеціалістів  створено філії кафедри на виробництві, зокрема:

  1. Український інститут експертизи сортів рослин, Хмельницький обласний державний центр експертизи сортів рослин
  2. ТОВ «Корпорація «Колос-ВС»» с. Більче Золоте, Тернопільська область, Борщівський район
  3. ТОВ «Оболонь Агро» смт Чемерівці, Хмельницька область
  4. ТОВ НВО «Перлина Поділля» с. Квітневе, Білогірський район Хмельницька область
  5. СФТ «Оберіг» с. Чорна Чемеровецький район, Хмельницька область
  6. СФГ «Перлина» с. Загінці, Деражнянський район, Хмельницька область.

Почесними членами кафедри є Роїк М.В. – доктор с.-г. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків; Герой України, генеральний директор КСП «Перлина Поділля» Білогірського району; Мастій В.В. – почесний професор кафедри, заслужений працівник сільського господарства України, голова агрофірми СГВК «Святець» Теофіпольського району;  Загородний М.В. – голова Хмельницької обласної ради; Марченко В.Л. – генеральний директор СТОВ агрофірми «Маяк», кандидат с.-г. наук, Загородній В.М. – директор СФГ «Козацька долина» Дунеєвецького району.

 

Наукова робота

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 06.01.09 – «рослинництво». Діє спеціалізована вчена рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Керівництво науковими дослідженнями здійснюють професори Бахмат М.І., Гораш О.С. та доцент Вільчинська Л.А.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження з вивчення різних питань технологій вирощування сільськогосподарських культур. Результати цих досліджень апробуються на науково-теоретичній конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців.

 

Активну наукову роботу проводять студенти-дипломники кафедри під керівництвом викладачів.

Щорічно публікується збірник тез студентської науково-теоретичної конференції «Перші кроки в аграрну науку». Функціонує науковий гурток та постійно видається стінгазета «Вавіловець», в якій  висвітлюються питання науки і навчального процесу. Керівник гуртка – доцент Вільчинська Л.А.

Публікації студентів під керівництвом НПП

 1. Тимощук М.О. Урожайність зерна сортів ячменю озимого залежно від норм висіву насіння / М.О. Тимощук // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 90-92. (керівник – Гораш О.С.)
 2. Велещук М.В. Вплив строків сівби на урожайні і якісні параметри сорту гречки Кам'янчанка / М.В. Велещук // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 6-8. (керівник – Вільчинська Л.А.)
 3. Прунчак Я.М. Проектування насінництва основних зернових культур для умов ФГ «Мандарин» с. Давидівці Кіцманського району Чернівецької області / Я.М. Прунчак // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 74-76. (керівник – Вільчинська Л.А.)
 4. Диянчук М.В. Селекція гречки в Україні: сучасність і перспективи / М.В. Диянчук // Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. 15-16 червня 2017 року, м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 196-199. (керівник – Вільчинська Л.А.)
 5. Кучер І.П. Екстрактивність сортів ячменю озимого залежно від мінерального живлення / І.П. Кучер // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 48-50. (керівник – Климишена Р.І.)
 6. Великголова Н.С., Гринишина А.В. Теоретичні основи вирощування ячменю на пивоварні потреби / Н.С. Великголова, А.В. Гринишина // Перші кроки в аграрну науку: Тези студентської науково-теоретичної конференції за підсумками наукової роботи за 2016 рік. – м. Кам'янець-Подільський, 2017. – С. 9-10. (керівник – Климишена Р.І.)

Виховна робота

Основні напрямки роботи співробітників кафедри в плані виховних заходів є:

 • виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;
 • реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Університету;
 • проведення профорієнтаційної роботи шляхом здійснення різноманітних заходів для учнівської молоді з метою популяризації спеціальностей кафедри, залучення майбутніх абітурієнтів до підготовки до вступу і подальшого навчання в університеті;
 • формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп.

Куратори студентів регулярно проводять різноманітні заходи, екскурсії, зустрічі з ветеранами АТО.


Доцент Хмелянчишин Ю.В. зі студентами на Міжнародному інвестиційному форумі «Central Ukrainian ID» в м. Кропивницький


Зустріч студентів і викладачів кафедри з бійцем АТО Киценьким Є.Б.

Кураторами студентів є доценти Вільчинська Л.А., Гойсюк С.О. та Хмелянчишин Ю.В.