Подільський державний аграрно-технічний університет

Публічна інформація

 

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми (ОС Бакалавр)
Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми (ОС Магістр)
Сертифікати про акредитацію спеціальностей (ОС Бакалавр)
Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензованого обсягу.
Статут Подільського державного аграрно-технічного університету
Правила внутрішнього розпорядку Подільського державного аграрно-технічного університету
Колективний договір між виборним органом профспілкової організації та адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету на 2015-2019 роки
Положення про відділ міжнародних зв'язків Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Подільському державному аграрно-технічному університеті (нова редакція)
Положення про Вчену раду Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Члени Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету (з 22 листопада 2018 р.)
Положення про ректорат Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про наглядову раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Наказ №62 від 25 квітня 2016 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про проведення практик студентів Подільського державного аграрно-технічного університету
Документальне оформлення практичної підготовки студентів
Положення про науково-дослідний інститут круп'яних культур імені О. Алексеєвої
Положення про науково-виробничий центр «Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про підвищення кваліфікації та стажування співробітників Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про факультет Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія поліпшення якості навчання і викладання
Положення про структурні підрозділи
Положення про коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Кіцманський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Хотинський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих науковців ПДАТУ
Положення про проведення в Подільському державному аграрно-технічному університеті атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Положення про інституційний репозитарій ПДАТУ
Положення про аспірантуру та докторантуру
Положення про старосту академічної групи в ПДАТУ
Положення про навчально-наукову лабораторію «DAK GPS»
Положення про підготовче відділення для іноземних громадян (проект)
Положення про навчально-науковий інститут енергетики ПДАТУ
Положення про перекладацький навчально-методичний центр «LinguoPDATU»
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах учасників освітнього процесу у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Подільським державним аграрно-технічним університетом
Положення про науково-методичну раду Подільського державного аграрно-технічного університету

Вступна кампанія 2019

Правила прийому 2019 (На основі повної загальної середньої освіти)
Правила прийому 2019 (На основі ОКР «Молодший спеціаліст»)
Правила прийому 2019 (На основі ОС «Бакалавр» (ОКР «Спеціаліст»))

Програми вступних іспитів

Накази про зарахування на навчання


ВИХОВНА РОБОТА

Положення про організаційно-виховну роботу в гуртожитках університету
Положення про студентське самоврядування Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про фізкультурно-масову та спортивну роботу в ПДАТУ
Положення про поселення та проживання в гуртожитках університету
Положення про Інститут кураторства ПДАТУ
Положення про міжнародне періодичне онлайн-видання (газету)
Перелік положень, що регламентують роботу виховного відділу Подільського державного аграрно-технічного університету

 


 

Положення про редакційно-видавничу діяльність в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Додатки
1. Форма Плану підготовки рукописів для забезпечення навчального процесу
2. Договір на передачу виключного (невиключного) права на використання об`єкту авторського права
3. Зразок бланку замовлення на віддрук
4. Приклади оформлювання вихідних відомостей у неперіодичних, періодичних і продовжуваних виданнях
5. Приклади оформлювання вихідних відомостей у періодичних і продовжуваних виданнях
6. Приклад обґрунтування доцільності видання навчальної книги
7. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання кафедри щодо видання навчальної книги
8. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання методичної комісії факультетів щодо видання навчальної книги
9. Орієнтовний зразок оформлення рецензії
10. Рекомендований зразок витягу з протоколу вченої ради ПДАТУ (для основних навчальних книг)
11. Приклади оформлення вихідних відомостей у навчальних виданнях (підручник, навчальний посібник)
12. Зразок оформлення титульного аркуша навчальної книги (друковане видання, електронний ресурс)
13. Приклади оформлювання вихідних відомостей практикуму
14. Приклади оформлення вихідних відомостей перекладних видань
15. Приклади оформлення титульного аркуша та надвипускних і випускних даних у довідкових виданнях
16. Вимоги до обсягу підручників та навчальних посібників
17. Вимоги до структури підручників та навчальних посібників
18. Вимоги до структури та обсягу практикумів
19. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання кафедри щодо видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
20. Рекомендований зразок витягу з протоколу засідання методичної комісії факультетів щодо видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
21. Структура навчально-методичної літератури
22. Зразок оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша друкованого видання методичних матеріалів
23. Зразок оформлення надвипусних та випускних даних друкованого видання та електронних ресурсів (прикінцева сторінка)
24. Звіт про видавничу діяльність

 


 

Річний план закупівель на 2015 рік
Річний план закупівель на 2016 рік
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік
Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі (електроенергія)
Інформація про результати застосування переговорної процедури закупівлі (електроенергія)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (холодна вода)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (газ)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (каналізація)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (гаряча вода)

 


 

Баланс ПДАТУ
Штатний розпис Подільського державного аграрно-технічного університету (спеціальний фонд)
Штатний розпис Подільського державного аграрно-технічного університету (загальний фонд)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами надходжень
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Звіт про здійснення державних закупівель
Кошторис на 2016 рік
Штатний розпис на 2016 рік
Звіт головного бухгалтера за 2017 рік
Штатний розпис на 2018 рік
Звіт головного бухгалтера за 2018 рік
Баланс на 1 січня 2019 року
Кошторис на 2019 рік
Штатний розпис на 2019 рік

 


 

Положення про апеляційну комісію ПДАТУ 2016 рік
Положення про приймальну комісію ПДАТУ 2016 рік
Правила прийому на навчання до Подільського державного аграрно-технічного університету
Висновок акредитаційної комісії, СПГ - 2015
Рішення вченої ради ПДАТУ
Висновки акредитаційної комісії, "Землеустрій та кадастр" 2016
Висновки акредитаційної комісії, "Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств" 2017
Висновки акредитаційної комісії, "Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі" 2017
Звіт щодо організації фізичного виховання у вищому навчальному закладі
Положення про присвоєння почесного звання «Доцент кафедри «Фізичного виховання» Подільського державного аграрно-технічного університету»

 


 

Звіт ректора за 2015 рік
Звіт ректора за 2016 рік
Звіт ректора за 2017 рік
Звіт ректора за 2018 рік
Звіт ректора за 2019 рік
Звіт ректора за 2014-2019 рр

 


 

Склад атестаційної комісії з проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

 

Порядок видачі дублікату диплому про освіту та додатка до нього при їх втраті або пошкодженні у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка у Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про організацію дуальної форми освіти в Подільському державному аграрно-технічному університеті

 

Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Меценат Подільського державного аграрно-технічного університету»
Положення про присвоєння почесного звання «Почесний професор Подільського державного аграрно-технічного університету»

 

Рейтинг успішності

Літня екзаменаційна сесія 2018-2019 н.р.
Економічний факультет
Інженерно-технічний факультет
Навчально-науковий інститут енергетики
Факультет ветеринарної медицини та технологій в тваринництві
Факультет агротехнологій і природокористування
За результатами вступних випробувань 2019-2020 н.р.
Економічний факультет
Інженерно-технічний факультет
Навчально-науковий інститут енергетики
Факультет ветеринарної медицини та технологій в тваринництві
Факультет агротехнологій і природокористування
Зимова екзаменаційна сесія 2019-2020 н.р.
Економічний факультет
Інженерно-технічний факультет
Факультет ветеринарної медицини та технологій в тваринництві
Факультет агротехнологій і природокористування
Навчально-науковий інститут енергетики

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників університету

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників університету за 2018-2019 н.р.
Рейтингове оцінювання НПП за 2018/2019 навчальний рік докторів наук
Рейтингове оцінювання НПП за 2018/2019 навчальний рік кандидатів наук
Рейтингове оцінювання НПП за 2018/2019 навчальний рік асистентів

 

ВИСНОВКИ
комісії про результати проведення чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки фахівців в ПДАТУ

Напрям 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»
Напрям 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Напрям 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»
Напрям 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
Напрям 6.070106 «Автомобільний транспорт»
Спеціальність 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Спеціальність 101 «Екологія»
Спеціальність 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Спеціальність 201 «Агрономія»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Спеціальність 015 «Професійна освіта»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Спеціальність 6.110101 «Ветеринарна медицина»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»

Спеціальність 015 «Професійна освіта» (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Спеціальність 201 «Агрономія»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»
Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Матеріально-технічна база університету

Довідка про наявність пандусів для доступу маломобільних груп населення до об'єктів ПДАТУ
Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
Інформація про соціальну інфраструктуру
Наказ про закріплення державного майна