Подільський державний аграрно-технічний університет

Нормативні документи з планування та організації навчального процесу
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти
Положення про стипендіальне забезпечення
Положення про академічну мобільність студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про моніторинг та контроль якості навчання ПДАТУ
Положення про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін ПДАТУ (із змінами)
Положення про самостійну роботу студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про заміщення тимчасово відсутніх НПП ПДАТУ (із змінами)
Положення про кредитно-трансферну систему організації навчального процесу у ПДАТУ
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам ПДАТУ
Положення про науково-методичну раду ПДАТУ
Положення про відкриті заняття
Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти за ЕCTS
Положення про право власності й захист авторських прав  у галузі дистан.навчання
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Норми часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників
Положення про методичну комісію факультету ПДАТУ
Положення про індивідуальний графік навчання студентів Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про організацію освітнього процесу в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та визначення їхніх рейтингів
(Додаток) Рейтингове оцінювання діяльності НПП (таблиця)
Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Подільського державного аграрно-технічного університету